Asukkaiden Espoo järjesti kuntavaalien 2021 ehdokkaille kyselyn asukasosallisuuden tilanteesta Espoossa ja ehdotuksista sen kehittämiseksi. Raportti osallisuuskyselystä kuntavaaliehdokkaille 2021

Osallisuuskyselyyn vastasi 130 kuntavaaliehdokasta. Kaupunginvaltuustoon valittiin 19 vastaajaa. Lisäksi valtuuston varajäseniksi valittiin 18 vastaajaa. Kaupunginvaltuutetut on merkitty valikossa tunnuksella (VALT) ja varavaltuutetut tunnuksella (vara).

Tutustu vastauksiin:

 

Nimi Camilla Lindy
Puolue Vihreät
Asuinalue Pohjois-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen huomannut että asukkaille annetaan mahdollisuus ottaa kantaa hankkeisiin, mutta käytännössä heidän palautettaan harvoin silti kuullaan päätöksenteossa. Tämä ei ole oikein.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Kuulostaa todella hyvältä paperilla. Olen kuitenkin hyvin skeptinen miten tämä toimii käytännössä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Helppo sähköinen palautekanava ja luottamushenkilöiden parempi saavutettavuus. S-postiosoitteet ja puhelinnrot helposti löydettäviksi.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Enemmän yhteistilaisuuksia, jossa mukana luottamushenkilöitä lautakunnista ja valtuutettuja joilta asukkaat voivat kysellä itselleen tärkeistä teemoista.
Muita kommentteja?
Nimi Mikael Sorri
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen osallistunut asukasiltoihin ja työpajoihin. Usein annan palautetta Trimble Feedback -applikaation kautta. Espoo on minusta kehittynyt viime vuosina, palkannut lisää vuorovaikutussuunnittelijoita esimerkiksi.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Suunta on hyvä. On otettu kivasti käyttöön Erätaukoa ja Otakantaa -käytänteitä. Hyvä!
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Yhteisiä työpajoja enemmän jo hankkeiden alkuvaiheissa.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Osallistuvilla menetelmillä, joita vetävät koulutetut fasilitaattorit. Erätauko -menetelmä kannattaa ottaa hyvin haltuun.
Muita kommentteja? Kestävä Espoo syntyy vain yhteistyöllä. Tämä on tärkeä asia. Tsemppiä!
Nimi Sirpa Hertell
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Espoolaiset ovat aktiivisia asukkaita, ottavat selvää asioista ja odottavat saavansa tarvitsemansa tiedon helposti.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? On hienoa, että Espoon tarkastuslautakunnan suositus määritellä se, mitä asukaslähtöisyydellä tarkoitetaan, on koottu yhteiseksi ja ohjaavaksi asiakirjaksi. Arvostava vuorovaikutus voi syntyä vain asukkaiden avoimesta yhteistyöstä ja keskinäisestä luottamuksesta, siihen tämä osallisuusmalli kannustaa ja houkuttelee.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Espoon nettisivut ja viestintä ovat kattavia, mutta puhelinpalveluitakaan ei saa unohtaa, ne ovat monille ikäihmisille ainoa tapa saada tietoa esim. terveyspalveluista tai joukkoliikenteen aikatauluista.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Säännölliset asukasyhdistysten ja asukkaiden tapaamiset kaupungin luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon kanssa parantaisivat vuoropuhelua ja vahvistaisivat tiedonkulun avoimuutta. Keskustelutilaisuuksia pitäisi olla jokaisella suuralueella säännöllisesti, vaikka kirjastossa.
Muita kommentteja? Asukasyhdistyksille kannattaisi antaa reilusti talkootukea. Talkoot kasvattavat alueen yhteishenkeä kun naapurit tulevat tutuksi ja lähiympäristö siistiytyy.
Nimi Elli Keisteri-Sipilä
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Kauklahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ihan hyviä. Olen ollut yhdessä tilaisuudessa keskustelemassa missä oli osallistujina alueen asukkaita. Espoon ympäristömuotoilutiimi muistaakseni järjesti. Keskustelu oli erätauko-menetelmällä. Tuli tunne, että tuli kuulluksi ja oppi myös muilta
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Erittäin hyvä!
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Joku näppärä puheboxi, johon voi jättää palautetta. Madaltaisiko kynnystä jos palautteen voisi jättää ääniviestinä? Osallistamisessa mietityttää, että tavoittaako niitä joiden ääntä ei yleensäkään kuulla tarpeeksi
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa?
Muita kommentteja?
Nimi Merva Mikkola
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Laidasta toiseen. Nykyään suunnitteluvarausten yleistyttyä kaupunkisuunnittelun tekijöiksi, asukkaisen osuus jää marginaaliseksi.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Lipservice
Näennäistä. Kuin saisi valita tapetin värin tai keinun paikan.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Alueneuvottelukunnat TAKAISIN!
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Keskinäisen kuuntelun, kuulluksi tulemisen ja kunnioituksen kautta
Muita kommentteja? Osallistumisen sijaan käyttäisin termejä Deliberate Democracy. Avoin vaikuttava demokratia. Vastademokratia. Kysymys ei ole vain kanssakäymisen virkistämisestä, vaan poliittisesta toiminnasta, kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta. Talous ja kasvu ovat liikaa edellä. Luonto ja ihmisen mittakaavaa alisteisina.
Nimi Tiina Elo
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen ollut liki 20 vuotta mukana kuntapolitiikassa ja 12 vuotta valtuutettuna, niin vaikea miettiä kokemuksia puhtaasti asukkaan roolissa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Olin tekemässä osallisuusmallia Osallistuva Espoo ohjelmaryhmän varapuheenjohtajana. Malli kehittyi työn aikana minusta hyvään suuntaan ja ajattelen, että se on hyvä pohja Espoon osallisuustyön kehittämiselle. Tärkeintä on kuitenkin luoda rakenteet ja osoittaa resurssit osallisuustyön tekemiseen käytännössä. Olennaista on myös johdon sitoutuminen. Osallisuusmallissa vähän heikolle pohjalle jäi mielestäni päätösosallisuus, eli sen vahvistaminen, miten asukkaat pääsevät vaikuttamaan oikea-aikaisesti päätöksentekoon. Tässä on edelleen parantamisen varaa. Samoin olisin toivonut, että olisi jo ehditty työstää asukasfoorumit korvaavaa mallia alueellisen vaikuttamistyön vahvistamiseen. Tätä työtä kannattaa jatkaa yhdessä asukkaiden kanssa. Korona sotki viimeisen vuoden aikana suunnitelmia. Pohdimme paljon myös sitä, miten kaikkien, myös hiljaisten, ääni saadaan kuulumaan päätöksenteossa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Yllä olevassa listassa on varsin kattavasti listattu. Lisäisin vielä asukkaiden omaehtoisen toiminnan tukemisen ja mahdollistamisen. Siinä usein tulee byrokratia vastaan. Tästä pienenä, mutta kuvaavana esimerkkinä se, miten vaikeaa Laajalahti ry:n oli saada Tilapalveluilta lupa teipata Laajalahden keskustassa tyhjillään olevan liikerakennuksen ikkunat. Lopputulos on varmasti kaupunginkin mielestä hieno!
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Sosiaalinen media tarjoaa tähän mahdollisuuksia erilaisten keskustelufoorumien kautta. Esimerkiksi osallisuudesta vastaava kehittämispäällikkö Marion Ticklen ja Leppävaaran projektipäällikkö Mika Rantala ovat sitä hyvin hyödyntäneetkin. Sen lisäksi on hyvä järjestää myös livetapaamisia vireillä olevien asioiden äärellä, kunhan korona suo. On tärkeää, että alueiden asukasyhdistykset pidetään ajantasalla vireillä olevissa hankkeissa ja pohditaan niiden kanssa yhdessä asukkaiden osallistamista.
Muita kommentteja? Kiitos Asukkaiden Espoolle rakentavasta yhteistyöstä ja palautteesta mm. osallisuusmallin työstämisen aikana. Jatketaan samaan malliin. 🙂
Nimi Jouni Meriluoto
Puolue Vihreät
Asuinalue Pohjois-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Paikallinen seura on aktiivinen, ja vaikutusmahdollisuuksia on kaikilla.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Positiivista kehitystä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Palaute verkossa.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Aiheen mukaisia keskustelukanavia verkkosivuille.
Muita kommentteja?
Nimi Mervi Lampenius
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Jos asukkaille annetaan mahdollisuus osallistua alueensa kehittämiseen, sitä sitoutuneempia ja motivoidumpia he ovat. Asukkaat tuntevat parhaiten oman alueensa hyvät puolet ja kipupisteet. Myös turvallisuus lisääntyy, kun alueen asukkaat tuntevat toisensa ja tekee yhteistyötä.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Todella hienoa työtä ja todella merkityksellistä. Tässä osallistumismallissa on laajasti käsitelty asukkaiden arkeen vaikuttavia asioita.- Asukkaiden voidessa hyvin, he panostavat terveyteensä, niin kunnalta säästyy euroja. Viihtyisä ympäristö, jossa on monipuoliset mahdollisuudet harrastaa ja liikkua, sekä lähiluontoa ja tarvittavat palvelut. Ihmisten yksinäisyys vähenee, kun on erilaisia aktiviteettejä, kulttuuria ja liikuntamahdollisuuksia. Alue pysyy turvallisena, kun asukkaat tuntevat alueen omakseen, sekä viihtyvät. Esimerkkinä yhteiset tilat, grillipaikat, kirjastot, tilat yhteisiin juhliin ym. Ihmiset istuttavat talkoilla kukkia, keräävät roskia ym. Netistä ja sosiaalisen media kanavista on helposti saatavilla tietoa tempauksista, kampanjoista ja tapahtumista.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Tiloja, joissa asukkaat voivat kokoontua ja erilaisia nettialustoja, joiden avulla tapahtumia, sekä kokoontumisia on helppo järjestää.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Yhteisiä somekanavia, joissa avoin keskustelu on mahdollista.
Muita kommentteja? Avoin keskustelukulttuuri kehittää alueita paremmaksi
Nimi Juhani Kytö
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kokemukset asukkaana vaihtelevat. Siihen vaikuttaa myös pitkä ajanjakso kun olen asunut Espoossa yli 43 vuotta. Pitäisi laittaa fokusta enemmän suuraluetasolle. Teimme (Lounaisrannikon Liberaalit) jo 1980-luvun puolivälissä ehdotuksen alueellisten kehittämissuunnitelmien laatimiseksi. Olen ollut alueneuvottelukunnan jäsenenä. Olen kuulunut usean koulun johtokuntiin (alakoulu, lähikoulu, lukio). Olen toiminut kotiseutuyhdistyksessä. Kun olin Lounais-Espoon Omakotiyhdistyksen (LEOKY) pj. teimme silloinkin paljon yhteistyötä ja vaikuttamista kaupungin kanssa. Laadimme mm vaihtoehtoisen liikenneverkkosuunnitelman Nöykkiöön. Saimme aikaan mm. pienen Amfi-teatterin koulun pihalle. Talkoita pidimme paljon. Huolehdimme monta vuotta syksyisin Villa Rulluddenin rännien puhdistuksesta lehtiroskista. Kuuluin Soukan yhdyskuntatyöryhmään. Se kutsui vieraakseen Virosta, Tallinnan eteläpuolelta, Nommen kotiseutuyhdistyksen kun naapurikansan jäsenet pääsivät matkustamaan vanhan vallan jo horjuessa. Olen ollut vanhusneuvoston jäsen ja nyt varajäsen. Sen vaikutus on viime vuosina parantunut, mutta tarvitsee vielä kehittämistä.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Tuo vaikuttaa lupaavalta. Pitää kiinnittää erityistä huomiota mm. siihen, että tieto välittyy luottamushenkilöille ja että jaetaan tietoa tuloksista ja kokemuksista. On hyvä, että on yritetty kehittää myös mittareita ja pyritään lisäämään paikkatietoa. Haasteena on hallintokuntien yhteistyö ja vodaanko saada myös käytännössä aina riittävästi aikaa tarpeellista yhteistyötä varten. Mikäli kaikki osapuolet (kuten asukkaat, virkamiehet eri tasoilla ja luottamushenkilöt eri tasoilla) eivät sisäistä ja sitoudu siihen kunnolla, niin voi tulla pettymyksiä. Kun kannatan luottamusyhteiskuntaa ja liberaalia demokratiaa, niin voin omalta osaltani olla rakentamassa positiivista tulevaisuutta kaikkien kanssa. Edistettäviä asioita on monia, toki enemmän kuin noihin neljään valintaan rajoitetut.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Monipuolisia vaikutusmahdollisuuksia tarvitaan. Niitä on melko hyvin kuvattu ja yritetty kehittää edellä olevassa kumppanuusmallissa. Pitää olla monia väyliä ja tapoja Vaikuttamisen pitäisi olla avointa ja vastuullista. FB:stä pitäisi saada pois populismi. On tärkeää, että saadaan jollain tavalla mukaan kaikki asukkaat, ei riitä, että vain aktivistit ja nopeat vaikuttavat. Senioriväestön osallistuminen on tärkeää, joten pitäisi digitaalisten kanavien ohelle olla myös muita tapoja.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tarvitaan kaikkien osapuolten yhteisiä tapaamisia ajoittain livenä, verkossa tai nokakkain. Se madaltaa rajoja ja ennakkoluuloja. Näiden pitäisi olla hyvin valmisteltuja ja riittävän tiiviitä. Asioita esille ja kysymyksiä siis jo ennakkoon.
Muita kommentteja? Kiitos, että tämä kysely järjestyi. Jään mielenkiinnolla odottamaan yhteenvetoa vastuksista. Teette hyvää työtä, josta kiitos. Oma asukasosallistumiseni on nykyisin rajoitettua. Kuitenkin tietenkin tässä FB-ryhmässä. Luottamushenkilönä toimiminen nyt ja toivon mukaan jatkossakin soveltuu minulle.
Nimi Hanna Hukari
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukasosallisuus vaatii paljon omaa aktiivisuutta. Olisi hyvä saada tietoa kohdennetummin ilman että sitä tarvitsee itse kaivaa, esim yhteinen nettisivu aina alueittain, jonne koostetaan tärkeimmät asiat
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? On hienoa, että tällainen opas on tehty! Se olisi hyvä jakaa kaikille espoolaisille tiedoksi. Tiedottamisessa asioista on kyllä parannettavaa
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Selkeitä ja helppoja palautekanavia. Kouluissa voisi vahvemmin tuoda esiin ja ottaa koululaisia mukaan kehittämiseen.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Yhteisiä foorumeita keskusteluille enemmän
Muita kommentteja?
Nimi Pia Aarrekivi
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen istunut alueneuvottelukunnassa sekä aluefoorumissa. Niiden lausunnoilla ja ehdotuksilla ei ollut kovinkaan suurta vaikutusta. Tuli vaikutus, että nämä osallisuuden tahot koettiin häiriöksi. Tiedon kulku oli olematonta samoin kuin toiminnalle kohdistetut varat. Turhien palaverien vuoksi jätin osallistumiseni.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Osallisuus tulee toteuttaa aktiivisesti ilman uusia hankkeita, projekteja tai ohjelmaryhmiä. Tarvitaan jokaiselle kaupungin alueelle oma koordinaatioryhmä, joka kokoaa vapaaehtoissektorit työstämään osallisuutta. Tämän tukemiseksi tarvitaan riittävät resurssit tiedotukseen ja markkinointiin. Osallisuuden kenttä on hyvin laaja, joten satsaukseen ei riitä yksi ns. aluesihteeri.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Vapaaehtoisten hyödyntäminen palvelusektorilla, ystäväpalvelut, talkootyöt omalla alueella. Alueen suunnitteluun myös viheralueet huomioiden.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tiedottamisella sekä yhteisillä ns. toritapahtumilla.
Muita kommentteja? Asukkaiden tietoa ja taitoa tulisi kunnioittaa ja hyödyntää. Myös iäkkäiden osaamista.
Nimi Meri Löyttyniemi
Puolue Espoon Vihreät
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Hyvät
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hienoa että Espoo systemaattisesti kehittää asukkaiden osallistamista ja kuulemista.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa?
Muita kommentteja?
Nimi Marjaana Siivola
Puolue Vihreät
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kaupunki on parantanut osallistumismahdollisuuksia. Esimerkiksi kaupunkimuotoilutiimi Niko Riepposen johdalla ja osallistuva budjetointi. Mutta liian monesti vielä kuullaan näennäisesti eikä oikeasti kuunnella. Usein tuntuu, ettei nähtävillä ololla tai asukastilaisuuksilla ole merkitystä lopputulokseen.
Ja uskomatonta, ettei meillä vieläkään ole mahdollista tilata oman alueen tietoja nähtävillä oloista ja muista asukastilaisuuksista.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Tämä on tärkeä askel kuulemiseen. Tämä on uusi ja odotan kovasti, että se jalkautetaan kaupungin organisaatiossa. Oppaan tekemiseen osallistui laajasti asukkaita ja organisaatioita, joten toivon todella, että tällä olisi vaikuttavuutta ja osallisuus lisääntyisi.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Tuossa on jo kattavasti lueteltu erilaisia mahdollisuuksia. Espoolla on käytössä Trimble Feedback palautekanava ja sen kautta on saanut viestiä eri toimijoille helposti ja nopeasti. Näihin on vastattu huomattavasti nopeammin kuin verkkosivujen kautta.
Lisäksi haluan, että Espoossa otetaan käyttöön järjestelmä, mistä voi tilata sähköpostiinsa valitsemaansa aluetta koskevat asiat, kuten nähtävillä olot, asukastilaisuudet ja kaavamuutokset.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Osallisuusohjelmassa on tätä käyty hyvin läpi. Asukasfoorumit eivät olleet kovinkaan toimivia ja niiden tilalle meidän tulisi kehittää jotain, missä myös virkamiehet olisivat paremmin mukana.
Muita kommentteja? Kiitos teille! Asukkaiden Espoo on ollut virkistävän aktiivinen parantamaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.
Nimi Jari Stenius
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kohtuullisia, olen tähän mennessä laittanut muutamista liikenteenkehityskohteista palautetta, sekä osallistunut muutamaan infoon. Palautteisiin on tullu vastaukset, joskin muutosta ei ole tapahtunut.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Laajempaa osallistamista on helppo vaatia ja pyytää, mutta monimutkainen toteuttaa. Osallistaminen ei voi myöskään tarkoittaa, että jokaisen toive toteutetaan. Muutoksiin kannattaa osallistaa eri tahot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja tarjota mahdollisuus vaikuttaa – tämä lisää sitoutumista ja muutoksen hyväksyntää. Minusta panostukset osallistumisen parantamiseksi ova kuitenkin kaiken vaivan arvoista, sillä asukkaillehan sitä kaupunkia kehitetään.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Voisiko esimerkiksi olla kepeitä ja helppoa nettiäänestyksiä pienemmistä asioista?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Kysenne on tässäkin ensisijassa asenteesta. Kaikilla pitää olla aito halu kuulla ja kuunnella.
Muita kommentteja? Kiitos kyselystä.
Nimi Henna Partanen
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Espoossa tehdään paljon hyvää työtä asukasosallisuuden eteen. Samalla on myös asioita, joita tuntuu olevan vaikea muuttaa, vaikka istuisi itse lautakunnissa tai kaupunginhallituksessa. Monessa asiassa kaupunki voisi olla vielä ketterämpi mahdollistaja asukkaiden ideoille. Kaavoituksen osalta järjestetään aika hyvin mielestäni erilaisia asukastyöpajoja ja -tilaisuuksia. Lisäksi asukkaille järjestetään mm. kaavakävelyjä ja erilaisia kyselyjä. Koska päätöksiä tehdessä on huomioitava niin monia näkökantoja ja tavoitteita, tuntuu yksittäisestä asukkaasta varmasti usein, ettei juuri hänen mielipidettään ole kuultu. Me luottamushenkilöt kuitenkin toimimme välikätenä asukkaiden ja kaupungin virkakoneiston välillä ja pyrimme antamaan asukasnäkökulmille enemmän painoarvoa. Usein asukkailta tulleet palautteet oikeasti myös vaikuttavat päätöksentekoon. Espoosta puuttuu kuitenkin vielä osallistavan budjetoinnin kokeilut. Ne paitsi antaisivat asukkaille suoran mahdollisuuden edistää hankkeita, toisivat näkyväksi myös hankkeiden hintoja ja priorisoinnin vaikeutta.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Osallisuusmalliin on hyvin kuvattu ja määritelty se, mitä osallisuudella tarkoitetaan ja mitä kehittämiskohteita kaupungilla tulevina vuosina vielä olisi. Malli on mielestäni hyvä lähtökohta seuraavalle kaudelle, jolloin sitä tulisi ryhtyä toteuttamaan aktiivisesti. Kuntalaisten osallisuuden parantamisen tulisi olla mukana kaikessa kaupungin toiminnassa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Olen osallistunut yhteen Erätauko -keskusteluun ja mielestäni se oli oikein antoisa. Erityisen haastavista asioista voisi järjestää enemmän sellaisia keskustelevia ja ratkaisukeskeisiä tuokioita eri osapuolien kesken. Myös järjestöjen ja yhteisöjen kanssa yhteistyön tulisi olla jouhevaa. Kaupunki voisi tukea asukasyhdistysten toimintaa enemmän.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tiedonsaannin ja asioiden valmistelun tulee olla avointa. On tärkeää, että päätöksenteon reunaehdot ovat asukkailla tiedossa. Jonkun haasteellisen tehtävän ratkaisuun voisi osallistaa asukkaita työpajojen keinoin. On esimerkiksi helppoa sanoa, että rakentamista ei haluta omalle alueelle, mutta samalla olisi tärkeä yhdessä pohtia, että minne rakentamista voi sitten sijoittaa.
