Asukkaiden Espoo on nyt toiminut neljä vuotta. Toiminnasta tiedotetaan omilla verkkosivuilla Asukkaiden Espoo ja Facebookissa. Asukkaiden Espoon Facebook-ryhmässä Asukkaiden Espoo | Facebook on noin 1300 jäsentä. Toimintaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi kehittää ja toteuttaa espoolaisen asukasaktiivin ydinryhmä, jossa on yli 10 jäsentä.

Asukasosallisuus murroksessa

Valtuustokausi vaihtui vuonna 2021, ja tällä oli merkittävä vaikutus asukasosallisuuteen liittyvään kaupungin toimintaan. Asukasfoorumitoiminta loppui käytännössä jo ennen valtuustokauden päättymistä, eikä korvaavaa asukastoimintaa ole saatu käynnistettyä, ja sen suunnittelukin on vielä kesken.

Asukkaiden Espoo järjesti ennen kesäkuun 2021 kuntavaaleja vaalikyselyn espoolaisille kuntavaaliehdokkaille. Vaalikyselyn vastauksissa valtuustoehdokkaidet antoivat laajan tuen tavoitteillemme ja asukasosallisuuden kehittämiselle.

Espoo päätti lopettaa Osallistuva Espoo -kehitysohjelman edelliseen valtuustokauteen. Tämä oli takaisku asukasosallisuuden parantamisen kannalta. Sen tilalle tuli Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelma, jonka tavoitteena on luoda pohjaa nykyistä vahvemmalle espoolaiselle tapahtumakulttuurille. Myös Kestävä Espoo -kehitysohjelmassa tavoitteena saada asukkaat mukaan. Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien ja demokratian kehittämistä ei näissä ohjelmissa painoteta.

Espoon osallisuusmalli Kuulemisesta kumppanuuteen hyväksyttiin keväällä, mutta sen soveltamisesta ei ole selkeää suunnitelmaa tai toimenpiteitä. Vaarana on, että osallisuusmalli jätetään unohtumaan edellisen valtuuston tuotoksena.

Miten osallisuus kehittyy alkaneella valtuustokaudella?

Uusi Espoo-tarina hyväksyttiin uuden valtuustokauden alussa. Sen mukaan Espoo on edelleen asukas- ja asiakaskeskeinen. Muutokset edelliseen Espoo-tarinaan eivät ole merkittäviä, ja ratkaisevaa onkin, miten strategian tavoitteet vaikuttavat käytännön toimintaan.

Kaupunki on järjestänyt korona-aikana asukastilaisuuksia etätilaisuuksina. Jatkossa lähi- ja etätilaisuudet ja niiden yhdistelmät tulevat jatkumaan, ja on tärkeää, että kaikille kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja saada tietoa. Kaupunki käyttää satunnaisesti otakantaa.fi-palvelua palautteen keräämiseen ja keskusteluun, ja tätä toimintaa tulisikin merkittävästi laajentaa.

Espoon verkkosivut uudistettiin vuoden aikana. Sen seurauksena suuri osa vanhojen verkkosivujen sisällöstä on kadonnut. Esimerkkejä asukasosallisuuteen liittyvistä kadonneista tiedoista ovat asukasfoorumitoiminnan ja Osallistuva Espoo -kehitysohjelman aineistot.

Uusille sivuille ei toistaiseksi ole saatu luotua uutta vuorovaikutteisuutta esim. uutiskirjeiden muodossa. Verkkosivujen uudistuksen myötä myöskään Asukkaiden Espoon omissa uutiskirjeissä ei enää voida tarjota alueittain tai palvelukohtaisesti rajattuja uutisia Espoon sivuilta.

Asukkaiden Espoon toimintaa

Asukkaiden Espoo -ryhmä toimitti 18.2.2021 kaupunginjohtaja Jukka Mäkelälle avoimen kirjeen kehitysohjelmiin ja osallisuumalliin liittyen. Korostimme tarvetta sisällyttää asukasosallisuus kaupungin hallintosääntöön ja toimialojen tulostavoitteisiin ja toimintaan. Painotimme myös uuden verkkosivuston merkitystä ja johdon roolia toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa sekä alueellista näkökulmaa toteutuksessa.

Asukkaiden Espoon kuntavaaliehdokkaille tekemän kuntavaalikyselyn raportti on luettavissa sivulla Raportti osallisuuskyselystä kuntavaaliehdokkaille 2021. Kyselyyn vastasi 130 kuntavaaliehdokasta. Osallisuusmallin ja Espoo-tarinan mukaista osallisuuden kehittämistä kannatettiin laajasti, mutta toimeenpanoon tarvittavia prosesseja ja resursseja pidettiin riittämättöminä. Asukkaiden, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vuorovaikutuksen ja alueellisen osallistumisen parantamiseksi esitettiin lukuisia ehdotuksia.

Uusille valtuutetuille lähetettiin 29.8.2021 viesti, jossa muistutettiin Asukkaiden Espoon vuonna 2019 tekemästä kuntalaisaloitteesta ja vaaliehdokkaille tehdyn kyselyn tuloksista ja toivottiin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuden kehittämistä alkaneella valtuustokaudella. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on parannettava

Asukkaiden Espoo -työryhmän jäseniä osallistui kaupungin 9.11.2021 järjestämään työpajaan asukasfoorumeiden tilalle kehitettävästä uudesta asukastoiminnan mallista. AE-työryhmä teki ehdotuksen asukkaiden alueellisen osallistumisen ja vaikuttamisen toimintamalliksi.

Asukkaiden Espoo -ryhmä on pitänyt tiiviisti yhteyttä kaupungin asukasosallisuuden kehittämisestä vastaavaan kehittämispäällikkö Marion Tickléniin.

Esko Uotila