Muita kommentteja? Osallisuus vaatii kaupungilta myös rohkeutta. Kun asukkaille annetaan vapaus kertoa mielipiteitä ja suunnitella asioita itse, ei ehkä saada sitä, mitä viranhaltijat alunperin suunnittelivat, vaan parhaassa tapauksessa jotain paljon parempaa. Uskalletaan siis olla rohkeita ja avoimia.
Nimi Juha Hovinen
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen osallistunut kaupunkisuunnittelukeskuksen järjestämiin esittely- ja keskustelutilaisuuksiin sekä asukkaiden kanssa järjestettyihin kokemuksia ja näkemyksiä kokoaviin ryhmätyöskentelyihin. Niissä on kerätty tietoa arjen kulkemisen ja palvelujen käyttämisen tavoista, lähialueeni siisteydestä ja turvallisuuden kokemisesta sekä mahdollisista lisärakentamisen paikoista ja paikoista jotka koetaan niin tärkeinä, että ne tulisi jättää rakentamatta. Olen osallistunut myös nettikyselyihin.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Mallissa on asiaa, mutta sen voimin ei tulla tavoittamaan kaikkia. Tieto- ja suunnitteluosallisuuteen tulisi panostaa enemmän.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Työpajoja asukasryhmille.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tietoa ja mahdollisuuksia naapurustotasoiselle osallisuudelle.
Muita kommentteja? Tieto valmistelussa aloitettavista suunnitelmista ja vaihtoehtoisista etenemislinjoista päätyy kovin hitaasti sellaiseen muotoon, että vaikutusten arviointia voisi tehdä oman naapuruston näkökulmasta. Niistä tulisi olla mahdollisuus keskustella ennen kuin varsinaisessa suunnittelutyösssä ollaan edetty ns. lopulliseen ehdotukseen.
Nimi Pia Vaquer
Puolue Vihreät – De Gröna
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Omat kokemukseni ovat lähinnä positiivisia, sillä olen asukkaana päässyt näkemään miten Espoo on strategiassaan ja esim 6Aika-hankkeen puitteissa pyrkinyt osallistamaan asukkaita yhä enemmän. Olen myös kokenut hyvin toimivana verkosta löytyvän palautepalvelun. Uskon kuitenkin, että jotkut asukasryhmät vielä tuntevat, ettei heitä kuulla. Tämä on käynyt ilmi useammassa suuressa kaupunkikehityshankkeessa (päällimmäisenä Pohjois-Espoon kaava, jossa valituksiin ei ole reagoitu, mutta myös esim. muissa keskuksissa kuten Niittykumpu, jossa palautetta on haettu liian myöhään). Siksi osallisuuden vahvistaminen on edelleen hyvin aiheellinen ja tunnistettu tavoite tulevallakin vaalikaudella ja yksi omista vaaliteemoistani.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Asiakaslähtöisen kehittämisen asiantuntijana olen vakuuttunut siitä, että konkreettinen toimintamalli on ehdottoman tärkeä asukaskeskeisyyden toteutumiselle ja sitä kautta myös kestävyydelle, ei vain sosiaalisesti vaan myös taloudellisesti ja ekologisesti, koska resursseja menee vähemmän hukkaan, kun niiden käyttöä suunnitellaan todellisten tarpeiden pohjalta. Siten paranee sekä asukastyytyväisyys että kustannustehokkuus. Kyseinen malli on mielestäni yleisesti ottaen hyvä ja moniulotteinen, yhdistäen mm. vapaamuotoisen vuorovaikutuksen ja omaehtoisen tekemisen muodollisempaan mittaamiseen esim. äänestyksin. Olennaista on, että asukkaita kuullaan aikaisemmin (valmistelussa viimeistään) ja että heidän mielipiteilleen oikeasti annetaan painoarvoa. Kaikki mallin ehdottamat toimintatavat ovat järkeviä ja täydentävät toisiaan. Erityisen huomattavana asiana pidän kuntalaisten vaikutusmahdollisuutta myös varsinaisen budjetoinnin kohdalla.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Osallistumista saisi olla niin suurissa kuin pienissäkin asioissa, kunta- ja aluetasolla, erona lähinnä kohderyhmät ja niiden koko, mikä luonnollisesti vaikuttaa myös menetelmiin. Kuulemisen on oltava sekä laadullista että määrällistä, aiheesta ja etenemisvaiheesta riippuen. Paitsi yllä mainitut tavat, joista kaikki ovat tärkeitä, mukaan lukuun on syytä lukea ainakin avoin palautekanava, joka on kaikkien saavutettavissa (esim. verkossa ja palvelutiskillä, eri kielillä) ja joka oikeasti johtaa toimenpiteisiin. Lisäksi on muistettava heikommin saavutettavat ryhmät kuten lapset ja ikääntyneet, joiden kuulemiseksi saatetaan tarvita etnografista tutkimusta ja yhteistyötä sivistystoimen tai hoiva-alan kanssa. Aina tulisi ottaa käyttäjät mukaan (esim. lapset mukaan leikkipuiston suunnitteluun). Kyselyitä, työpajoja ja ideointikilpailuja olisi hyvä muutenkin toteuttaa enemmän, jottei aktiivinen osallistuminen olisi vain asukkaiden omasta aloitteesta kiinni. Alueita koskevista asioista olisi syytä tiedottaa laajemmin (esim. postilaatikoihin tai taloyhtiöille, alueen Facebook-ryhmään, julisteessa lähikaupan ovella tms.) kommentteja pyytäen. Asukasyhdistyksille tulisi antaa myös neuvoa-antava rooli ja asukkaita kannustaa keskinäiseen vuorovaikutukseen, mikä lisäisi sekä yhteisöllisyyttä että yhteisön painoa vaikuttajana.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tietojen avoimuus on yksi lähtökohta, ml. helppo saatavuus ja ajanmukaisuus. Vuorovaikutuksen tiheys on toinen, sekä saavutettavuus. Byrokratian luodessa etäisyyttä kaikkien etuna on, että pyritään selkokieliseen ytimekkääseen viestintään, joka kannustaa osallistumaan. Esimerkkinä voisi olla vaikka kuukausittainen yhteenveto esim. lyhyen videon muodossa lautakuntien ja valtuuston käsittelemistä aiheista, tärkeistä päätöksistä ja seuraavaksi valmisteluun tulossa olevista kysymyksistä palautelinkin kera. Lisäksi voisi esim. uuden valtuustokauden alkaessa kysyä asukkaiden ykkösprioriteetteja, odotuksia ja ideoita, joita sisällytettäisiin ikään kuin 4-5 vuoden kunnossapito- ja kehityssuunnitelmaan.
Muita kommentteja? Kuulin vasta nyt ehdokkaana Asukkaiden Espoo -ryhmästä. Olen vaikuttunut miten asiantunteva ryhmä se on. Juuri tällaisesta ryhmästä pitäisi olla paljon apua vuorovaikutuksen parantamiseksi ja vastaavaa toimintaa olisi hienoa kasvattaa myös eri alueilla. Useinkin paikallisryhmissä saattaa herätä keskustelua tärkeistä aiheista, joita ei välttämättä saada vietyä kuntapäättäjille asti. Siltojen rakentamiselle on tarvetta.
Nimi Sami Tuomaala
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kovin paljoa ei ole osallistettu
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvä avaus ja varmasti tärkeä juttu
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Tapaaminen päättäjien kanssa
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tapahtumia, joissa kaikki nämä ryhmät ovat koolla
Muita kommentteja?
Nimi Johanna Karimäki
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukkaiden on tärkeä saada tietoa päätöksenteosta jo varhaisessa vaiheessa, mutta monet hankkeet tulevat kovin myöhään asukkaiden tietoon. Espoossa kyllä kannustetaan asukkaita osallisuuteen ja nähdään osallisuuden arvo. Mahdollisuudet osallisuuteen on vain saatava paremmiksi kaupungin aktiivisella tiedotuksella ja resurssien lisäämisellä asukastoimintaan. Monet paikallisyhdistykset huolehtivat lähiympäristöstään, sen laadusta ja turvallisuudesta. Asukkaiden paikallisosaamista ja -tietämystä tulee paremmin hyödyntää muun muassa kaavoituksen tukena.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? On tärkeää, että on luotu malli, jolla edistää asukkaiden osallisuutta. Osallisuusmallin toimenpiteet on jalkautettava kaupungin toimintaan ja tulostavoitteisiin.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asukkailla tulisi olla nopea väylä antaa palautetta eri palvelujen laadusta. Asukkaiden palautteeseen on myös vastattava. Parhaat uudet kehittämisideat voidaan lähettää jatkovalmisteluun kaupungin toimialoille.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tulisi järjestää enemmän asukastilaisuuksia eri teemoista, kuten palvelut ja kaavoitus. Kaavakävelyt ovat hyödyllisiä. Niissä asukkaat, päättäjät ja suunnittelijat voivat yhdessä jalkautua maastoon ja pohtia parhaita ratkaisuja tapauskohtaisesti. Myös korona-aikana käyttöön otetut etätilaisuudet ovat olleet yllättävän toimivia. Niitä voisi jatkossakin järjestää live-tapahtumien lisäksi.
Muita kommentteja? Aktiiviset asukkaat ovat Espoolle voimavara. Asukkaita on kuunneltava ja kuulemisen tulee vaikuttaa päätöksiin. Hyvällä yhteistyöllä ja osallisten näkökulmia huomioiden syntyy parempia päätöksiä.
Nimi Mika Levänen
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Riippuu tapauksesta, välillä on tuntunut että kuullaan mutta ei kuunnella.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Vaikuttaa hyvältä, toivottavasti se löytää osalliset
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Ensin pitää nykyiset saada laajaan tietoisuuteen ja käyttöön, sen jälkeen kerätä uusia ideoita.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Enemmän yhteisiä tapaamisia, tässä voisi hyödyntää jatkossa paljon etätapaamisia. Tiedottamista lisää ja tallenteet helposti löydettäviksi.
Muita kommentteja?
Nimi Jaana Ailus
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ei kovin hyviä. Osallistumismahdollisuuksista ei tiedoteta tarpeeksi.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Vaikuttaa lupaavalta
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa?
Muita kommentteja?
Nimi Satu Ramsland
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kahtalaiset. Toisaalta välillä on vaikea löytää tietoa siitä mitä on meneillään ja onko jotain mistä olisi hyvä tietää, toisaalta Espoossa kyllä myös kysytään mielipiteitä ja ne otetaan huomioon. Palautteen antaminen on myös onnistunut hyvin.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Mallissa on todella paljon hyvää. On tärkeää, että sitä todella toteutetaan eikä esimerkiksi kiireen takia ohiteta asukkaiden osallistumista.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Espoossa tulee edelleen olla helppoa antaa palautetta esimerkiksi alueiden liikennejärjestelyistä, turvallisuudesta ja kehittämistoiveista suoraan.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Hyvä viestintä on erittäin kriittistä vuorovaikutuksen parantamiseksi. Tämä ei ole aina helppoa, mutta esimerkkejä löytyy esimerkiksi Helsingin kaupunkiympäristön viestinnästä.
Muita kommentteja?
Nimi Janne Hirvasvuopio
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Mahdollisuudet eivät ole näkyneet nuorille ja nuorille aikuisille suunnatuissa kanavissa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Osallisuus, kuuleminen ja kansalaisdemokratia on tärkeitä asioita. Näen hyvänä, että kansalaisvaikuttamisen tavat tuodaan lähelle ihmisen tavallista elämää. Erityisen tärkeää tämä on Espoossa, jossa alueet eroavat hyvin paljon toisistaan. Osallisuus ei saa kuitenkaan toimia vain kumileimasimena viranhaltijoiden ja päätöstentekijöiden päätöksille, vaan vaikutusmahdollisuuksien tulee olla aitoja.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Kyseessä on minusta paljolti myös tiedottamisesta ja viestinnästä. Esimerkiksi kaavoituksesta tulisi ilmoittaa asukkaille entistä paremmin.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Pelkkä vuorovaikutus ei riitä, mikäli toimintaa johdetaan ylhäältä-alas -periaateella. Tarvitaan jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä asioiden edistämiseksi.
Muita kommentteja?
Nimi Piia Horko
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kuntalaisia pyydetään mukaan lähinnä kuulemaan valmistelluista päätöksistä. Vaikuttaminen mahdollistuu hyvin koulujen ja varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistyksien kautta.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Osallisuuuden kehittäminen on hyvä asia. Mittarit, joilla osallisuuden kasvua ja laatua mitataan ovat sekä välittömiä että välillisiä. On myös tärkeää ottaa eri tyyppisiä kanavia käyttöön ja valita niitä sen mukaan kenen mielipidettä halutaan selvittää.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa?
Muita kommentteja?
Nimi Rosa Puhakainen-Mattila
Puolue Vihreät
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Espoo on kehittänyt erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen välineitä kuluneina vuosina mutta asukkaan näkökulmasta epäselväksi jää usein mihin kerättyä tietoa ja/tai saatua palautetta käytetään. Mitä vaikutuksia asukasosallistumisella on, miten se lopulta vaikuttaa päätöksentekoon?
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Espoon osallisuusmalli on kattava, monipuolinen ja tavoitteiltaan kunnianhimoinen. Sen toimeenpano ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää resursointia, jota ei kuitenkaan ole mallissa erikseen eritelty. Itsestään mitkään tavoitteet eivät toteudu. Myös osallisuusmallin tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi edellyttää systemaattista työtä, joka nyt on jäänyt esitellyssä mallissa hienoisen kapeaksi. Osallisuusmalliin toivoisin näkyväksi myös toimenpiteitä osallisuuden esteiden ja saavutettavuuden haasteiden poistamiseksi.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Suorien mielipidemittausten käyttäminen valmisteluvaiheessa, palautekyselyt palvelukohtaisesti, lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen (koulut, nuorisotoiminta, harrastukset), vanhus- ja vammaispalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen, alueellisesti merkittävien hankkeiden avaaminen asukkaille jo suunnitteluvaiheessa (esim kaavoitus, rakentaminen, tieverkko, palvelut), asukaspalautteen kanavien monipuolistaminen ja suora välittäminen valmistelijoille/päättäjille.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ”kyselytunnit” mahdollistaisi vuorovaikutuksellisen dialogin. Säännöllisesti eri hallinnonalojen ajankohtaisia prosesseja voisi avata esim digitaalisessa tilaisuudessa, jonka jälkeen asukkailla olisi mahdollisuus esittää (ennalta toimitettuja tai ad hoc) kysymyksiä. Tilaisuuden anti huomioitaisiin jatkovalmistelussa.
Muita kommentteja? Espoon kehittäminen asukaslähtöisesti on hieno tavoite, jonka saavuttamista tulee jatkossakin määrätietoisesti edistää. Osallistumisen mahdollisuuksia tulee lisätä ja monipuolistaa, sekä varmistaa niiden saavutettavuus. Osallisuuden ja osallistumisen esteitä tulee aktiivisesti tunnistaa ja purkaa. Kuulemistilaisuuksien ja muiden vaikuttamisen kanavien kautta saatu palaute tulee tehdä näkyväksi, se tulee raportoida, ja toimeenpanoa seurata.
Nimi Sofia Suomalainen
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Hyvin vähäiset, olen muuttanut Iivisniemeen Espooseen vasta maaliskuussa. Olen kuullut sekä hyvää että huonoa. Syvemmin olen tutustunut Hannusmetsän haastavaan tilanteeseen.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Uusi osallistumismalli ja siinä esitellyt kehittämiskohteet ovat hieno askel kuulemisesta kohti kumppanuutta. Mallissa puhutaan kuulemisen sijaan asukkaiden kokemusasiantuntijuuden tunnistamisesta sekä vapaaehtoistoiminnan arvosta kaupungin kehittämisestä, mikä kuulostaa erittäin hyvälle. Vapaaehtoistoimintaa ei saisi kuitenkaan käyttää kaupungin palveluiden puutteiden paikkaamisessa. Osallistumismallissa on erityisen tärkeää huomioida myös moninaistuva Espoon väestö ja osallistamistoimenpiteiden kuten osallistavan budjetoinnin saavutettavuus ja esteettömyys sekä kielellisten että teknisten toteutusten osalta. Toivottavasti nyt valittavan valtuuston päättäjät ottavat rohkeasti mallin käyttöön ja laittavat toimenpiteet käytäntöön.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Lähialueen asukkaiden sekä ympäristö- ja kulttuurihistorian asiantuntijoiden osallistaminen kaavoitusprosessin alkuvaiheista saakka. Asukasfoorumeja vastaava malli voisi toimia.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Madaltamalla yhteydenottamisen kynnystä kuntapäättäjiin, kehittämällä kuntalaisaloitteen käsittelyprosessia osallistavampaan suuntaan ja luomalla yhteiset pelisäännöt toisia kunnioittavaan vuoropuheluun.
Muita kommentteja? Hyvä homma että tällainen kysely on meille ehdokkaille tehty. Kiitos.
Nimi Laura Malme
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kuntalaisille on tarjolla paljon erilaisia kuulemistilaisuuksia. Palautteenanto onnistuu nettisivujen kautta.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa?
Muita kommentteja?
Nimi Rosa Puhakainen-Mattila
Puolue Vihreät
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Espoo on kehittänyt erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen välineitä kuluneina vuosina mutta asukkaan näkökulmasta epäselväksi jää usein mihin kerättyä tietoa ja/tai saatua palautetta käytetään. Mitä vaikutuksia asukasosallistumisella on, miten se lopulta vaikuttaa päätöksentekoon?
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Espoon osallisuusmalli on monipuolinen ja tavoitteiltaan kunnianhimoinen. Sen toimeenpano ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää resursointia, jota ei kuitenkaan ole mallissa erikseen eritelty. Itsestään mitkään tavoitteet eivät toteudu. Myös osallisuusmallin tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi edellyttää systemaattista työtä, joka nyt on jäänyt esitellyssä mallissa kapeaksi. Osallisuusmalliin toivoisin näkyväksi myös toimenpiteitä osallisuuden esteiden ja saavutettavuuden haasteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Ohjelmassa jo mainittujen lisäksi tulee huomioida erilaisten toimintarajoitteiden aiheuttamat erityistarpeet osallistumiselle, osallisuudelle ja vaikuttamiselle.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Palautekyselyt palvelu- ja toimialakohtaisesti, lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen (koulut, nuorisotoiminta, harrastukset), vanhus- ja vammaispalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen ja näiden ryhmien osallistumismahdollisuuksien varmistaminen, digitaalisuuden rinnalle myös muita menetelmiä, suorien mielipidemittausten käyttäminen hankkeiden valmisteluvaiheessa, alueellisesti merkittävien hankkeiden avaaminen asukkaille jo suunnitteluvaiheessa (esim kaavoitus, rakentaminen, tieverkko, palvelut), asukaspalautteen kanavien monipuolistaminen ja suora välittäminen valmistelijoille/päättäjille, vaikutusten seuranta ja raportointi näkyväksi.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Jo olemassa olevien kanavien rinnalle toisin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ”kyselytunnit”, jotka mahdollistaisi vuorovaikutuksellisen dialogin. Säännöllisesti eri hallinnonalojen ajankohtaisia prosesseja avataan esim digitaalisessa tilaisuudessa (mahdollisuus myös ei-diginä osallistumiseen, korona-tilanteen salliessa), jonka jälkeen asukkailla olisi mahdollisuus esittää (ennalta toimitettuja tai ad hoc) kysymyksiä. Tilaisuuden anti huomioitaisiin jatkovalmistelussa.
Muita kommentteja? Espoon kehittäminen asukaslähtöisesti on hieno tavoite, jonka saavuttamista tulee jatkossakin määrätietoisesti edistää. Osallistumisen mahdollisuuksia tulee lisätä ja monipuolistaa, sekä varmistaa niiden saavutettavuus. Osallisuuden ja osallistumisen esteitä tulee aktiivisesti tunnistaa ja purkaa. Kuulemistilaisuuksien ja muiden vaikuttamisen kanavien kautta saatu palaute tulee tehdä näkyväksi, se tulee raportoida, ja toimeenpanoa seurata.
Nimi Mari Anthoni
Puolue Vihreät
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Tulin aikoinaan mukaan politiikkaan asukasyhdistys- ja järjestötoiminnan kautta. Toimin toistakymmentä vuotta oman asuinalueeni, Tapiolan, asukasyhdistyksessä ja vuosia myös sen hallituksessa. Valitettavasti tuolta ajalta kokemukseni asukkaiden osallistamisesta, tai kuulemisesta eivät olleet kovinkaan hyviä. Lähdin mukaan kuntapolitiikkaan toisaalta, koska koin, ettei asukasyhdistysten ja järjestöjen kautta pystynyt todellisuudessa kunnolla vaikuttamaan, toisaalta koska halusin tähän muutosta. Koin, ettei asukkaita aidosti kuultu, asukkaiden tietoa ja aktiivisuutta ei haluttu hyödyntää ja usein asukaskuulemiset olivat pakollinen muodollisuus ja aktiiviset asukkaat turhautuivat ja pettyivät, kun asukasosallisuus osoittautui näennäiseksi puuhasteluksi vailla todellista merkitystä.

Kuntapäättäjänä olen työskennellyt aktiivisesti asukasosallisuuden parantamiseksi mm. toimimalla 6 vuotta Osallistuva Espoo -ryhmän varapuheenjohtajana. Olen myös tehnyt useita valtuustoaloitteita, joiden tavoitteena on parantaa erityisesti lasten ja nuorten sekä maahanmuuttajataustaisten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.

Kun nyt tarkastelen asukasosallisuutta sekä asukkaana ja asukasyhdistyksen jäsenenä että kaupungin luottamushenkilönä olen suhteellisen tyytyväinen ja positiivisin mielin. Tyytyväinen olen siihen, että vaikka paljon tehtävää ja parannettavaa on edelleen, vuosien mittaan asukasosallisuus on Espoossa parantunut. Luottavainen olen, koska kaupungissa tuntuu olevan nyt sekä ymmärrystä asukkaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien parantamisen tärkeydestä että aktiivista ja ansiokasta toimintaa tähän suuntaan. Muutos on usein tuskallisen hidasta…mutta oma kokemukseni on, että pienin, mutta määrätietoisin askelin olemme menneet ja menemme kohti parempaa.

Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Olen ehkä hiukan jäävi arvioimaan ”Kuulemisesta kumppanuuteen” -nimellä kulkevaa Espoon osallisuusohjelmaa, sillä olin itse työtä käynnistämässä ja ohjelmaa suunnittelemassa Osallistuva Espoo -ryhmän vpj:na. Siirryin tästä tehtävästä kauden puolessavälissä kaupunginhallituksen jäseneksi ja olen myös tässä roolissa seurannut työn edistymistä.
Olen vilpittömästi sitä mieltä, että malli on hyvä ja monipuolinen. Ohjelman tavoitteena on siirtyä kohti uudenlaista asukkaiden ja hallinnon välistä kumppanuutta keskustelukulttuuria sekä luoda uusia tapoja kanavoida asukkaiden mielipiteet mukaan valmisteluun ja päätöksentekoon. Asukkaille halutaan aktiivinen rooli asiantuntijoina, yhteistyökumppaneina ja päättäjinä.Osallisuusmalli tähtää siihen, että osallistuminen on kaikille helppoa, asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat ja demokratia sekä päätöksenteko kehittyvät. Asukkaat eivät ole hallintoalamaisia, tai passiivisia palautteen antajia, vaan aktiivisia päättäjiä, joilla on aitoa valtaa vaikuttaa itseään, elämäänsä ja asuinaluettaan koskeviin asioihin. Esim. erilaiset asukasraadit ja osallistuva budjetointi toteuttavat tavoitteita.
Ohjelman tavoitteena on myös huolehtia siitä, että kaikkien ääni kuuluu – myös niiden ryhmien, jotka tähän asti ovat osallistuneet heikommin.Haasteitakin on… Parhaallakaan osallisuusmallilla ei ole merkitystä, ellei se toimi käytännössä. Kaikkien kaupungin virkamiesten sekä luottamushenkilöiden on sitouduttava osallisuusmalliin ja pyrittävä sen tavoitteiden toteuttamiseen. Hyvä malli ei saa jäädä korulauseiksi paperissa. Espoon kaupunki on suuri koneisto ja suuret laivat kääntyvät hitaasti. Muutosvastarintaakin varmasti on.

Osallisuusmallin käyttöönottaminen ja saaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa on Espoon tulevan valtuustokauden tärkeimpiä tehtäviä.

Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asukaslähtöisessä ja demokraattisessa kaupungissa panostetaan kaikkien ryhmien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Osallistumisen pitää olla helppoa ja mahdollista myös heille, jotka eivät voi, tai halua sitoutua asukasyhdistyksiin tai -raateihin. Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia.

Myös lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen on tärkeää. Kaupungin kaikkien sektoreiden toiminta koskettaa myös lasten ja nuorten arkea, joten heidän äänensä on kuuluttava myös päätöksenteossa. Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi ja osallistua elämäänsä ja hyvinvointiinsa vaikuttaviin päätöksiin on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Espoo-tarinassa korostetaan osallisuutta ja Espoon valtuusto on hyväksynyt Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, jossa korostetaan osallisuuden, osallistumisen ja kuulluksi tulemisen merkitystä. Lasten ja nuorten omien vastausten mukaan osallisuus ja mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen toteutuvat tämän päivän Espoossa melko rajoitetusti.

Olen tehnyt kuluvalla valtuustokaudella mm aloitteen nuorten sähköisestä aloitepalvelusta, mikä on aloitteeni pohjalta otettu jo käyttöön. Kaikki Espoossa asuvat ovat iästä riippumatta kuntalaisia, joilla on oikeus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia ja fiksuja. Heitä kuuntelemalla voidaan löytää uudenlaisia ajatusmalleja ja toimintatapoja. Parhaimmillaan aloitteet voivat tehdä Espoosta paremman paikan kaikille kaupunkilaisille.

Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tarvitsemme aitoa ja tasa-arvoista vuorovaikutusta sekä luottamusta. Virkamiesten on uskallettava antaa asukkaille todellista valtaa vaikuttaa omaan elämäänsä ja asuinalueeseensa, palveluihin jne. Esimerkiksi erilaiset asukkaiden, virkamiesten ja poliittisten päättäjien yhteiset suunnittelutyöpajat, missä yhteistyössä ja ajoissa yhdessä mietitään parhaita ratkaisuja luovat hyvää kaupunkia ja ehkäisevät monia riitoja, virheitä ja valituksia.

Asukasraadit ja osallistuva budjetointi, joilla asukkaat voivat vaikuttaa ovat myös keinoja, jotka on rohkeasti otettava käyttöön. Työtä on tehtävä asukkaiden ja virkamiesten hyvässä vuorovaikutuksessa.

Luottamuksen luominen, avoimuus sekä kattava ja oikea-aikainen viestintä ovat aivan keskeisiä kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välisen vuorovaikutuksen parantamisessa.

Muita kommentteja? Olen valmis neljännelle kaudelle Espoon valtuustoon jatkamaan työtäni suoraselkäisenä ja suorapuheisena, aktiivisena ja aikaansaavana osallisuuden, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien sekä avoimemman ja demokraattisemman päätöksenteon puolustajana.
Nimi Jouni J Särkijärvi
Puolue kokoomus
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Aktiivisilla asukkailla on nykyään hyvät mahdollisuudet, koska melkein kaikki tieto on saatavilla. Monet tärkeät päätökset syntyvät pitkän prosessin tuloksena, joten osallistumismahdollisuuksia pitää osata käyttää riittävän aikaisin.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Virkamiesten suhtautumisessa on vielä paljon parannettavaa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Palveluhaaste (joka on käytössä Ruotsissa)
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? vaihtamalla ne virkamiehet, jotka eivät halua toimia avoimuuden ja osallisuuden mukaisesti
Muita kommentteja? osallisuusasiamies tarvittaisiin ainakin aluksi: puolueeton taho, jolle voi ilmoittaa puutteista osallistumisessa ja joka voi viedä asian ratkaistavaksi hallinnossa
Nimi Karri Karsi
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen ollut mukana eri kaavahankkeiden asukastilaisuuksissa sekä Tehtävä Leppävaarassa -keskustelutilaisuuksissa
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Pidän tavoitteita hyvinä, mutta mielestäni emme ole lähelläkään vision saavuttamista. (”Espoon vision mukaan Espoo on edelläkävijäkaupunki, jossa voi aidosti vaikuttaa.
Espoossa asukas- ja asiakaslähtöisyys on ensimmäinen arvomme.”)
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asumisen laatuun ja asuinalueiden suosioon vaikuttaville asioille (esim. Turvallisuus – Viihtyisyys – Sujuvuus – Palvelujen saatavuus) tulisi tehdä yhteisesti sovitut mittarit. Osa mittareista olisi tilastollisia (esim. palveluiden käyttöaste, hälytystehtävien määrä) ja osa asukkailta säännöllisesti kysyttäviä (esim. ”Koetko oman asuinalueesi turvalliseksi”).
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Varsinkin isoimmissa kaavahankkeissa rakennuttajien ja/tai rakennusliikkeiden edustajat tulisi velvoittaa osallistumaan asukastilaisuuksiin kertomaan ajatuksistaan ja kuuntelemaan asukkaiden mielipiteitä. Tonttien suunnitteluvarausten ja muiden kaavoitukseen liittyvien asioiden läpinäkyvyyttä tulisi huomattavasti lisätä.
Muita kommentteja? Kiitos tästä ”Asukkaiden Espoosta” – erinomaista toimintaa!
Nimi Mika Lehtisyrjä
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Mahdollisuus saada tietoa valmistelussa olevista asioista riippuu liikaa asukkaiden omasta aktiivisuudesta. Tiettyjä ryhmiä ilmiselvästi koskevista asioista tulisi ko. ryhmän saada tietoa pyytämättä jo valmisteluvaiheessa. Tehtyjen päätösten jälkeen vaikuttaminen on hankalaa ja kallista.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Ehdottoman kannatettavia ajatuksia! Ei yhdelläkään päättäjällä voi olla kaikkien alojen ruohonjuuritasoista tietoa. Toisaalta päättäjät ovat usein ruohonjuuritasolla paremmin informoituja isommista kokonaisuuksista.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Valtuutettujen tulisi aika ajoin olla saapuvilla muulloinkin kuin ennen kuntavaaleja.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Asiakohtaisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sopivissa yhteyksissä jo valmisteluvaiheessa, kun valmisteltava asia ilmiselvästi vaikuttaa kohderyhmään.
Muita kommentteja? Hyvä, jos yhteisten asioiden hoitaminen kiinnostaa. Toivottavasti se näkyy myös tulevien vaalien äänestysvilkkaudessa.
Nimi Hannele Hakala
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? ASUKAS- JA ASIAKASLÄHTÖISYYS tarkoittaa kuntalaisen roolin muuttumista vastaanottajasta aktiiviseksi toimijaksi kumppanina, omistajana ja palvelujen suunnitteluun
osallistujana. Juuri eilen teimme lähi as oy:iden pj:t vastinetta Louhenaukion (bussien kääntöpaikka) muuttamisesta tulevaisuudessa asukkaille hyötykäyttöön, vaihtoehtona nyt kaavaillulle liian tiheälle kerrostalorakentamiselle. Toiveena on asukkaiden kokoontumispaikka; penkkejä, shakkipeli, petankki-peli kenttä, ulkokuntoilulaitteita, puistonpenkit ja kaupunkikasvilaatikoita viljelyyn ja jokin tilataideteos, joka kuvastaa 60-luvulla syntynyttä upeaa aluetta. Lapsille on lähistöllä Takojantien asukaspuisto. Asukkaat toivovat myös, että Fidan/Kontin kierrätyspiste säilyisi siinä. Ja tulisi myös toimiva pieni autojen pikaparkkiluiska tulevan suurkoulun koulukuljetuksiin. Nyt liikenne ruuhkautuu kouluaamuina ja tapahtumissa, entäpä sitten kun uusi suurkoulu avautuu.
Aiemmin olen asukastoiveena saanut lähistöllä olevalle viheralueelle nurmialueelle lentopallokentän.
Olen ollut myös yhteydessä kaupungin tekniseen liikenneturvallisuusasioissa jossa suojateiden ympäristö on ollut liian suurten istutusten vuoksi vaikeasti havaittava autoilijalle ja vieläpä kyseessä oli päiväkodille ja koululle johtava suojatie. Asia tuli kuntoon.
Luonnonhoito-ohjelmassa olen ollut puolesta enempi säästämässä puita kuin kaatamassa alueellamme ja viime aikoina toivonut kaupungilta mäntyjen lisäistutuksia Suur-Tapiolan alueelle.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Uskon, että tämä on hyvä juttu! Vaikuttaa että eri alueilta on löydetty tekijöitä!
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Seutua voi elävöittää muutenkin kuin kauppakeskuksilla, miten olisi pienet toripaikat? Aikuisten asukaspuistot ikäihmisille kokoontumisiin, Tapiolan uimahallista viihtyisä oleskelukeidas pienimuotoisine vesialtaineen. Lapsille on paljon ulkoiluun liittyvää, entäpä ikäihmiset?
Tiedon kulkua alueelle tulevista muutoksista pitäisi lisätä, vaikka korona-aikana katselmuksia on vaikea järjestää.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Keskusteluilla ja alueellisilla asukasfoorumeilla, joista rakentavia, positiivisia ideointiteemoja virastoille mietintään.
Muita kommentteja? Hyvä Asukkaiden Espoo!

Teknisen lautakunnan ja kaupunkisuunnittelun kokouksiin voisi ottaa alueaktiiveja, alueilla pitkään asuneita asukkaita jotka haluavat parannuksia alueen toimivuuteen. Alueella ei välttämättä edustusta poliittisten puolueiden piirissä lautakuntakokouksissa.

Nimi Pekka Riihimäki
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Toimin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä ja yksilöasioiden jaoksessa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvä ja selkeä kokonaisuus. Helposti luettavissa ja helposti löytää tietoa vaikuttamiseen.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Espoossa olisi hyvä olla ns. pyöreitä pöytiä missä esim. kokoontuu palveluiden tilaajat, tuottajat, virkamiehet ja luottamushenkilöt.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Vuoropuhelu auttaa niin että otetaan mukaan ihmisiä jo suunnitteluvaiheessa.
Muita kommentteja?
Nimi Susanna Makaroff
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Tänä päivänä meillä asukkailla on todella paljon erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Espoon kehittämiseen ja päätöksentekoon. Suurin osa meistä asukkaista ei vain tiedä ja ole koskaan kuullutkaan näistä eri mahdollisuuksista ja keinoista. Erityisen iso haaste on saada nuoret kiinnostumaan osallistumisesta ja vaikuttamisesta Espoossa. Se olisi todella tärkeää!
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Pidän sitä kaikin puolin erittäin hyvänä. Tarvitaan kuitenkin paljon viestintää, että osallisuudesta, osallistumisesta ja vaikuttamisesta tulee käytännössä ”totta”.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Vuorovaikutusta ja viestintää voi parantaa monin eri keinoin ja jo pelkästään sillä, että viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteystiedot olisivat nykyistä helpommin asukkaiden löydettävissä ja ko. ihmiset aidosti myös helposti tavoitettavissa. Jotta ”Kuulemisesta kumppanuuteen” toteutuu myös käytännössä, on tärkeää, että viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat tavoitettavissa myös sosiaalisessa mediassa ja että he osallistuvat siellä käytäviin keskusteluihin aktiivisesti. Vuorovaikutustapoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon asukkaiden ikä ja ne paikat, joissa he viettävät paljon aikaa. Mitä matalampi kynnys kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle on, sitä todennäköisemmin se johtaa keskusteluun ja ”kumppanuuteen”. Kannattaa myös muistaa, että kaikki eivät edelleenkään ole somessa. Pidän mallin toteutumisen kannalta tärkeänä, että kuntapäättäjät ovat asukkaiden tavoitettavissa myös kahviloissa, kauppakeskuksissa, kirjastoissa, nuorisotiloissa jne, jolloin sitä aitoa vuorovaikutusta ja keskustelua voi syntyä hyvin matalalla kynnyksellä. Tarvitaan paljon uudenlaista kohdennettua ja puhuttelevaa viestintää, jotta asukkaat saadaan aktivoitumaan osallistumiseen ja vaikuttamiseen.
Muita kommentteja?
Nimi Jaakko Ravald
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Omat kokemukseni ovat vaihtelevia, toisinaan asukkaat osallistutetaan aktiivisesti, toisinaan asukkaat saavat todenteolla etsiä kanavaa jolla vaikuttaa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Espoon malli kelpaa hyvin esimerkiksi myös muille kunnille. Kaikkien kuntalaisten mahdollisuudesta oman kotikuntansa kehittämiseen pitää kaikin voimin edistää. osallistumismalli on hyvä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Yhteistyön kaikinpuolinen lisääminen kunnassa toimijoiden kesken
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Lisäämällä sosiaalisenmedian aktiivista käyttöä, järjestämällä valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien sekä kaupunginjohdon asukasiltoja.
Muita kommentteja? Uusien asioiden positiivinen omaksuminen ja myönteinen suhtautuminen kuntalaisten esille ottamiin asioihin. Näin parhaiten kehitämme kaikki yhdessä elävää, aktiivista ja asukkaisen hyväksymää, elinvoimaista Espoota
Nimi Tiina Thure-Toivanen
Puolue Kansallinen Kokoomus
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asun pientaloalueella, jossa asukkaat aktiivisesti seuraavat asuinaluetta koskevia päätöksiä ja muutoksia. Alueen asukkaat välittävät tietoa toisilleen ja haluavat olla mukana päätöksenteossa.
Asukasosallisuus kuntalaisen näkökulmasta suhteellisen vaatimaton. Lähinnä kaava-asioissa olen kokenut olevan vaikuttamismahdollisuuksia.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Espoon osallisuuusmalli on hyvä asiakirja. Nähtäväksi jää kuinka se saadaan konkreettisesti toimimaan. Siinnä vastuu on kaikilla meillä kaupungin asukkailla. Kestävä ja kehittyvä Espoo rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa systemaattisesti esim. kyselyjen avulla. Järjestämällä asuinaluekohtaisia tiedotus- ja yhteistoimintatilaisuuksia. Luomalla sosiaaliseen mediaan aluekohtaisia alustoja ja keskustelua.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Luomalla esim. asukkainen ja päätöksentekoelinten välille sähköisiä yhteydenpitolinkkejä, jossa esim. kaavoitukseen, koulu, varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista, jotka tulee esim. lautakuntiin voisi kuntalainen antaa omat näkemykset. Nyt sellainen kanava puuttuu.
Matalan kynnyksen keskustelufoorumit ja yhteydenpito
Muita kommentteja? Hyvä kysely. Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia tulee Espoossa edistää ja vahvistaa.
Nimi Jukka Salminen
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Voisivat olla paremmat. Olin 2000-2003 Espoonlahden alueen sosiaali- ja terveysjohtaja ja silloin lisättiin voimakkaasti asukasosallisuutta. Koen, että asukasosallisuus vaatii asukkailta nykyään paljon omaa aktiivisuutta, jotta tietoa osallisuusmahdollisuuksista olisi saatavilla. Ei oma aktiivisuus ole huono asia, mutta kun nykyisessä lainsäädännössä korostetaan asukasosallisuutta, olisi hyvä, jos mahdollisuudet kaikilta toimialoilta koottaisiin viestinnällisesti yhteen
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Siinä on käsitelty hyvää tarkoittaen ja vilpittömästi laajasti osallistumista, mutta se on virastolähtöinen. Osallistumismahdollisuuksien listaamisesta ja ajantasalla pitämisestä todetaan, että se on mahdoton tehtävä. Miksi? Itse en näe sitä näin. Malli kaipaa konkretiaa ja asukkaiden kannustamista.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Muiden kuin yksilöasioita käsittelevien lautakuntien nettiseurantamahdollisuus ja chat mahdollisuus.
Kuntalaisen tiedonsaantia valmisteltavista asioista ja taustatiedoista pitäisi parantaa
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Alueiden asukasillat on toimiva tapa. Näissä voi suoraan kysyä aluetta ja sen asukkaita koskevista asioista. Jos tietoon ei pystytä vastaamaan niin viranhaltijoilla pitäisi olla velvollisuus vastata myöhemmin kysyjälle.
Muita kommentteja? Yleensä viranhaltijoiden ja erityisesti johtavien viranhaltijoiden tulisi kiertää asukkaiden parissa. Asukasosallisuuden perusta luodaan kouluissa ja toimialojen johtavien viranhaltijoiden tulisi jalkautua myös koulujen oppilastilaisuuksiin.
Nimi Petri Lamminheimo
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ei kokemuksia
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Suoria yhteyksiä valtuutettuihin.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Järjestämällä digitaalisia livekeskusteluita.
Muita kommentteja?
Nimi Ilkka Taivassalo
Puolue Kansallinen Kokoomus
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Oikein mainiot. Kaavoitukseen ja rakentamiseen sekä liikuntatiloihin liittyen on ainakin asukasfoorumeita järjestetty ja yleisellä keskustelulla on ollut myös vaikutusta.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Tämä on nykyinen trendi ja jopa toivottavaa osallistamista. Eli erittäin hyvä kuvio.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Nuorten parissa voitaisiin ainakin kokeilla pelillistämistä vaikuttamisen osana.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Yhteisiä iltamia livenä, teamsissä ja verkkojen välityksellä. Teemailta voisi olla vaikka kaupunginjohtaja, edustajia ja asukkaita yhdessä kalaan. Rennosti asiaan.
Muita kommentteja? Helppoa ja mukavaa kommunikointia tulisi lisätä edellä mainituin keinoin. Asukkaat haluavat todennäköisesti osallistua, jos se vaan tehdään heille helpoksi ja mukavaksi.
Nimi Kimmo Metsä
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Huonoja. Asukastilaisuuksia järjestetään ”viran puolesta”, eivätkä ne ole aitoa dialogia, vaan kaupungin infotilaisuuksia. Tässä olisi runsaasti kehitettävää.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Kuulemisen täytyy olla aitoa – samoin dialogin. Asukkaalle täytyy tulla tunne siitä, että asioihin voi aidosti vaikuttaa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Oikeus saattaa asia vireille lautakunnissa ja muissa kunnan toimielimissä
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Lautakunnat ym. toimielimet voisivat silloin tällöin järjestää kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia asukkaille.
Muita kommentteja? Asukasdemokratian ja -osallistumisen lisäämiselle olisi Espoossa kipeästi tarvetta, ei vähiten rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa.
Nimi Antti Pirhonen
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kaipaan asuinalueelleni kaupungin ylläpitämää verkkosivustoa, jonka kautta kaupunkilaiset yli harrastusten ja puoluerajojen voisivat esittää kehitysajatuksia, löytää hetkittäistä apua arkeen lähiympäristöstä. Asuinalueiden merkitys kasvaa, kun etätyö lisääntyy ja seniorien määrä asuinalueilla kasvaa. Palvelutarve lisääntyy ja moni haluaisi tehdä pätkätöitä – joita kutsun tovityöksi – silloin kun se parhaiten sopii. Tämä synnyttää uusia palveluja ja tukee alueen palvelutasoa – ilman kaupungin rahoitusta. Lisää työmahdollisuuksia ja enemmin palveluja – näin naapurusto menestyy.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Opas on minulle uusi. Huolellisesti ja laajasti valmisteltu ja keskittyy olennaisimpaan. Liittyy aiempaan vastaukseeni: osallistamisen ehkä tärkein taso on paikallinen. Verkkopalveluiden kautta voidaan luoda juuri sinun aluettasi koskeva tiedotus ja palvelumaailma, jota voidaan alueellisesti kehittää. Asuinaluetta koskeva kehittäminen, suunnittelu, päätöksenteko, palvelutarjonta tulee olla helposti löydettävissä. Nyt tieto sirpaloituu hallintokunnittain ja suuralueittain ja naapurustosta vastaavia virkamiehiä on erittäin vaikeaa löytää. Haasteellista sekä virkamiehille että asukkaille. Opas ei esitä selkeitä ratkaisuja toimintamalleiksi. Itse nostaisin esiin verkkosivuston kautta kommunikoinnin tärkeimpänä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Tärkeimpänä verkkosivusto, joka ennakoi, analysoi ja tiedottaa kuinka asuinalueella menee, millaisia palveluja toivotaan ja mitä palvelua alueella on tarjolla ja tärkeimpänä miten tarjoat palveluja ja miten tilaat palveluja lähiympäristöstäsi. Kukin voi etsiä alueeltaan muut kiinnostuneet vaikkapa lähiympäristön ylläpitoon. Tämä on toteutettavissa jo osin olemassa olevilla ilmaisilla paikkatietojärjestelmillä ja niitä edelleen kehittämällä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tuolla alueellisesti suunnatulla verkkosivustolla ja sen avulla luodulla palvelualustalla.
Muita kommentteja? Meidän asukkaiden on otettava suurempi vastuu lähiympäristömme tilasta ja alueemme menestymisestä. Sitä ei voi ulkoistaa kaupungille, jonka katse on koko kaupungin mittakaavassa. Kaupungin tehtävänä on luoda rakenteet tätä tarkoitusta varten ja tukea sen toimintaa eri tavoin. Tätä varten meillä tulee olla selvä tilannekuva, tietous alueemme virkamiehistä ja heidän vastuunjaostaan ja oikeus, paremminkin velvollisuus osallistua alueen tulevaisuuden visiointiin. Asukkailla on paras osaaminen lähiympäristöönsä.
Nimi Emma Holsti
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Erinomaisia, asuin Pohjois-Espoossa 18 vuotta ja osallistuin aktiivisesti asukasfoorumin toimintaan, jonka kautta pääsin myös konkreettisesti vaikuttamaan asioihin.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Kannatan, ja tämä on hyvin tärkeä asia
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa?
Muita kommentteja?
Nimi Jaana Arvo
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ihan positiiviset
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hienoa, että kaikki vaikuttamismallit on kuvattu selkeästi. Tämä on hyvä perusta avoimelle vaikuttamisnallille Espoossa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Suora palaute kanava kaupungin palutejärjestelmään, josta näitä ideoita/asioita voitaisiin kerätä ja miettiä onko niissä kehityspotentiaalia. Toiminnan pitäisi olla jatkuvasti kehittyvää.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Luottamushenkilöt voisivat tutustua paremmin viranhaltijoiden arkeen, jotta ymmärrys lisääntyy nyt esimerkiksi. Ymmärrys on kehittymisen edellytys.
Muita kommentteja? Palvelujen loppukäyttäjien kuuleminen on erittäin tärkeää. Palveluiden laadun kehittäminen voisi olla myös viranhaltijoiden tavoitteissa. Espoo=Toimiva-kuunteleva-kehittyvä-kunta.<3
Nimi Paula Viljakainen
Puolue Kansallinen Kokoomus
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Itse olen aina ollut aktiivinen osallistuja. Olen ollut mukana lasteni koulujen koti- ja kouluyhdistyksen toiminnassa, luokkatoimikunnissa ja koulun johtokunnan puheenjohtajana. Olen myös aktiivinen asukasyhdistyksen jäsen, opettanut koripalloa ja järjestänyt kesäisin alueemme lapsille tenniskurssin ym. asukastalkoita. Asuessamme Soukassa suuressa kerrostalossa meillä oli naisyhdistys, Soukanharjun tytöt, jonka puheenjohtajana olin. Järjestimme pari kertaa vuodessa mm. lastenjuhlat lähes sadalle lapselle, kävimme teatterissa ja pidimme erilaisia pienimuotoisia luentotilaisuuksia pesutupamme kuivaushuoneessa. Tästä on jäänyt elinikäisiä ystävyyssuhteita.
Osallistuminen oman lähiympäristön kehittämiseen on antoisaa, mutta vaatii aina aktiiviset vetäjät ja asioista tiedottamisen siten, että kaikki ovat tervetulleita mukaan.
Olen ollut myös politiikassa mukana kauan. Tällä hetkellä kaupunginvaltuutettu. Olen myös tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Tarkastusllautakunnan valtuustokauden 2017-2021 arvioinnin yhtenä painopistealueena on ollut Espoo-tarinan mukainen asukas- ja asiakaslähtöisyys kaupungin palveluissa. Kehittämistä on tapahtunut mm. seuraavissa asioissa. Syksyllä 2020 palkatun kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu kuntalaisten osallistumisen kehittäminen ja koordinointi sekä yhteistyö asukkaiden ja kaupungin henkilöstön kanssa. Lisäksi kumppanuusfoorumi on kehitetty järjestöyhteistyön vahvistamiseksi.
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on paljon. Asukastiedottamisessa on käytettävä sähköisten kanavien lisäksi myös muita käytettävissä olevia viestintäkanavia, jotta alueen asukkaat tavoitetaan mahdollisimman laajasti ja halukkaat voivat tulla mukaan heitä kiinnostaviin ryhmiin.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Osallisuusmalli on laadittu hyvin ja asiantuntevasti. Pitäisikö siitä kuitenkin tehdä myös tiivistetty painos. Silloin varmasti useampi tarttuisi siihen ja lukisi sen.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Vastuunkantaminen alkaa välittämisestä. Pitää kuunnella ja tehdä yhteistyötä. Valtuutettuihin kannattaa ottaa yhteyttä. Näin asiat selvitetään ja asiat menevät eteenpäin.
Muita kommentteja?
Nimi Anne Heikkala
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Mahdollisuksia vaikuttaa on, oma aktiiviisuus ratkaisee. Henkilökohtainen kokemus mm. puistokummina toimimisesta.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Osallisuusmalli on hyvä ja eri näkökulmat huomioiva. Pyrkimys aitoon kuulemiseen, vuorovaikutukseen ja erilaisiin foorumeihin on hienoa. Näissä on kuitenkin vielä kehitettävää.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tavoitettavuus on tärkeää. Aikaa pitää varata vuorovaikutukselle. Olisi hienoa, jos vuorovaikutuskanavia olisi erilaisia, virtuaalisia ja asuinalueille jalkautuvia.
Muita kommentteja?
Nimi Elina Wanne
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kuluneella valtuustokaudella on edistytty merkittävästi mutta isot muutokset vievät aikaa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Minun mielestäni askel oikeaan suuntaa. Mutta kuten edellä sanoin, paljon työtä vielä edessä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Ihan ykeisesti kaupungin pitäisi tavata asukkaita enemmän, ideoida ja kehittää yhdessä asukkaiden kanssa.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Avointa vuorovaikutusta lisää kaikkiin suuntiin. Työtä on paljon.
Muita kommentteja? Minä uskon että paikalliset asukkaat ovat oman alueensa parhaita tuntijoita.
Nimi Marju Silander
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Minulla on positiivisia kokemuksia osallisuudesta ja olen ollut itse aktiivinen etsimään verkostoja.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Pidän opasta erittäin hyvänä ja kaikkien espoolaisten osallisuus on kaikkein asia.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Osallistumisen varmistamiseen tulee varata riittävät resurssit, jotta esimerkiksi vammaisten ihmisten on mahdollista tosiasiallisesti olla mukana (esim. riittävät avustaja ja kuljetuspalvelut). Perheiden ääni tulisi saada vahvemmin mukaan. Miten mahdollistaa esimerkiksi erityislapsiperheiden tarpeiden ja näkemysten huomioiminen paremmin?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Säännöllisiä tapaamisia ja eri teemoista valmisteltuja keskusteluja. Aitoa kiinnostusta ja kunnioitusta toisiaan kohtaan voidaan lisätä luottamuksellisilla kohtaamisilla ja toistemme tuntemisella.
Muita kommentteja? Espoo on asukkaita varten ja palvelut sekä systeemit pitää rakentaa ihmislähtöisesti. Elinvoimaisen kunnan perusta on yrittäjämyönteinen tapa toimia.
Nimi Jarmo Nieminen
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen kuntalaisena ja luottamushenkilönä osallistunut kaavoitukseen, koulutiloihin ja palvelutuotantoon liittyviin tilaisuuksiin. Mielestäni nämä ovat olleet tarpeellisia ja yleensä niistä on myös koostettu muistiot päätöksentekijöitä varten.
Olen myös kerännyt kaavoitukseen liittyvään adressiin nimikirjoituksia. Tämän adressin vaatimuksia otettiin päätöksenteossa huomioon kaavamääräyksissä: rakentamistehokkuutta kohtuullistettiin.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Osallisuusmalli on varsin kattava ja sen tavoitteet on asetettu korkealle. Siinä on myös korostettu monia haasteet (mm. tiedon puute, sosioekonomiset ja alueelliset erot, asukkaiden tavoittaminen, kielelliset haasteet ja ei-aktiivisten kaupunkilaisten mielipiteiden huomioiminen). Mielestäni asukasosallisuutta on hyvä kehittää osallisuusmalliin kirjattujen ajatusten pohjalta.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Osallistuminen ja vaikuttaminen on perinteisesti järjestetty asukasyhdistyksien, järjestöjen ja esim. koulujen vanhempainyhdistyksien kautta. Näiden näkemyksiä tulee jatkossakin kysyä ja ottaa huomioon päätöksenteossa.
Lisäksi uusi digiteknologia ja sosiaalinen media mahdollistavat osallistumisen ja vaikuttamisen ilman, että ihmisten tarvitsee kokoontua kokouksiin tai asukasiltoihin. Näitä nyt korona-aikana opeteltuja tapoja tulee jatkaa ja kehittää, vaikka kokoontumisrajoitukset jossain vaiheessa poistuvatkin.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteystiedot (ainakin puhelin ja sähköposti) tulee olla helposti saatavilla. Heidän tulee myös vastata saamiinsa kysymyksiin ja ehdotuksiin.
Lisäksi tarvittaisiin helposti käytettävää ja kaikille kuntalaisille avoin digitaalista vuorovaikutuskanavaa (Espoon sosiaalinen media), johon osallistuisivat kaupunkilaisten lisäksi sekä virkamiehet että luottamushenkilöt. Tämä tulisi jäsentää niin, että siinä olisi selkeät aihealueet, jotta keskustelu organisoitua ja ettei asiakokonaisuudet sekoitu toisiinsa.
Muita kommentteja?
Nimi Upi Talsi
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen lähiaikoina osallistunut mm. Soukkaa ja Kiviruukkia koskeviin asukasfoorumeihin sekä Espoonlahden aluekirjaston asukaskyselyyn. Koen erittäin positiivisena.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Erinomainen
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Mielestäni kaikki edellä kuvatut toimintatavat (10 kpl) kyllä riittävät vallan mainiosti.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Toteuttamalla edellä lueteltuja toimintatapoja.
Muita kommentteja? Asukkaiden tavoittaminen on aina haastavaa. Aktiivisimmat asukkaat eivät kuitenkaan edusta kaikkia espoolaisia. Lisäksi osallisuus- ja vuorovaikutustyön jälkiseuranta on myös tärkeää.
Nimi Kerttu-Liisa Kilpijoki
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukkaiden tulee olla todella(!) aktiivisia, jotta heidän mielipiteellään on vaikutusta päätöksentekoon. Valitettavan usein asukkaiden kuuleminen unohdetaan tai tietoisesti ohitetaan. Tämä tuottaa huonoja päätöksiä eikä ole ok.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Vaikuttaa hyvältä, toivottavasti malli saadaan erityisesti asukaskyselyjen ja -forumien osalta pikaisesti käyttöön. Tahtotilaa selvästi on osallistaa asukkaita, nyt tämä pitää vain saada toteutettua käytännössä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Olisi hyvä, jos kaupungilla olisi some-kanava, jossa olisi helppo kerätä asukkaiden mielipiteitä ja jota myös päättäjät voisivat seurata.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Ks. edellinen vastaukseni. Some tarjoaa loistavan mahdollisuuden suoraan viestintään. FB:ssä ja Instassa on mahdollista pitää esim. live-lähetyksiä, joissa voitaisiin esitellä projekteja >> ihmiset voivat livenä kommentoida. Koen tärkeänä myös paikalliset esittely-/keskustelutilaisuudet, kun kyseessä on johonkin tiettyyn asuinalueeseen voimakkaasti vaikuttava hanke.
Muita kommentteja? Asukkaiden mielipiteiden kuuleminen on olennainen osa päätöksentekoa. Tämä pitää saada mukaan erityisesti virkamiehien valmisteluprosessiin, uusi osallisuusmalli ei tällä hetkellä toteudu.
Nimi Mervi Katainen
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Osallistumisen mahdollisuuksia on monia, ja keinoja osallistumiseen vaikuttamiseen löytyy, jos on itse aktiivinen. Kaikki eivät halua osallistua, ja sekin on ok.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Kaikesta näkee, että mallin luomiseksi on nähty paljon vaivaa ja Espoon kaupunki haluaa aidosti osallistaa kuntalaisia.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Keinoja kyllä on, jos niitä haluaa käyttää. Trendinä näyttää olevan osallistuminen yksittäisiin kampanjoihin, tilaisuuksiin, vetoomuksiin, tms. sen sijaan, että sitouduttaisiin pidempiaikaisesti esimerkiksi jonkin ryhmän jäseneksi.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Olemalla tavattavissa siellä, missä ihmiset jo ovat. Se toimii usein paremmin kuin ihmisten kutsuminen tilaisuuksiin.
Muita kommentteja?
Nimi Mia Laiho
Puolue Kokoomus
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukkaat ovat kiinnostuneita ja aktiivisia oman alueen kehityksestä ja muutoksista, kunhan osallisuudelle annetaan mahdollisuus
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Osallisuus ja asukkaiden kuuleminen on tärkeää ja on hyvä, että on laadittu osallisuusmalli. Sitä pitäisi myös käyttää ja huomioida asukkaiden palaute.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Viestintään on kiinnitettävä enemmän huomiota, erityisesti valmisteltavana tai suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet. Yhteiset aluetapaamiset.
Muita kommentteja?
Nimi Aili Pesonen
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Espoo tiedottaa monista asioista hyvin, mutta asukkaiden suunnasta tuleva viesti ei aina saa vastakaikua.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Malli sisältää paljon kannatettavia ajatuksia, mutta toivoisin vielä enemmän konkreettisia tavoitteita.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? – Eri hallintokuntien tai alueiden järjestämät kuulemistilaisuudet
– asukkaiden kysymyksiin vastaaminen nopeasti ja perusteellisesti
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Päivystysajat ( kuten Ticklen.)
Alueelliset tapaamiset, esim. Sote-palvelut Suur-Leppävaarassa
Muita kommentteja?
Nimi Seppo Salo
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Aikaisemmin Espoossa oli hyvin motivoituneet alueneuvottelukunnat kaikilla suuralueilla. Niissä suuralueiden kaupunginosayhdistysten, puolueiden paikallisosastojen, ympäristöyhdistysten, seurakunnan, urheiluseurojen ja yrittäjien edustajat pohtivat yhdessä oman suuralueensa kehittämistarpeita. Suurempiin kaavahankkeisiin meiltä pyydettiin lausunnot ja kaupungin johdon edustajat kävivät meidän järjestämissä asukastilaisuuksissa. Eli tuolta ajalta kokemukseni olivat erittäin hyvät. Minusta oli käsittämätöntä, että kaupungin johdon ehdotuksesta kaupunginhallitus lakkautti nämä alueneuvottelukunnat. Sen jälkeen asukkaiden kuuleminen ja heidän perusteltujen mielipiteitten huomioiminen oman asuinalueensa kehittämisessä ei ole lainkaan vastannut asukkaiden odotuksia eikä kaupungin strategian tekstejä. Tämä siis yleisellä tasolla. Minulla on henkilökohtaisesti erittäin hyviäkin kokemuksia Ympäristökeskuksen, Teknisen keskuksen ja Kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa liittyen Hannusjärven suojeluun, kun taas huonoin esimerkki on se, että useiden työpajojen jälkeen me asukkaiden edustajat päädyimme, että Kaitaa-Iivisniemi alueelle sopii noin 2000 uutta asukasta, jotta nykyisetkin asukkaat täällä yhä viihtyisivät. Ilman neuvotteluja meidän kanssa kaupunginhallitus kuitenkin päätti, että 6000 asukasta tänne pitää sijoittaa nykyisten 3500 asukkaan lisäksi!
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Siihen on kirjattu hyviä periaatteita, mutta löysin vain yhden kohdalta maininnan, että se toteutetaan tänä vuonna: asukaskysely. Muiden kohdalta puuttuu selvät aikataulut ja vastuutahot. Mikä yksikkö ja kuka virkamies vastaa, että näitä toimintatapoja aletaan kehittää tänä vuonna, eikä joskus tulevina vuosina. Minua kauhistuttaa tavoite, jonka mukaan kumppanuusfoorumitoiminta vakiinnutetaan. Ei kai tässä viitata nykyisiin asukasfoorumeihin, jotka on hyvin laajalla rintamalla tuomittu epäonnistuneeksi käytännöksi. Entä miten saadaan luottamushenkilöt/ lautakunnat osallistumaan kaikkien suuralueiden ja kaupunginosien kanssa yhteistyökykyisiksi ja arvostavaan vuorovaikutukseen. Entä miten eri alueiden asukkaat saavat tiedon heidän aluettaan koskevista hankkeista niin varhaisessa vaiheessa, että niihin todella voi vaikuttaa ja miten he saavat tietää, että miksi heidän näkemyksiään ei voitu huomioida.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Suuralueiden kehitysyhdistykset/raadit:
Jokaiselle suuralueelle perustetaan sen alueen ihmisten muodostamien kaupunginosa-, omakoti-, ympäristö- ja poliittisten yhdistysten, urheilu-, ja nuoriso- ja eläkeläisyhdistysten ja yrittäjien edustajien muodostamat kehitysyhdistykset tai raadit, jotka pohtivat koko suuraluetta koskevia ja yleisempiäkin asioita, jotka vaikuttavat suuralueiden ihmisten elämään (sote, toisen asteen opetuspaikat, työpaikat, julkiset ja yksityiset palvelut, liikenne, tiet, harrastusmahdollisuudet jne). Nämä kehitysyhdistykset/raadit laativat lausuntoja omaa aluettaan koskevista tärkeistä asioista.
Kehitysyhdistysten/raatien kokousten valmistelijana ja esittelijänä ja kokoonkutsujana toimii alueen osallisuuskoordinaattori
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Espoota on johdettava kokonaisvaltaisesti Tarinan sijasta faktoihin perustuvaan visioon 2030 ja siitä johdettujen strategioiden pohjalta 1.1.2022 lähtien.
Vision ja eri toimialojen strategioiden tekoon on osallistettava luonnosteluvaiheessa myös eri suuralueiden edustajia esim. suuralueiden kehitysyhdistykset. Näin varmistamme, että kaikkia suuralueita kehitetään tasavertaisesti ja niiden nykyisten asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Jokaiselle toimialalle yksi tai useampia osallisuusvastaavia ja kaikille suuralueille palkataan 1.1.2022 osallisuuskoordinaattorit ja perustetaan alueraadit/kehitysyhdistykset ja varataan tarvittavat määrärahat 2022 budjettiin ja kirjataan osallisuus tavoitteineen henkilöstön toimenkuviin.
Osallisuusvastaavien tehtävät:
• kokoaa ja esittää eri suuralueita koskevat tulevat hankkeet ja lausuntopyynnöt alueen osallisuuskoordinaattorille ja toimittaa ne suuralueen toimijoiden kotisivuille.
• osallistuu tarvittaessa kehitysyhdistysten hallitusten/asukasraatien kokouksiin ja asukastilaisuuksiin
• raportoi omalle hallintokunnalleen kehitysyhdistyksien/raadin näkemykset ja lausunnot
Osallisuuskoordinaattorien tehtävät:
• kokoaa ja esittelee ko. suuraluetta koskevat tulevat hankkeet ja lausuntopyynnöt suuralueiden kehitysyhdistysten hallituksien kokouksissa/asukasraadeissa ja raportoi kaupungin eri yksiköille alueiden näkemykset ja lausunnot
o osallistuu tarvittaessa alueen kyläyhdistysten kokouksiin, alueen asukastilaisuuksiin ja aluetta koskeviin yhteissuunnitteluprojekteihin
o motivoi alueen yhdistyksiä osallisuuden laajentamiseen
o järjestää koulutusta kehitysyhdistysten hallituksille ja jäsenyhdistyksille
o pitää yhteyttä jäseniin, virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin
o osallistuminen toimintamallin kehittämiseen alueellisen näkökulman kanavoitumisesta muuhun kaupungin suunnitteluun ja hallintoon.
o aluetietoverkon kehittämisen koordinointi e-palveluhankkeeseen ja kouluttamisen koordinointi.
o toiminnan suunnittelu, budjetointi ja seuranta
o raportoi toiminnasta osallisuuspäällikölle
oPäätetään, että seuraavan valtuustokauden alussa 2021
Seuraavien kunnallisvaalien valtuustopaikkoja saavat puolueet sitoutuvat siihen, että kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä lautakuntien paikkojen täytössä huomioidaan äänimäärien lisäksi valittavien jäsenten asuinpaikka niin, että henkilöt asuisivat tasaisesti eri suuralueilla. Perustetaan kaupunginhallitukseen osallisuus- ja hyvinvointijaosto.
Luottamuselimissä nimetään jokaiselle suuralueelle aluevastaava, joka pitää alueen asukas- ja kehitysyhdistykset/raadin tietoisina tulevista asioista ja ottaa vastaan alueelta tulevat näkemykset ja esittää ne ko. elimissä.
Perustetaan tarpeen mukaan eri toimialoille asiakasraateja osallistumaan palvelujen kehittämiseen.
Kehitetään viestintä- ja vuorovaikutuskanavia siten, että kaikilla väestöryhmillä nuorista senioreihin, kantasuomalaisista maahanmuuttajiin on mahdollisuus saada tietoa suunnitelmista ja ottaa kantaa valmisteltavana oleviin asioihin.
Panostuksiin on varattava määrärahat osittain jo vuodeksi 2021 ja täysmääräisesti vuoden 2022 alusta.
Mitataan osallisuuden toteutumista ja seurataan taloudellisia vaikutuksia.
Muita kommentteja? Toivotaan, että kaupungin johto ottaa kantaa Asukkaiden Espoo -liikkeen ydinryhmän hyvin perusteltuihin aloitteisiin ja kirjeisiin. Vuorovaikutuksesta varmasti hyötyisivät kaikki osapuolet.
Nimi Tommi Virtanen
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ei ole mitään erityisiä kokemuksia. Itse lähdin ”politiikkaan” vasta noin vuosi sitten. Tarkoituksena on vaikuttaa koulutukseen, nuoriin ja opetukseen liittyviin asioihin.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Asukkaiden osallistaminen on luonnollisesti tärkeää. Asukkaat tekevät kaupungin, eivät virkamiehet ja päättäjät. Nyt virkamiesjohto ei kuuntele kuntalaisia, vaan rakennuttaa ja kasvattaa Espoota liian nopeasti.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Kaavamuutoksista pitäisi alueen asukkailta aina kysyä ja antaa heidän todella vaikuttaa siihen, että rakentaminen ei ole yliagressiivista.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Esim. suur-alueilla pitäisi olla omia toimielimiä, jotka vaikuttavat kaavoitukseen, rakentamiseen ja palvelujen kehittämiseen.
Muita kommentteja?
Nimi Tommi Halkosaari
Puolue Keskusta
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Heikot, olen ollut muutamassa kuulemistilaisuudessa. Näissä ei paljon palautteita kuunnella, pikemmin kerrotaan valmiista suunnitelmasta.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Erinomaisia tavoitteita, mutta Espoon kaupungin halun toimia asukkaidensa tahdon mukaisesti tuntien, vaara on suuri jäädä vain kauniiksi sanoiksi.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Enemmän tilaisuuksia, joissa voisi tavata henkilökohtaisesti kaikkia noita kolmea joukkoa.
Muita kommentteja? Asukkaiden Espoon rooli ja erityisesti tunnistettavuutta osana kaupungin asukaslähtöistä toimintatapaa tulisi kehittää ja korostaa entistä enemmän.
Nimi Sinikka Paananen
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ei ole aina tullut kuulluksi
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Sähköisesti kyselyjä asukkailta
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Olla avoimia
Muita kommentteja?
Nimi Heidi Mannelin
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kuntavaalit ja kaavaesittelyt.
Valmiiden kaavoitussuunnitelmien kommenttimahdollisuus
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Osallistaminen valmisteluvaiheessa on tärkeää.
Digitaaliset välineet mahdollistavat nopeat neuvoa-antavat kyselyt, valmisteluvaiheen tietojen esittelyn alueittain kaikilta toimialoilta.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Yritysten ja kuntalaisten yhteistyö, oman alueen yritysten palveluiden käyttö ja löytäminen helpoksi.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Avoimilla Teams-kokouksilla ja live-lähetyksillä. Kommenttimahdollisuudella ja ennakkokysymyksillä.
Webinaarit ja live-lähetykset lautakunnista.
Muita kommentteja?
Nimi Outi Saarelainen
Puolue Suomen Keskusta
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Vähän kokemusta. Saa olla aika aktiivinen, että löytää tapahtumat
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Muuten hyvä, mutta minusta jos ihan oikeista asioista kerrotaan vain tarinaa, niin voi pohjan pois uskottavuudelta. Asukkaiden osallisuus, osallistaminen, lähidemokratia on oikea asiaa. Ei tarinan kerrontaa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Sähköistä mielipidemittausta esim
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Asukasiltojen tai tapahtumien yhteydessä vuoropuhelua. Nykyisin virtuaaliset tapaamiset helpompi järjestää.
Muita kommentteja?
Nimi Linda Kupila
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ei ole kokemuksia. Kävelylenkillä olen huomannut A4 paperin kiinnitettynä tolppaan, jossa on kerrottu kyseisen alueen kaavan kuulemistilaisuudesta tiettynä aikana, mutta siinä kaikki.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Kuulostaa korulauseilta, jossa ei ole käytännössä mietitty miten asukkaat saadaan osallistumaan ja miten heidät tavoitetaan.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Vaikuttamistapojen tulee olla helppokäyttöisiä ja nopeita, jotta jokainen voi siihen ”kotisohvaltaan” osallistua. Sen ei pidä olla kymmeniä sivuja pientä printtiä vaikeaselkoista luettavaa, johon kukaan ei jaksa/osaa paneutua. Esim. instagram ja nopeat lyhyet kyselyt aktivoivat enemmän nuoria.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Minulla on sellainen vaikutelma, että kaupungissa ei aidosti oikeasti kuunnella asukkaita/asukasyhteisöjä, jotka ovat vahvasti paneutuneet tiettyihin asioihin, vaan pyrkimykset vaikuttaa ohitetaan olankohautuksella, ja sitten kirjoitellaan Espoo-tarinan korulauseita vaikuttamisesta.
Muita kommentteja?
Nimi Maija Mikkola
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Matinkylässä on alettu kehittää asukasosallisuusmallia, johon myös taloyhtiömme on kutsuttu mukaan.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvältä vaikuttaa. Yhteisöllisyyttä lisää.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Luottamushenkilöihin yhteydenottaminen helposti.
Muita kommentteja?
Nimi Alpo Rivinoja
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? En ole huomannut mahdollisuutta asukasosallisuuteen.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Tosi kunnianhimoinen, haaste saada käytäntöön.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asukasiltojen järjestäminen paikallisesti ennen isompien hankkeiden käynnistämistä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Digitalisaatiota hyödyntämällä.
Muita kommentteja? Erinomaista, että asia on nostettu pöydälle ennen kuntavaaleja!
Nimi Matti Passinen
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ei hyvä vaatii omaa aktivisuutta
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Ei kuvaa
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Alueneuvottelu kuntien palauttaminen takaisin
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Enemmän yhteistoimintaa asioita enemmän läpinäkyvyyttä
Muita kommentteja?
Nimi Simo Repo
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen aiempina vuosina toiminut Suur-Marinkylän asukasfoorumin puheenjohtajana. Tilaisuutemme toimivat lähinnä kuntalaisten informaatiotilaisuuksina, kaupungin päätöksentekoon niillä ei juurikaan ollut vaikutusta.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Malli on hyvä askel eteenpäin ja siihen suuntaan tulee päättäväisesti edetä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Espooseen pitäisi perustaa kaupunginosavaltuustot, joilla olisi päätövaltaa myös suurissa asioissa, kuten kaavoituksessa sekä koulu- ja palveluverkossa
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Kaupunginosavaltruustot olisi hyvä ratkaisu.
Muita kommentteja? Seuraavan valtuuston olisi luotava Espooseen uusi paikallisdemokratiamalli, joka voitaisiin toteuttaa sitä seuraavalla valtuustokaudella.
Nimi Eve Pakkanen
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ei aiempaa kokemusta
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Kuntalaisten osallisuuden lisääminen on kaupungin kehityskohteena erittäin tärkeä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vastuulla on tehdä kaupunkia ja kaupunkipolitiikkaa tutuiksi asukkaille. Vuorovaikutus kyllä lisääntyy, jos asukkaat tietävät ketä, miten ja missä voi tavata/seurata/kuulla. Keskustelevuus syntyy siitä, että halutaan aktiivisesti käydä keskustelua asukkaiden kanssa.
Muita kommentteja?
Nimi Ahti Hurmalainen
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Erittäin positiiviset. Olin jokunen vuosi sitten Leppävaara-Seuran hallituksessa mukana lähes 10 vuotta ja siellä päästiin vaikuttamaan alueen asioihin aika hyvin seuran aktiivisuudesta johtuen.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvä kun kaupunginjohto Jukka Mäkelä mukaan lukien on mukana osallisuusmallissa ja näyttää esimerkkiä muille. Espoo tarina on pohjana osallisuusmallissa. Osallisuusmalli on läpinäkyvä ja kaikki pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan asioihin ja niiden sisältöön.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Tukea eri alueiden ja toimintojen kehittämistä myös järjestöjen kautta ja edesauttaa järjestöjen osallisuutta alueen ja asukkaiden ongelmiin. Yksinäisyys on suuri ongelma samoin kuin erotilanteen jälkeen etävanhempien ja lasten tapaamiset, joita pitäisi edesauttaa viranomaisten taholta enemmän.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Kaupungin viranhaltijoiden pitää huomioida asiakkaiden toiveet ja ainakin käsitellä ne. Luonnollisesti kaikkia ei voida hyväksyä, mutta kyllä sieltä usein löytyy helmiäkin, jotka auttavat päätöksenteossa ja kehittävät toimintoja. Usein taloudellinen rasite näissä on minimaalinen ja saattaa tulla säästöjäkin budjettiin.
Muita kommentteja? Espoon turvallisuus on heikentynyt, josta minullakin on omakohtaisia kokemuksia. Erityisesti ostoskeskuksissa ja metron pysäkeillä erityisesti ulkomaalaistaustaiset aiheuttavat ongelmia. Heitä on vaikea poistaa sieltä. Toiminnallaan he mustaavat myös kunnollisten maahanmuuttajien mainetta, jotka ovat tulleet ehkä työn ja koulutuksen perässä tänne. Ehdottaisin, että niin Leppävaaraan, mistä minulla on yli kymmenen vuoden kokemus ja myös Soukkaan perustetaan pieni lähipoliisi. Harkinnan ja tilanteen mukaan myös muihin Espoon 5 aluekeskukseen. Pelkkä sininen poliisin kyltti auttaa tämän ongelman ainakin pienentämisessä, mutta ei ehkä poista sitä kokonaan.
Nimi Jenna Leppänen
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Pitää itse olla aktiivinen, jotta tieto löytyy.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Tärkeä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Helpotettu kommentointi. Nykykäytäntö virallisesti kirjaamon kautta on jähmeä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Parempi tiedotus. Lähellä olevista hankkeista tulisi tiedottaa muuallakin kuin espoon sivuilla.
Muita kommentteja?
Nimi Erkki Lempiäinen
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Hankala vaikuttaa
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvä ajatus
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Kyselyt ja asukasyhdistysten kuunteleminen
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Kyselyt ja asukasyhdistysten kuunteleminen
Muita kommentteja? Hoidetaan olemassaolevaa omaisuuttamme mieluummin kuin aina hamutaan uutta
Nimi Kristiina Minkkinen
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ulkopaikkakunnalta muuttaneena asukasosallisuus on jäänyt hieman vieraaksi. En ole törmännyt tapauksiin, joissa kuntalaisia aktiivisesti osallistettaisiin, ennen kuntavaaleihin osallistimista.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Malli on tärkeä olla olemassa ja sitä tulee kehittää säännöllisesti.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Niin sanottuja matalan kynnyksem vaikuttamistapoja. Lisäksi olisi tärkeää, että kaupunki tuo vaikuttamismahdollisuuksia aktiivisesti kuntalaisten tietoon.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Esimerkiksi kaikista ryhmistä koostuvalla paneelitoiminnalla.
Muita kommentteja?
Nimi Mikko Hintsala
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Valtuutettuihin saa yhteyden.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Suorat yhteydet päätöksentekijöihin on paras tapa vaikuttaa.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Verkkopohjaisilla osallistumismenetelmillä.
Muita kommentteja?
Nimi Laura Tolkkinen
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Kauklahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen saanut vastata kyselyihin ja päässyt osallistumaan asukastilaisuuksiin Kauklahdessa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Se on hyvä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Nopeus on valttia. Suoraa toimintaa mahdollistavat alustat ovat parhaita.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Henkilökohtaisten suhteiden lisäksi pitäisi olla viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden tapaamisia kaupunginosittain.
Muita kommentteja?
Nimi Jussi Yli-Lahti
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukkaiden osallistuminenle. Suur-Leppävaaran alueella ei ole juurikaan ollut mahdollista, joten kokemuksia ei juuri o
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Se on yleisesti ottaen erittäin hyvä ja olisi aika päästä toteutukseen kaikilla Espoon suuralueilla. Erityisen tärkeää on saada omakotialueiden asukkaiden ääni kuuluviin. POKE-kaava on suuri uhka. Raskas kerrostalorakentaminen uhkaa paitsi harvoja luontoalueita,, myös kaventaa pientaloalueiden elintilaa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Vaikuttaminen kaavaratkaisuihin.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Johtavien virkahenkilöien tulisi laskeutua asukkaiden keskuuteen ja kuullä aukkaiden miepiteitä.
Muita kommentteja?
Nimi Terhi Sundström
Puolue Keskusta
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukkaita tulee osallistaa enemmän ja se asukkaiden ääni tulee oikeasti huomioida päätöksenteossa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Kaunis malli. Suunniteltua mallia pitää myös akviisesti toteuttaa. Nyt ei vielä toteudu.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Kuntalaisia tulee kuulla jalkautumalla itse asuinalueille. Sähköisiä vaikuttamiskanavia käyttää ja niiden kautta vaikuttaa jo nyt aktiiviset ihmiset. Kaikki pitää ottaa mukaan. Nekin, jotka voi tavata ja joita voi kuulla ainoastaa kasvotusten. Pidetään kaikki mukana. Se on tasa-arvoista.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Kuntalaisia tulee kuulla jalkautumalla itse asuinalueille. Sähköisiä vaikuttamiskanavia käyttää ja niiden kautta vaikuttaa jo nyt aktiiviset ihmiset. Kaikki pitää ottaa mukaan. Nekin, jotka voi tavata ja joita voi kuulla ainoastaa kasvotusten. Pidetään kaikki mukana. Se on tasa-arvoista.
Muita kommentteja? Osallistava budjetointi tulee ottaa nyt ja aktiivisesti Espoossa käyntännöksi. Aluinalueiden kehittämiseen tulee ohjata tietty määrä rahaa, jotka asuinalue saa ehdottaa käytettäväksi tiettyihin alueensa kehittämishankkeisiin. Ja asukkaat yhdessä saavat päättää mikä tai mitä lähipalveluita alueelle osoitetulla määrärahalla toteutetaan ja kehitetään. Luotan, että asuinalueiden asukkaat itse ovat parhaita kokemusasiantuntijoita alueellaan. Se on todellista osallistamista ja asukkaiden kuulemista! Hyvä tästä tulee 🙂
Nimi Kristiina Drotár
Puolue Kristillisdemokraatit
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kaupunki kyselee, mutta ei kuuntele tai ota huomioon.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvä, että innostetaan osallistumaan. Esite on liian monisanainen ja pitkä. Pitäisi kiteyttää. Vaikeasti ymmärrettäviä uudissanoja. Onko kaikki digitaalista? Miten saadaan mukaan ne, joilla ei ole digitaitoja tai -mahdollisuutta?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asukkailla on jo vaaleilla valitut edustajat valtuustossa ja muissa luottamuselimissä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Kaupungin viranhaltijoiden pitäisi sekä kuulla että ottaa huomioon asukkaita. Tuntuu, että nyt ei niin tapahdu, vaan kuuleminen on näennäistä ja asukkaiden mielipiteistä ei välitetä. Vrt. Tapiolan keskustan maailmankuulun puutarhakaupungin pilaaminen jättimäisellä rakentamisella.
Muita kommentteja? Kiva, että kysellään ja on tavoitteita kanssakäymisen lisäämiseksi.
Nimi Hannu Hätönen
Puolue KD
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Espoossa on positiivisen aktiivisia asukasyhdistyksiä
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Espoo tarina tukee asukkaiden mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon jo suunnitteluvaiheessa
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Olemassa olevat vaikuttamismahdollisuudet ovat riittävät, kunhan ne pidetään aktiivisena ja pidetään aktiivisesti yllä
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Avoin ja aktiivinen viestintä
Muita kommentteja? Asukas osallisuudessa tulee ottaa huomioon kaikki ikäryhmät, ja asumistavat. Tehdään yhdessä kaupunki johon helppoa kotoutua.
Nimi Sari Savela
Puolue Suomen Kristillisdemokraatit
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asuinalueeni paikallisosaston järjestämiin tilaisuuksiin olen joskus osallistunut, muutenkin olen toiminut omalla asuinalueellani. Lisäksi olen aktiivisesti kirjoittanut mielipidekirjoituksia ja kuuluun asuinalueeni someryhmään. Olen myös osallistunut oman puolueeni valtuustoryhmän kokouksiin ja sitä kautta pyrkinyt vaikuttaa Espoon asioihin.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Malli on jäänyt minulle melko etäiseksi. En ole aikaisemmin kuullut osallisuusmallista. Mielestäni kuntalaisia pitäisi vielä nykyistä paremmin informoida erilaisista kanavista, joita kautta pystyy vaikuttamaan oman kuntansa asioihin.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Valtuuston kokouksia pystyy seuraamaan netin kautta. Tästä mahdollisuudesta pitäisi informoida paremmin. Lisäksi voisi olla paikallisia tapahtumia, joissa viranhaltijat ja luottamushenkilöt tapaisivat alueen asukkaita ja yhdessä keskusteltaisiin aluetta koskevista asioista. Siis jalkautumista kuntalaisten pariin voisi olla enemmän.
Muita kommentteja?
Nimi Kaarina Järvenpää
Puolue Kristillisdemokraatit
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Vaihtelevia. Olen ollut mukana keskusteluissa kaavoitus ja rakennushankkeista. Puolustanut pieniä ostopalvelupäiväkoteja sekä esim. Olarin liikuntakeskusta.. Osallistunut Olari-Matinkylän asukasfoorumin asukastilaisuuksiin IsoOmenassa. Osallistunut asukkaiden kuulemistilaisuuksiin liittyen Olarin kaavoitusasioihin Päivänkehrän koululla ja netissä.
Osallistunut nettiryhmien keskusteluun,kuten Matinkylä-Olarin ja Asukkaiden Espoo.. Osallistunut ainakin kerran netissä ”Espoo tavattavissa” tilaisuuteen.
Luottamushenkilönä (kaupunginvaltuusto ja viime vuonna kaupunginhallitus) olen ottanut vastaan asukkaiden sähköposteja ja vastannut niihin parhaan kykyni mukaan mm. Suurpellon ja Henttaan tieasioihin ja viime aikoina Pohjois-Espoon kaava-asioihin.
Aiemmin soster-lautakunnan jäsenenä ja lääkärinä keskustellut mm vammaispalveluihin liittyvistä asioista.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Toivon, että ei jää pelkäksi paperiksi, vaan tulee konkreettiseksi.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Keskutelutilaisuuksia joidenkin teemojen tai asioidn ympärillä myös fyysisesti. Nettikeskustelut on hyvä lisä, mutta usein vai muutamat ovat aktiivisia. Yhteistyötä seurakuntien kanssa voisi kehittää.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Kaupungin sivujen selkiyttämistä. Mihin tai keneen kannattaa olla yhteyksissä minkäkin tyyppisissä asioissa eli neuvonnan parantaminen. Kaupungiosatapahtumat?
Muita kommentteja? Avoimuuden lisääminen. Facebook-ryhmät hyvä alku kuten Asukkaiden Espoo.
Nimi Pertti Järvenpää
Puolue Kristillisdemokraatit
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Heikot. Espoota rakennetaan sijoittajien ehdolla. Tehdään pieniä asuntoja ja alueita, joissa kukaan ei oikeasti viihdy.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Epäuskottavaa puhetta niin kauan kuin todellisuus on ihan muuta
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Aito vuoropuhelu asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Lisää tietoa ja aitoa tahtoa ottaa asukkaiden näkökulmat huomioon.
Muita kommentteja? Espoon kaupungin tulee mieltää itsensä a) asukkaiden edunvalvontaorganisaationa ja b) palvelujen tuottajana asukkailleen.
Nimi Auli Happonen
Puolue Kristillisdemokraatit
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Heikot
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvä malli, josta suuri osa espoolaisia ei tiedä mitään.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Äänestys
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Asukkaille järjestetettyjen kuulemis- ja kysymys tilaisuuksien lisääminen.
Muita kommentteja?
Nimi Winnie Gema Mbabazi
Puolue KD
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? kokemukset ovat kauniita, mutta asukkaat tarvitsevat enemmän kannustuksia osallistumiseen enemmän.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? mielestäni se on hienoa
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? monikulttuurisia iltoja tai juhlia
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? koulutuksia siitä, miten rakastaa ja arvostaa toisiaan, oppia lisää siitä, kuinka palvella rakastuneita asukkaita
Muita kommentteja? rakkaus on kaikki mitä tarvitsemme palvellaksemme muita hyvin. kun todella rakastat, palvelet sydämestäsi ja annat parhaan
Nimi Markus Lintinen
Puolue kd Espoo
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Minulla on hyviä kokemuksia. Olen osallistunut mm. konsultin järjestämään turvallisuuskävelyyn Suvelassa ja lisäksi olen äänestänyt Glimsin kartanon uudisrakentamisesta jne. Olen myös ollut mukana vaikuttamassa siinä ettei pieniä kouluja lopeteta Espoossa mm. kuulemistilaisuus ja äänestys. Olen vaikuttanut oman lapseni koulun peruskorjaukseen.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Käsittääkseni mm. uusien katujen suunnittelussa ja kaavoituksissa on yhdistysten ja asukkaiden toiveiden kuulemiseen omat kuulemistilaisuudet esimerkiksi katusuunnitteluvaiheessa. Tämä on yleinen käytäntö Helsingissä. Myös yleiskaavavaiheissa on kuulemistilaisuuksia. Jos näitä laiminlyödään, niin näitä tulisi vaatia pidettäväksi. Yksityisissä kuten yrityksen tekemisissä rakennushankkeissa ei mielestäni nykyisin järjestetä yleisötilaisuuksia vaan kun on hyväksytty kaava ja kun on rakennuslupa niin yritys on oikeutettu rakentamaan rakennus. Mielestäni paras tapa olisi jo kaava vaiheessa vaikuttaa esimerkiksi kerrosmääriin, julkisivumateriaaleihinm ja rakennustehokkuuslukuun millainen alueesta on tulossa.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? alliansihenkisyys eli yhteistyötoiminnalla
Muita kommentteja? Kapunki voisi koota sivuston, jossa olisi selkeästi kaavat ja ohjeet kuinka vaikuttaa kaavoitukseen.
Nimi Henri Hirvonen
Puolue kristillisdemokraatit
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Yleensä hyvät, vaikka kokemukset vaihtelevat suuresti eri asuinalueilla
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Iso ja kaivattu harppaus eteenpäin!
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tiedotus on usein pullonkaula jota tulee kehittää!
Muita kommentteja? Kiva, lyhyt mutta ytimekäs kysely! 😀
Nimi Sari Mäki
Puolue KD
Asuinalue Suur-Kauklahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Vaihtelevat
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Voisi olla yksinkertaisempi
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Nyt jo on mahdollisuus antaa palautetta ja vaikuttaa. Pitää vain osata käyttää annettuja mahdollisuuskia.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa?
Muita kommentteja? Asukkaille pidettävät kuulemistilaisuudet pitäisi asukkaille pitää siinä vaiheessa, että asioihin pääsisi oikeasti vaikuttamaan. On ollut tilanteita jossa annetaan ymmärtää mutta ei ymmärretä antaa. Eli mahdollisuus vaikuttaa on kuitenkin ollut olematon. Kiitetään ja kirjataan ylös mutta siihen se sitten jää.
Nimi Hanna Rissanen
Puolue Kristillisdemokraatit
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kilo-Kera-alueella on aktiivista vapaaehtoistoimintaa eri toimijoiden ja asukkaiden välillä
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvä suunnitelma ja tärkeät tavoitteet
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Eri vapaaehtoisuuteen perustuvat yhteisöt on tärkeäottaa mukaan laajasti ja monipuolisesti
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Jalkautuminen sinne missä asukkaat ovat ja elävät. Astuminen ulos omalta mukavuusalueelta ja kuplasta
Muita kommentteja? Eipä muuta
Nimi Anni-Mari Anttila
Puolue KD
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen osallistunut Espoon sosiaali-ja terveyslautakunnan hoivakotien asiakas/omaisforumiin muistisairaan omaisena. Kuulun Keski-Espoon pienkiinteistöyhdistykseen, jossa voimme ottaa kantaa kaavoitukseen.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Vaikuttaa todella hyvältä. Osallisuus ja osallistaminen palvelee sekä asukkaita että kaupunkia. Kun pääsee vaikuttamaan, siinä samalla tulee ikäänkuin kaupungin ”omistajaksi”. Tätä mallia kannattaa toteuttaa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asukasiltoja voisi järjestää Teamsissä, Meetissä ym. niihin osallistumiskynnys on matala. Jos tapahtumaan osallistuu häiriköiviä henkilöitä, heidän dominointiaan on etäkokouksissa helposti rajoittaa.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Viranhaltijat ja luottamushenkilöt 3-5 päiväksi työharjoitteluun esim. kouluun, päiväkotiin, hoivakotiin, sairaalaan, kirjastoon, lastensuojeluun, bussiin.
Muita kommentteja? Pyöräilijöitä tulisi ottaa mukaan kehittämään Espoon liikennevalojärjestelyjä pyöräilijäystävällisempään suuntaan.
Nimi Taina Moisander
Puolue Kristillisdemokraatit
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Koen, että olen voinut antaa palautetta uutena Espoolaisena ja nettisivuilta löytää tietoa mielestäni helposti.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Opas luo kattavan pohjan jatkaa työtä osallistamisen edistämiseksi ja kehittämiseksi, on erittäin hienoa, että Espoo kiinnittää asiaan huomiota haluten luoda kaupunkikulttuurin, jossa asukkailla on vahna yhteenkuuluvuuden tunne. Oppaassa todetaan, että on tärkeää saada nekin äänet kuuluviin, jotka eivät luonnostaan ole aktiivisia; olisin toivonut oppaan pureutuvan hieman konkreettisemmin mm. tähänkin asiaan. Miten varmistetaan se, että kuntalaisilla on tieto vaikuttamiskanavista, ja vielä tärkeämpänä seikkana tahto ja into osallistua kehittämään kaupunkia?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Keinoja kasvattaa kansalaisaktivismia ja osallisuutta varhaiskasvatuksesta ja koulusta alkaen olisi mielestäni yksi keino opettaa vaikuttamiskeinoista ja lisätä aktiivisuutta pitkällä aikavälillä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Säännöllisten kuulemistilaisuuksien järjestäminen näiden kolmen tahon kesken, tiedottamiseen keskittyminen erityisesti niillä asuinalueilla tai kohderyhmissä, joissa osallistumisen tiedetään olevan matalempaa, jotta tieto ja luottamus voisi kasvaa toimijoiden kesken. Viranhaltijoiden sekä luottamishenkilöiden olisi tärkeää ymmärtää käytännössä kunnan tuottamien palveluiden tarpeet tutustuen niiden haasteisiin ja kehittämiskohteisiin henkilökohtaisesti.
Muita kommentteja? Toivon Espoon haluavan ymmärtää ja pureutua niihin taustalla vaikuttaviin tekijöihin, jotka ovat esteenä asukkaiden osallistumiseen
Nimi Pertti Järvenpää
Puolue KD
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Välillä asukkaita kuullaan. Useimmiten ei.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Linkki ei auennut
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Vrt. edellinen vastaus. Yhteistyötä lisää
Muita kommentteja?
Nimi Marko Tolonen
Puolue Kristillisdemokraatit
Asuinalue Pohjois-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen osallistunut muutaman kerran Pohjois-Espoon asukasiltaan, joissa on käsitelty nyt loppusuoralla olevaa yleiskaavaa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Erittäin hyvin valmisteltu dokumentti. Tällaisen vieminen käytäntöön on isossa kaupungissa haasteellisempaa, mutta hienoa, että tämä on laadittu ja uskon, että tämä on hyvä opaskirja viranhaltijoille ja poliitikoille.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Valtuutettujen tulisi olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Tämä tapahtuu parhaiten sosiaalisen median kautta. Valtuutetut voisivat kertoa salasspitovelvollisuuden mahdollistamissa rajoissa, mitä esim lautakunnissa on käsittelyssä ja ottaa asukkailta syötteitä työn alla oleviin asioihin. Kun asukkaita kuunnellaan on myös tärkeää, että nämä palautteet myös otetaan valmistelussa ja päätöksenteossa vakavasti.
Muita kommentteja?
Nimi Hannu Laaksonen
Puolue Kristillisdemokraatit
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Osallistuminen mahdollista jos on halua.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvä ja kannatettava.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Nopeat sähköiset kyselyt tärkeissä kaupungin asioissa.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tapaamisia lisää.
Muita kommentteja?
Nimi Mikko Björklund
Puolue Liike Nyt
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kokemukseni on että asukkaita ei kulla tällä hetkellä tarpeeksi.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Mielestäni Espoon osallisuusmalli on teoria tasolla hyvä, käytäntö jää Espoossa usein jälkeen kauniista esitys malleista. Espoolla on oma tarinansa (Strategia) mutta se on vain tarina, satu joka ei ainakaan vielä ole toteutunut käytännössä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asukkailla tulisi olla mahdollisuus aitoon vaikuttamiseen, myös vaalien välillä. Tämä voidaan toteuttaa nykyistä teknologiaa käyttämällä. Lisäksi asukkaille tulisi kertoa hyvissä ajoin millaisia projekteja heidän asuinalueelleen suunnitellaan.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Aitoa ja oikeaa keskustelua ja kuulemista. Ei ylhäältä johdettua näennäistä ohjailua. Espoon tulisi olla asukkaiden näköinen kaupunki.
Muita kommentteja? Liike Nyt ottaa kuntalaiset mukaan päätöksen tekoon nettiparlamentin kautta, saman tapaista toiminta mallia voitaisiin kokeilla Espoossa. Kaupunki avaisi kaikille Espoolaisille avoimen ja helppokäyttöisen alusta. Alustalta löytyisi erillaiset päätökset ja tulevat hankkeet. Tällöin kuntalaisilla olisi mahdollisuus tutustua tuleviin hankkeisiin. Lisäksi kuntalaiset saisivat jo suunnittelu vaiheessa kertoa mielipiteensä. Näiden mielipiteiden pohjalta voitaisiin muokata suunnitelmia. Tämä estäisi valitus rulettia ja parantaisi kuntalaisten asuin mukavuutta. Lisäksi kuntalaisten olisi helppo tehdä ehdotuksia asuinalueensa ja lähiympäristöä koskevissa asioissa.
Nimi Iiro Immonen
Puolue Liike Nyt
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Espoo jakaa huonosti informaatiota esimerkiksi tekeillä olevista kaavoituksista. Palautteita ei myöskään huomioida, vaikka näennäisesti niitä kerätään. Kuntalaisten tulisi enemmän saada päättää minkälaista rakentamista omalle alueelle tulee. Tämä ei voi mennä rakennuttajien intressit edellä, sillä lopputulos on aina tehokkuus viihtyvyyden edellä.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Kaunis ajatus ja toteutuessaan hyvä idea. Tällä hetkellä Espoo ajaa omaa agendaa vastoin kuntalaisten tahtoa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Espoo-sovellus puhelimeen, josta mahdollista seurata mitä kunnassa päätetään ja milloin. Sovelluksessa voisi äänestää suuntaa antavasti.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Espoon oma sovellus.
Muita kommentteja? Espoon tulisi vakavasti miettiä mihin suuntaa sitä halutaan kehittää. Viimevuosina kehitys on ollut kaikkea muuta kuin toivottavaa.
Nimi Timo Kallioja
Puolue Liike Nyt
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Tarvitaan enemmän todellista dialogia ja konkretiaa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Valtuuston ja asukkaiden ajatustenvaihto/kommunikointi pitäisi olla helpompaa. Yhteiset keskustelutilaisuudet erikseen määritellyistä asiakokonaisuuksista olisi yksi tapa parantaa kommunikointia.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Keskustelutilaisuudet. Asukasraadit suuralueittain.
Muita kommentteja? Liike Nyt puolueen paikallisen tason nettiparlamentti tuo ratkaisun kuntalaisten kuulemiseen vaalien välissä.
Nimi Marjo Matikka
Puolue Liike Nyt
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen toiminut asukasyhdistyksessä vuosia ja myös Espoon kaupunginosayhdistysten liitossa monta vuotta. Silloin on yritetty saada asukkaiden näkemyksiä tietoon kaupungin organisaatioon ja päätöksentekoon, mutta vaikeaa oli silloinkin saada asukkaiden näkemykset kuuluviin.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvin kirjoitettu opas, mutta mielestäni siihen kirjoitetut asiat eivät kyllä toteudu. Asukkaisen kuuleminen, vaikuttaminen ja kuulluksi tuleminen eivät kyllä mielestäni todeutu. Tulevalla valtuustokaudella mielestäni asiaan pitää tarttua jämäkästi, jotta mustaa valkoisella olevat asiat toteutuvat asukkaiden, päättäjien ja viranhaltioiden välillä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Edellisessä kysymyksessä oli kattava valikoima miten voidaan asukkaita saada osallistumaan ja vaikuttamaan valmistelussa oleviin asioihin. Myös nettiparlamentit voisi ottaa käyttöön.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Järjestämällä erilaisia keskustelu tai yhteisiä valmistelukokouksia, joissa kaikkien toimijoiden ääni saadaan kuulluksi ja kuunnelluksi. Kaikillä pitää olla yhteinen tavoite siinä, että näitä asioita tehdään yhdessä ja jokaisen mielipiden tällaisissa tilaisuuksissa on arvokas, jotta saadaan yhteinen tahtotila asioissa.
Muita kommentteja? Espoota pitää kehittää asukkaita kuulemalla ja rakentamalla espoolaisten näköistä kaupunkia.
Nimi Jonna Löflund
Puolue Liike Nyt
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen itse osallistunut Välittävät valittavat verkostot hankkeeseen, joka toteutettiin Espoon keskuksessa. Pajat olivat antoisia ja saimme paljon hyviä näkökulmia ja esityksiä alueen kehittämiseksi. Itse kannatan asukasosallisuutta ja myös, että hankkeita edistetään aktiivisesti asukasviihtyvyyden parantamiseksi. Oheisesta linkistä voi lukea tästä hankkeesta lisää. https://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat/Asuinalueiden_kehittamisohjelma/Hankkeet/Espoo/Valittavat_Valittavat_Verkostot
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Aina on hyvä kannustaa espoolaisia asukkaita aktiivisuuteen. Kunhan tämä osallisuusmalli ei ole vain painettu opas eli toteutetaan sitä myös konkreettisina tekoina. Opuksessa en kannata sitä, että toisia henkilöitä kohdellaan positiivisen erityiskohtelun avulla eli eriarvoistetaan kaupungin asukkaat.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Perinteisten asukastilaisuuksien rinnalle sosiaalinen media on yksi kanava, jossa voisi enemmän keskustella alueiden kehityksestä ja toivomuksista. Myös valtuuston esityslistat voisi tuoda ennen valtuustojen kokouksia selkeästi asukkaiden kommentoitaviksi. Asukkaiden lisäksi toivon, että yksin- ja pienyrittäjät saavat äänensä kuuluviin. Elinkeinoharjoittajien tarpeet ja näkemykset avuksi päätöksentekoon. Espoon Yrittäjät tulisi saada läsnä-ja puheoikeuden mm. elinkeino-ja kilpailukykyjaostoon sekä kaupunkisuunnittelulautakuntaan.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Informaation kulku ja keskusteluyhteys paremmaksi puolin toisin. Lisäksi helppoutta vuorovaikutukseen.
Muita kommentteja? Arvostan yhteistyötä ja monia eri näkökantoja. Kukaan ei ole joka asian tietäjä, joten kuntalaisten laajalla tietämyksellä eri asioista syntyy paras lopputulos. Olen asunut Espoossa liki 30 vuotta. Espoo ja sen alueet ovat monlta osin tulleet tutuksi. Minut löytää useimmista vaalikoneista kuten mm. Iltalehti, Yle, Terveysehdokas, HS/ IS, eläinpoliittinen vaalikone, OAJ, Nuorten vaalikone, Länsiväylä. Mikäli jokin asia jäi mietityttämään minuun voi olla yhteydessä jonna.loflund@gmail.com
Nimi Bjarne Häggman
Puolue Liike Nyt – Rörelse Nu
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Minun kokemukseni osallisuudesta asukkaana Espoossa ovat vakavasti ristiriidassa Espoo-tarinan kanssa. Kokemukseni kattaa lähes 25 vuotta, pääosin vuosilta 1997-2021. Tänä aikana suurimpiin heikennyksiin kuntademokratiaan ja asukasyhteistyöhön kuuluu selkeästi kaupungin päätös keväällä 2009 lopettaa alueellisen kansalaisvaikuttamisen, eli silloin noin 10 vuotta suuralueittain tomineet alueneuvottelukunnat.

Minusta kaupunki ei tällä hetkellä riittävästi turvaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kuntalaiset eivät tunne saavansa osallistua kuntahallinnon päätöksiin ja luottamus viranhaltijoita kohtaan on heikentynyt. Kaupungin viranhaltijoiden kiinnostus vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa on myös huonontunut, jolloin mm. asukkaiden mielipiteitä ja muistutuksia ei oteta riittävästi huomioon asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa, varsinkin useissa strategisissa yleis- ja asemakaavoitushankkeissa.

Vaaleissa valitut poliittiset luottamushenkilöt ja päättäjät eivät kovinkaan paljon edistä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa käytännössä. Yleensä koska kaupungilla ei ole selkeitä toimintatapoja ja he eivät työssään ehdi riittävästi harkita osallisuuden merkitystä tai asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen etuja kaupungin kehittämisessä. Kaupungin hallintosääntö ja toimintakulttuuri eivät osaltaan riittävän tavoitteellisesti tue asukas- ja lähidemokratian toteuttamista.

Osallisuuden heikkoon tilaan Espoossa vaikuttaa luonnollisesti myös se, että asukastilaisuuksia monissa keskeisissä hankkeissa ei juuri ole, ja jos on, niin ne ovat yksipuolisesti enemmän informaatiotilaisuuksia. Kaupungin viestintä on epäselvä ja yksipuolinen.

Toisaalta, luottamus ja sitoutuminen kasvaa ja paranee parhaiten kuntalaisten toivomusten ja nykytilanteen ymmärtämisestä sekä yhteisestä tekemisestä. Tulevan valtuustokauden tärkeimpiä kehittämisasioita on minusta toimivan ja rakentavan vuoropuhelun (dialogin) aikaansaaminen sekä hyvän asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisen toimintamallin laatiminen ja sen jalkauttaminen suuralueittain Espossa.

Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Espoon poikkihallinnollisen valtuustokauden kehittämisohjelmaryhmän laatima/julkaisema osallisuusmalli ei minusta vastaa asukkaiden ja kuntalaisten toivomuksiin eikä turvaa heidän oikeuksiaan saada osallistua ja vaikuttaa aidosti oman asuinympäristönsä yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja kehittämiseen (esim. kaavoitukseen).

Mallin laatiminen ei ole ollut avointa eikä läpinäkyvää, ja tämä tilanne ei kasvata/paranna asukkaiden luottamusta viranhaltijoihin tai asukkaita edustaviin päätöksentekijöihin. Kuulemisesta kumppanuuteen-osallisuusmalli keskittyy voimakkaasti sosiaalisen osallisuuden luomiseen ja parantamiseen erilaisten asukaskyselyjen, informaatio- ja keskustelutilaisuuksien järjestämisen, sekä parempien asukas- ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisen ja asukkaiden aktiivisuuden ja lähitekemisen toteuttamisen kautta. Tämäkin on tärkeää.

Kuulemisesta kumppanuuteen osallisuusmallin kehittäminen on ollut hyvä asia, vaikka se minusta edelleen on liian yksipuolinen, eikä se ole samanlainen kuin muissa kaupungeissa ja kunnissa yleisesti käytössä olevat asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisen toimintamallit. Osallistuvan budjetoinnin esille tuominen ja sen käyttöönotto Espoossa kuuluu osallisuusmallin parhaisiin kehittämisehdotuksiin.

Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Edellä mainittujen toimintatapojen kehittämiseksi sekä uusien kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien ja edellytysten luomiseksi seuraavan valtuuston vastuulla tulisi olla kehittää ratkaisut ja toimintamallit asukkaiden osallistumisoikeuksien turvaamiseksi sekä vuorovaikutuksen parantamiseksi viranhaltijoiden, edustuksellisesti valittujen luottamushenkilöiden ja kunnan asukkaiden kesken. Muiden kaupunkien ja kuntien esimerkeistä ja toimintatavoista kannattaisi ottaa oppia. Lisäksi Kuntaliitolla ja mininsteriöillä on useita hyviä ja toimivia tapoja ja avoimia vuorovaikutuskanavia yhteiskuntademokratian toteuttamiseksi kaikilla tasoilla ja kaikkia väestöryhmiä huomioon ottavasti.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Kuntalaisten osallisuus sekä asukkaiden suora osallistuminen ja vaikuttaminen voi toteutua monella eri tavalla ja tasolla. Tärkeää minusta olisi ensin kehittää eritasoiset toimivat toimintamallit asukasviestintään (tieto-osallistuminen, kaupungin verkkosivustot), kuntalaisten suunnitteluosallistumiseen (palvelut ja toiminnot), ihmisten päätöksenteko-osallistumiseen (asukkaita koskevat päätökset) sekä yleisesti toimintaosallistumiseen.
(PS: Tähän viimeiseen tavoitteeseen Espoossa on nyt kehitetty edellämainittu Kuulemisesta kumppanuuteen-osallisuusmalli.)Vuorovaikutuksen parantamiseksi keskeisiä kehittämiskohteita minusta ovat mm.:
– perustetaan ja organisoidaan jokaiselle suuralueelle Espoossa aluevastaavat, asukasraadit, alueneuvottelukunnat tms. kuntalaisten osallistumisen kehittämiseksi,
– aloitetaan kaupunginjohdon, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden säännölliset tapaamiset jokaisen keskeisen hankkeen yhteydessä asukkaiden kanssa,
– parannetaan kunnallisen päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikilla tasoilla,
– kehitetään osallistumisen tapoja siten, että kaikki kiinnostuneet väestöryhmät voivat osallistua,
-avataan laajemmin kaupungin tiloja asukastoimintaan ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi,
-selkeytetään ja parannetaan kaupungin suullista ja digitaalista viestintää ja informaatiota asukkaille,
– aloitetaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden perehdyttämistä ja mahdollistetaan heidän sitoutumistaan asukasyhteistyöhön.Kaupungin kehittämistrategia ja kaupunginjohdon sitoutuminen asukasyhteistyöhön tulisi näkyä arjen toiminnoissa. Lähidemokratiaa on parannettava ja asukaslähtöisyyttä on tuettava kaikissa toiminnoissa, yksiköissä ja viranhaltijoiden toimenkuvissa. Suuuralueittain toteutettava vuorovaikutus ja asukasyhteistyö Espoossa tulee nostaa keskeiseen asemaan.
Muita kommentteja? Arvoisa espoolainen äänestäjä. Valitse se muutos, jonka haluat nähdä!
Nimi Jaakko Sarantaus
Puolue Liike Nyt
Asuinalue Pohjois-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen osallistunut lapsille järjestettyyn toimintaan esim. asukaspuistoissa sekä osallistunut asukasyhteisöjen järjestämiin tapahtumiin. En ole vielä ollut aktiivinen järjestävänä osapuolena. Huomaan käytännön arjessa kuinka paljon enemmän asukasosallisuuden aktivoitumiseen ja osallistamiseen vaikuttaisi kattavampi viestintä.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? On todella hyvä, että osallisuusmallia on kehitetty kuulemalla asukkaita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä. Sieltä se todellinen tarve sekä toimivat mallit kumpuavat. Osallisuusmalli on erittäin kattava, vaikka käytännön toteuttaminen tai toteuttamisen mallit jäävätkin osittain pimentoon. Näissä malleissa vähintään yhtä tärkeää, kuin niiden suunnitteleminen ja luominen paperille, on myös niiden implementointi käytäntöön.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Molempiin suuntiin toimiva viestintä kanava kunnanvaltuuston ja kuntalaisten välille.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Joko järjestämällä tapahtumia, joissa eri ryhmien jäsenet voivat tavata ja keskustella keskenään. Myös digitalisaation kautta toimiva ja vuorovaikutteinen viestintäkanava eri ryhmien jäsenten välille olisi hyvä idea. Viestintä ja tiedottaminen jo olemassa olevista ja kehitteillä olevista vaikutus- tai osallisuusmahdollisuuksista paremmaksi ja kattavammaksi.
Muita kommentteja?
Nimi Mikki Nieminen
Puolue Liike Nyt
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Päätöksenteon etäseuraamista ja verkkokeskustelua erilaisten esittelyjen puitteissa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Onhan tuo osallistumismahdollisuuksia avaava ja saattaa hyvinkin kannustaa espoolaisia osallistumaan kaupungin kehittämiseen.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Lisäisin kuntalaisten mahdollisuuksia ilmoittaa kantansa asioihin ennen niiden käsittelyä lautakunnissa, jolloin asiat avautuvat avoimelle kommentoinnille (jonkin tunnistusjärjestelmän kautta, jotta häiriötekijät saadaan minimoitua) esim. viikoksi, jonka jälkeen myös lautakunnat saavat tiedoksi näistä tehdyn koonnin, ennen omaa käsittelyä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Avoimuudella
Muita kommentteja?
Nimi Kristian Meurman
Puolue Liike Nyt
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Parannettavaa osallisuuden suhteen olisi kyllä.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Pidän tärkeänä, että kaupunki pyrkii osallistamaan asukkaita päätöksenteossa ja suunnittelussa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Lähidemokratiatyökaluja, kuten edustamani puolueen Nettiparlamentti.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Kaikille avoimia yhteisiä webinaareja, joihin myös mahdollisuus lähettää etukäteen kysymyksiä, jotta sekä päättäjät että virkamiehet voivat ennakkoon etsiä tarvittavat tiedot kysymyksiin vastatakseen.
Muita kommentteja? Itse olen pitänyt tärkeänä ja arvokkaana sitä, että kaupunkilaiset ovat itse lähestyneet niin henkilökohtaisesti kuin esim. sähköpostitse minua toimiessani luottamustehtävässä.
Nimi Jatta Salmi
Puolue Liike Nyt
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Espoossa ei ole toimivaa asukasosallisuutta. Viranhaltijoita on pyritty osallistamaan asukasfoorumitoiminnalla esim. Tapiolassa olin Tapiolan Kilta ry. pj. ja saimme 2017-18 asukastilaisuuksilla asukkaiden viestiä virkamiehille kaavoitusasioissa. Palautteen vastaanotto oli todella heikkoa virkahenkilöstössä, ei johtanut muutoksiin suunnitelmissa.
Olin allekirjoittajana kuntalaisaloitteessa 28.5.19, jossa vaadittiin Perustuslain mukaista kansalaisten vaikuttamismahdollisuutta häntä koskeviin asioihin ja elinympäristöön, sekä osallisuusmallia. Viranhaltijoiden vastaus kesti ja oli ympäripyöreä. Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen viranhaltijat laiminlyövät liian usein asianosais- ja asukaskuulemiset, vaikka heitä on jo Eduskunnan oikeusasimies v 2017 huomauttanut ratkaisussaan Ympäristölain vastaisesta kuulematta jättämisestä.
Asukkaat eivät voi luottaa virkahenkilöstöön, ellei aivan kaikissa hankkeissa aleta noudattamaan kuntalainkin velvoittamaa vuorovaikutusta ja osallistuvaa budjetointia.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Edelleen kaikissa hankkeissa ajoissa ja ennen varsinaista suunnittelua, sekä vuorovaikutteisessa suunnittelussa; kaavoituksessa, rakentamisessa ja palveluiden kehittämisessä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Viranhaltijoiden tulee toimia virkavastuunsa mukaisesti ja perustaa toimintansa sekä vastaukset faktatietoon fiktion tai harhaisen kaupunkimarkkinoinnin sijasta. Viranhaltijoiden tulee vastata kuntalaisten kysymyksiin kohtuullisessa ajassa. Asianosais- ja asukaskuulemiset tulee hoitaa lainmukaisesti.
Kun voidaan luottaa asianmukaiseen toimintaan vuorovaikutus paranee heti.
Rakenteellisen korruption torjuntaohjelma tulee saada käyttöön Espoossa, tämä tulee lisämään hyvää vuorovaikutusta ja keskinäisen luottamuksen mahdollisuutta.
Muita kommentteja? Asukkaiden Espoo ryhmä ei ole demokraattinen, eikä siinä nodateta yhdenvertaisuutta, saati tasa-arvoa. Ryhmässä kannattaa aloittaa viimein perustuslain mukainen toiminta, silloin myös Asukkaiden Espoo toiminta voi muodostua uskottavaksi. Henkilöihin/henkilööni käyminen ja sananvapauden estäminen ja sensurointi 2 kpl vanhemman valkoisen miehen toimesta Uotilan ja Salo ei ole asiallista, on lain vastaista, en luota teihin.
Nimi Jari Kuisma
Puolue Liike Nyt
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukasfoorumi on hyvä alusta tiedottamiseen, mutta sitä tulisi mainostaa paremmin. Nyt alueelliset facebook-ryhmät tiedottavat asioista nopeammin.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Sivustoa tulisi markkinoida asukkaille enemmän. Liian harva tietää ko. sivustosta.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Lisää kehitysehdotuksia parantaa kustannustehokkuutta alueellaan ja osallistumista ylläpitoon
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Ei tehdä ns. ”kapinettipäätöksiä”. Enemmän esitettävä perusteluja päätöksien pohjaksi sekä keskinäistä debattia. Luottamushenkilö voi avoimesti pyytää apua ja lisäselvityksiä, mikäli ei osaa hahmottaa kokonaisuuksia eikä tunne asiasisältöä. Kukaan ei tiedä kaikesta kaikkea.
Muita kommentteja? Nettiparlamentille olisi taas käyttöä.
Nimi Ari Paukku
Puolue SDP
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukkaille tarjotaan kyllä mahdollisuuksia osallistua kaupunginosien suunnitteluun, mutta vaikuttaa siltä ettei asukkaita silti oikeasti kuunnella kun päätöksiä tehdään.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Idea on erittäin hyvä, jos uutta osallisuusmallia lähdetään toteuttamaan, niin sillä voisi olla iso merkitys kaupungin kehittymisessä asukkaiden haluamaan suuntaan.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asukkaiden pitäisi olla aktiivisesti yhteydessä oman alueensa valtuutettuihin ja muihin luottamushenkilöihin. Pitää saada aitoa vuoropuhelua asukkaiden ja päättäjien välille esimerkiksi järjestämällä paikallisia kyselytunteja, joihin alueen päättäjät voisivat tulla vastaamaan asukkaiden kysymyksiin.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Paikalliset kyselytunnit voisivat olla yksi tehokas tapa.
Muita kommentteja?
Nimi Liisa Kivekäs
Puolue SDP
Asuinalue Pohjois-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukkaana joissain asioissa hyvä ja joissain asioissa paljonkin parannettava.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Malli on hyvä mutta sitä pitää jatkuvasti kehittää. Osallisuusmalli on merkittävä työkalu asukasosallisuuden lisäämiseksi.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Kuntalaisten työpajatoiminnan tehostaminen asukkaiden oman alueensa kaava-asioissa. Kuntalaisten omien ideapajojen käyttämistä alueensa kehittämiseksi. Kaupungin ja asukkaiden yhteisiä taidetapahtumia. Avoimia keskustelutilaisuuksia erilaisista kuntalaisille tärkeiden palveluiden kehittämisestä. Asukasfoorumeiden toiminnan vahvistaminen esim. mahdollisuus antaa lausuntoja/kannanottoja aluetta koskevissa päätösasioissa.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Perustamalla kaikkien yhteinen keskustelufoorumi. Lisätään yhteisiä vierailuja kunnan eri alueille, jossa asukkaat voivat käydä vuoropuhelua virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa. Avoimia tutustumiskäyntejä kaupungin eri toimialoille, jossa mahdollisuus kuulla virkamiehiä, luottamushenkilöitä sekä asukkaita. Näissä tapaamisissa asukkaat voisivat toiminnan tutustumisen lisäksi antaa palautetta, tehdä kysymyksiä ehdotuksia jne.
Muita kommentteja? Minulla on visio siitä, että kuntalaiset, yhdistykset ja muut toimijat pitävät aktiivisesti yhteyttä päättäjiin. Puolueista riippumatta kaikki tulevat päättäjät pystyisivät yhteistyöhön kuntalaisten parhaaksi. Kuntalainen olisi aina päätöksenteon keskiössä.
Nimi Maria Guzenina
Puolue SDP
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Seuraan alueiden omia somefoorumeita saadakseni parempaa tietoa eri kaupunginosien erityispiirteistä ja niiden tärkeistä asioista. Espoolaiset ovat aktiivisia, välittävät omasta asuinalueestaan ja sen kehittämisestä.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Pidän asukkaiden aktiivista osallistamista hyvänä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Pidän hyvänä suomalaista tapaa, jossa päättäjiin voi olla suoraan yhteydessä matalalla kynnyksellä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Erilaiset tilaisuudet vaikkapa kirjastoissa ovat hyviä vuorovaikutuksen lisääjiä.
Muita kommentteja? Kiitos kun järjestätte tämän kyselyn ja olette aktiivisia.
Nimi Hannele Kerola
Puolue Sdp
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukkailta kysytään mielipiteitä, mutta liian usein jää tunne, että asukkaiden mielipiteitä ei huomioida. Pienissä asioissa palautteisiin saa aina vastauksen, mutta usein se on ympäripyöreä.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Vaikea uskoa, että se toisi todellisia muutoksia.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asukkaiden osallistumismahdollisuuksia pitäisi lisätä päätöksenteon suunnitteluvaiheeseen, jossa ei ole vielä linjattu päätösvaihtoehtoja. Virkamiesten pitäisi aidosti olla kiinnostuneita asukkaiden näkemyksistä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Avoimia keskusteluja, joilla lisätään yhteistä ymmärrystä puolin ja toisin.
Muita kommentteja?
Nimi Rauni Seppola
Puolue SDP
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ei ole kokemuksia.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Erinomainen, tämä pitää jalkauttaa ja itse sain siitä hyviä ohjeita omaan toimintaani.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asukkaille pitäisi tarjota enemmän tietoa, kuka vastaa asioiden valmistelusta.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Pitäisi jakaa tietoa viranhaltijoiden vastuualueista ja luottamushenkilöiden tulisi itse olla aktiivisia asukkaiden suuntaan.
Muita kommentteja? Asukkaita pitäisi rohkaista ottamaan yhteyttä ja kysymään viranhaltijoilta asioihin vaikuttavista seikoista. Viranhaltijoiden olisi taas enemmän kuunneltava asukkaita.
Nimi Mika Hentunen
Puolue SDP
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Vaihtelevat. Toimin Matinkylä-Seuran sihteerinä ja kokemuksien mukaan asukkaiden osallisuus mainitaan usein juhlapuheissa ja Espoo-tarinassa, mutta asukkaiden osallisuutta todellisuudessa ei niin paljon arvosteta. Tilanne on parantunut siltä osin, että nykyään kaupungilta tulee lausuntopyyntöjä asukasyhdistyksille ja järjestetään asukastilaisuuksia, kun isoja hankkeita alueella suunnitellaan. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tässä ollut aktiivinen. Poikkihallinnollinnollinen yhteistyö on edelleen hankalaa, kun asukkailla on tarpeita, jotka koskettavat vaikkapa sekä terveystoimea että kiinteistöhalintoa. Osallistuva budjetointi pitäisi saada käyntiin jo ensi budjettikaudella.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Tämä suunnitelma on kunnianhimoinen ja hyvä. Se täytyy saada toteutumana eri hallinnonaloilla, ja kaupungin keskushallinnon (kaupunginhallitus) tulee valvoa, että sitä toteutetaan.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Mainitsen edellisestä, että kansanäänestykset ovat hieman raskas toimintatapa. Nuorisovaltuuston edustajat ovat jo mukana luottamuselimissä ja vanhusneuvosto ja vammaisneuvoston kuulemista on lisätty. Kunnan toimielimissä on usein jo nyt palveluiden käyttäjiä, koska luottamushenkilöt ovat kaupunkilaisia kuten muutkin.
Asukas- ja omakotitaloyhdistysten kanssa tulisi tehdä tiiviimpää ja pysyvämpää yhteistyötä. Samoin, suuralueiden asukasyhdistysten yhteistyöstä on hyviä kokemuksia ainakin Suur-Matinkylässä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Yllä mainituissa esimerkeissä ja kommenteissa on niitä tullut esiin aika kattavasti.
Muita kommentteja?
Nimi Heidi Luukkanen
Puolue SDP
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen itse laittanut palautetta ja toiveita muutamista asioista. Ne ovat menneet kivasti eteenpäin. Mutta isoihin asioihin on asukkaiden vaikea vaikuttaa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? En ole tietoinen millainen malli tarkemmin on. Mutta minusta on erittäin tärkeää, että vaikuttaminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Palautejärjestelmä on hyvä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Yhteydenottomahdollisuus tulisi olla mahdollisimman helppoa.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Esim järjestämällä joitain teemailtoja tietyillä teemoilla. Ja lisäksi tulisi olla mahdollisuus lähettää viestejä helposti.
Muita kommentteja? Iso kiitos aktiivisuudestanne! Tämä on tärkeä asia.
Nimi Anu Helle
Puolue SDP
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen saanut tuoda esille puistoissa olevia ongelmia. Sanoin oman kaupunginosan Kilon turvallisuusriskejä autojen nopeista vauhdista. Näissä on asukkaita kuultu. Nyt olen tuonut huolen Kilon terveysaseman pysäköintipaikka ongelmasta.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asukastapaamisia alueella jota mahdolliset muutokset koskevat. Tiedottaminen mitä kautta asukkaat voivat vaikuttaa hyvissä ajoin.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Alueellisia asukastapaamisia vuosittain jossa alueiden tilanteesta tiedotetaan sekä asukkaat voivat kysellä eri tahojen edustajilta.
Muita kommentteja? Kuunnellaan enemmän asukkaita. Kehitetään erilaisia palveluita johin asukkaat voivat jättää parannus ehdotuksia ja ennen kaikkea tiedotetaan paremmin missä on mahdollista antaa näitä kommentteja.
Nimi Lauri Hietanen
Puolue SDP
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Pääosin positiivisia. Näin nuorena koen, että asukasosallisuus on lisääntynyt ja erityisesti kokemukseni koulujen oppilaiden osallistamisesta ovat olleet positiivisia. Myös esimekriksi uudessa lukion opetussuunnitelman teossa on osallistettu ennästysmäärät opiskelijoita.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Tavoitteet vaikuttavat hyviltä, mikäli ne vain saavutetaan. Pidän erityisesti ruohonjuuritason vaikuttamisen lisäämisestä.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Kannatan mahdollisimman selkeitä, nopeita ja vähäbyrokraattisia palautekanavia. Asukkaiden olisi helpompi parnataa kaupunkia ja sen palveluita antamalla lyhyttä ja selkeää palautetta.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Päätösten valmistelu tulee aloittaa ajoissa, jotta kaikille em. ryhmille jää aikaa. Liian helposti käy niin että päätöksiä tehdään kiireessä jolloin asukkaiden kuuleminen jää puolitiehen. Kun valmistelussa varataan aikaa asukkaiden kuulemiseen, se toteutuu myös helpommin.

Toinen tärkeä keino on erilaiset kyselyt mm. paikallisista asioista, joilla voidaan kartoittaa alueen asukkaiden ajatuksia alueen kehittämisestä. Kyselyitä on myös helppo levittää myös niille jotka eivät perinteisesti ole olleet aktiivisia asukasvaikuttajia ja tämä olisi täten myös tasa-arvoistava teko.

Muita kommentteja? Olipa hyviä ja tärkeitä kysymyksiä! Itse neljä vuotta nuorisovaltuustossa toimineena tunnistan erityisesti nuorten vaikuttamismahdollisuuksien hyvät ja hunot puolet. Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon on ensisijaista, sillä asukkaat muodostavat Espoon.
Nimi Jarkko Rahkonen
Puolue Sosialidemokraattinen puolue
Asuinalue Suur-Kauklahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kauklahtiseurassa on erinomainen ilmapiiri ja aktiivinen toiminta asukkaiden hyväksi kaupun gin elimissä. Kauklahti seura valittiin Suomen vuoden kaupunginosaksi, ehdokkaita oli yli 300
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Tarpeellinen uudistus vielä pitää aloittaa osallistuva budjetointi
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Kaavoitusasioissa lautakuntien tulee jo valmisteluvaiheessa selvittää asukasyhdistysten kannat
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Viranhaltioiden tulee vuosisuunnitelmien teossa olla yhteydessä asukkaiden edustajiin heitä koskevien asioiden valmistelun alkaessa; luottamushenkilöiden tulee ennen päätösten tekoa selvittää asukkaiden kanta ko.Kyselyn tuloksia pitää käsitellä kaupunginosayhdistysten ja muiden yhteisöjen tilaisuuksissa asiaan
Muita kommentteja? Kyselyn tuloksia pitää käsitellä kaupunginosayhdistysten ja muiden yhteisöjen tilaisuuksissa yhteistyön kehittämiseksi.
Nimi Iiro Arola
Puolue Vasemmistoliitto
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana?
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Erityisesti joukkoliikenteen käyttäjillä tuntuisi olevan paljonkin asiaa. Heitä pitäisi kuunnella.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa?
Muita kommentteja?
Nimi Liisa McDermott
Puolue Vasemmistoliitto
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Minusta asukkaille annetaan ihan hyvin mahdollisuuksia vaikuttaa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Kuulosta hyvältä. Asukkaiden pitää aktiivisesti pyrkiä kehittämään kaupunkiaan. Minusta Espoossa on annettu hyvät mahdollisuudet vaikuttamiseen, mutta aina ei kuntalaisten ääni kuulu. Minusta palvelujen käyttäjät pitää ottaa mukaan päätöksentekoon enemmän, jotta palvelut olisivat toimivia.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Minusta edellä mainitut ja jo olemassa olevat riittävät. Esimerkiksi osallistuva budjetointi ja palvelun käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin kuulostaa erittäin hyvältä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Yhteistä keskustelua ja kommunikointia pitäisi olla enemmän.
Muita kommentteja?
Nimi Mika-Erik Walls
Puolue Vasemmistoliitto
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet Espoossa olivat mielestäni paremmat 2000-luvun alkupuoliskolla, kun oli kaupunkikeskuksissa alueelliset neuvottelukunnat, mm. Matinkylä-Olarin neuvottelutoimikunta.. Olin itse mukana em. toimikunnassa 2005-09 ja koin ainakin itse, että lausunnoillamme ja kannanotoillamme oli suurempaa painoarvoa kuin es. nykyään asukasyhdistysten vastaavilla. Jotain vastaavaa ja ehkä vielä vaikuttavampaakin pitäisi kyllä saada aikaan. Asukkaiden kuuleminen on mielestäni Espoossa aika nimellistä, aika lapsen kengissä varsinkin aito ja tosiasiallinen osallistaminen; asukkaiden kuulemistilaisuudet tulevat usein erittäin nopealla etukäteisilmoituksella tiedoksi jne. Virkamies- ja toimialajohdon valta on (liian) suuri. Valtuustossa maaliskuussa 2021 nuijittu uusi hallintomalli vähentää alueellista vaikuttamismahdollisuutta, kun siinä keskitetään valtaa käytännössä lisää jo ennestään monissa luottamustehtävissä istuville valtuutetuille/varavaltuutetuille eikä juuri muille, jotka olisivat olleet jopa vaaleilla ehdolla (eivätkä tulleet valituiksi) jäisi aitoja vaikuttamisen paikkoja. Myös johtokuntien lakkauttamissuunnitelmat vähentävät alueellisia vaikutusmahdollisuuksia – johtokunnat ovat parhaimmillaan mitä erinomaisinta lähidemokratiaa!
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Malli on kaunis ja paljon hienoja tavoitteita ja ajatuksia sisältävä mutta realiteetti on ikävä kyllä usein toinen: jo viime valtuustokauden Espoo-Tarina valtuustokaudelle 2017-2021, jota itsekin osana valtuustoryhmääni, olin muokkaamassa, runnottiin valtavan nopealla aikaikkunalla läpi, ilman riittävää asukaskuulemista ja osallistamista. Toivottavasti tästä kuluneen valtuustokauden prosessista on opittu ja uuden valtuustokauden 2021 alussa jälleen päivitettävä uusi Espoo -Tarina (strategia) ja sen työstäminen tehdään hiukan enemmän ajan kanssa, asukkaat nykyistä paljon paremmin osallistaen. Poikkihallinnollinen Osallistuva Espoo -ohjelma oli hyvä alku mutta vain alku – nyt kaikki se, mitä senkin poikkihallinnollisen ohjelman puitteissa esitetty tuotiinm loppuraportissa esille, täytyy konkretisoitua ja ennen kaikkea: tällekin täytyy osoittaa jonkinlainen taloudellinen resurssi ja itse olisin vahvastí viemässä valtuutettuna osallistuvaa budjetointia eteenpäin.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Helsingissä on hyviä kokemuksia osallistuvasta budjetoinnista ja se malli tulisi nyt Espoossakin ottaa kunnolla käyttöön. Kuntalaisaloitteiden läpimeno on asetettu liian korkealle ja tähän tulisi saada jokin uudistus myös, jotta aloitteet pääsisivät matalammalla kynnyksellä valtuustokäsittelyyn ja edelleen virkamiesvalmisteluun. Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa on myös hyvin kannatettava asia, jota voisi jatkokehittää Espoossa. Joka tapauksessa jotakin täytyy tehdä enemmän ja paremmin kuin tähän asti; monet asiat tuntuvat tulevan usein ”kuin puskista” alueiden asukkaiden tietoon ja sitten hirveällä kiireellä yritetään vaikuttaa niin virkamiehiin kuin kuntapäättäjiin. Viimeisimpänä, yhtenä esimerkkinä, Olarin monille ikäihmisille tärkeän uimahallin sulkemis-/lakkauttamisesitys, joka onneksi mm. Espoon vasemmiston aktiivisen valtuustoryhmän toimesta saatiin toistaiseksi lykättyä.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Riittävän laaja, avoin ja läpinäkyvä asioiden valmisteluprosessi, johon myös asukkaiden näkökulma ja kannat otetaan jo varhaisessa vaiheessa huomioon. Vanhus-j a vammaisneuvoston sekä Nuvan lausunnot tulee pyytää aina ajoissa ja ne tulee myös päätöksenteossa huomioida! Nyt näin ei esim. Olarin uimahalliasiassa ollenkaan toimittu. Vastaavia asioita on ollut tällä valtuustokaudella lukuisia, monilla toimialoilla. Sivistystoimen osalta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenenä, näen vanhempien ja asukkaiden kuulemistilaisuudet niin koulujen väistöjä kuin perusparannuksia/korjaamisia/uudisrakentamishankkeita koskien, liian muodollisina ja nimellisinä; tilaisuuksia tulisi kehittää vuorovaikutteisemmiksi, tiedotta niistä nykyistä huomattavasti aikaisemmin ja ottaa tilaisuudessa esitetyt näkemykset aidosti myös huomioon! Matinkylään tulevan uuden lukio osaltakin tein sekä asukkaana että valtuusto- ja lautakuntatyössäni valtavasti töitä lukion eteen jo kaudella 2005-09 sekä nyt 2017-21 ja huomasin, että paljon samaa vaikuttamistyötä oltiin tehty jo 2005-09 Matinkylä-Olarin Alueneuvottelukunnassa, jossa itse istuin ko. kaudella. Asukkaita olisi siis syytä kuunnella ja osallistaa paljon nykyistä vahvemmin – viisaus ja tieto alueen erityistarpeista ja -piirteistä on alueilla asuvilla asukkailla, olivatpa he mukana poliittisissa luottamustehtävissä ja/tai muuten asukasaktiiveina!
Muita kommentteja? Oikeastaan kaikki olennaisin on mainittu yllä olevissa vastauksissani. Ehkä heittäisin vielä sellaisen ajatuksen, että jokaisella valtuustoryhmällä voisi olla kuukausittainen kyselytunti juuri oman kaupunkikeskuksensa asioissa, verkossa ja – koronapandemian jälkeen – fyysisesti kaupunkikeskusten kirjastoissa ym. julkisissa tiloissa. Olen ottanut tätä esille omassa valtuustoryhmässäni ja vastaisuudessakin myös. Lisää mm. www.mikaerikwalls.fi
Nimi Kari Uotila
Puolue Vasemmistoliitto
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Urheiluseuratoiminta ollut keskeisessä roolissa valtuustotyöskentelyn ohella.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Kaikki keinot, joilla pyritään saamaan asukkaat aktiiviseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen ovat tervetulleita.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Osallistuva budjetointi sekä todellista päätösvaltaa edustavat kaupunginosavaltuustot.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Enemmän alue- ja teemakohtaisia yhteistapaamisia ja niissä syntyneiden ideoiden eteenpäin viemistä.
Muita kommentteja? Näennäinen osallistuminen vain turhauttaa. Täytyy olla muotoja, joilla todella myös vaikutetaan.
Nimi Kim Kannussaari
Puolue Vasemmistoliitto
Asuinalue Suur-Matinkylä
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Puolueen kautta mukana vaikuttamassa. Osallistunut kyselyihin.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvä ja laaja kokonaisuus, joka antaa suuntaviivat osallisuuteen ja vaikuttamiseen.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Kokemusasiantuntijoiden käyttö palveluiden sekä päätöksenteon tukena.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Kyselyillä sekä asiakaspaneeleille ja -raadeilla.
Muita kommentteja?
Nimi Hannele Krohn
Puolue Vasemmistoliiutto
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen osallistunut asukastilauksiin koskien kaavoitusta ja Suvelaa koskevaan kehittämisprojektiin. Tuntuu että nämä ovat muodolisuuksia ja asukkaiden mielipiteet jäävät ottamatta huomioon. Asukkaat eivät myös kään välttämättä huomaa näitä tilaisuuksia tai esimerkiksi kaavojen näytillä olo aikaa
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Siinä ei selkeitä keinoja miten vaikkapa maahanmuuttotaustaiset henkilöt , saaatasiin mukaan. Miten aktivoida alueiden ihmisiä joilla omassa arjessa huolta tai joitka tuntevat huonosti suomalaista hallintoa
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? kaupunginosavaltuustot, joilla määrärahaa pieniin viihgtryvyysasioihin
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? koulutuksella
Muita kommentteja?
Nimi Tereza Dickson
Puolue Vasemmistoliitto
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Asukasosallisuus tuntuu painottuvan tällä hetkellä vain yhdensuuntaiseen viestintään dialogin sijaan.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Se on hyvä ja kattava raportti, joka on kuitenkin tavalliselle asukkaalle vaikea sisäistää. Nyt vain toivotaan, että sanat muuttuvat teoiksi ja osallisuutta lisätään.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Tieto osallistumis- ja vaikuttamistavoista tulisi olla saatavilla, eikä jättää vain kaupungin kryptisen verkkosivun taakse. Painoarvo nousee, kun mahdollisimman monen ääni saadaan kuuluviin. Yksi keino on lisätä näkyvyyttä, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien tulisi olla sellaiset, että ne eivät ole paikka- ja aikasidonnaisia, ja jossa vuorovaikutus toteutuu.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Ensinnäkin meidän on lopetettava jargonian käyttö. Tämä on suurin este onnistuneelle vuorovaikutukselle ja viestinnälle. Toiseksi, vuorovaikutus vaatii yhteistyötä kaikilta. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden pitää toimia esimerkkeinä, miten vuorovaikutusta tulisi toteuttaa. Hyvä esimerkillinen vuorovaikutus tarttuu muihin.
Muita kommentteja? Osallisuus on tärkeä teema, jossa on vielä paljon tehtävää. Vaikka Espoossa toteutetaan osallisuutta, on se vielä lapsen kengissä. Meidän ei tulisi kopioida malleja muualta vaan tehdä sellaiset mallit, joka on suunniteltu ja räätälöity espoolaisille.
Nimi Tiina Ahlfors
Puolue Vasemmistoliitto
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Espoo kyselee asukkailta paljon, mutta pääasiassa ilmoittelu on netissä somessa tai nettisivuilla. Varmaankin tätä päivää, mutta en itse jaksa selailla kaikkia sivuja säännöllisesti, joten liian usein osallisuusmahdollisuudet menevät ohi. Sinällään tilaisuudet ovat sitten yleensä asiallisia ja hyviä, mutta isossa kaupungissa ne tosiaan uhkaavat hukkua. Samoin toki tietojen hyödyntämistä on vaikeaa välillä hahmottaa.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Olen ollut käsittelemässä tätä luottamuselimissä. Suunta parempaan, jää vielä nähtäväksi, jääkö aito kumppanuus ilman todellisia toimintaedellytyksiä. Löytävätkö asukkaat ne? Tätä pitää arvioida ja kehittää palautteen perusteella ensi kaudella.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Omien asuinalueiden viihtyisyyteen pitäisi voida vaikuttaa enemmän. Voisiko esimerkiksi kevätkukkien istuttamista tai penkkien yms. sijaintien suunnittelua ja toteutusta tehdä yhdessä asukkaiden kanssa? Asukkaiden turvallisuuden tunne ja uusien asukkaiden sitoutuminen asuinalueeseen voisivat lisääntyä paikallisalueiden asioihin osallistumisesta. Nämä pitäisi tehdä helpoksi.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Tunteminen yleensä parantaa sitä vuorovaikutusta. Eli pitäisi olla tilanteita, missä on mahdollisuus jakaa asioita ja oppia tuntemaan toisia. Tilaisuuksia toki on, mutta enemmän ehkä konkreettisia tilaisuuksia. Voisi myös olla keskusteluhetki, kyselytunt ennen valtuustoa, jossa asukkaat saisivat kysellä sekä päättäjiltä että virkamiehiltä vaikkapa johonkin teemaan liittyen jotain.
Muita kommentteja? Isossa kaupungissa on haasteita saada viestintä toimimaan. Osallisuus vaatii paljon aktiivisuutta asukkailtakin. Tärkeää on varmasti se, että viestintä on monipuolista.
Nimi Päivi Puntila
Puolue RKP
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Palautteen jättäminen on jo pelkästään todella vaikeaa, koska oikeaa kanavaa on vaikea löytää Kaupungin eri toimielinten nimet ei kerro asukkaalle mihin oma palaute kuuluu. Mutta viime kesänä halusin kaataa puita pihalta, ja silloin oikea taho löytyi nopeasti.
Jos itse haluaa osallistua proaktiivisesti kehittämiseen, niin en tiedä mikä on oikea kanava tai jos kaupunki haluaa osallistumaan, niin se viesti ei ole tavoittanut asukkaita ellei seuraa yleisiä sosiaalisen median kanavia (kuten Asukkaat Espoo tai Tapiolan puskaradio). Jopa oman alueen kaavoitusratkaisujen lain mukaiset esittelyt on aina tehty mahdollisimman hiljaisesti tai niistä kuulee vasta liian myöhään.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Edustuksellisesta demokratiasta PITÄÄ siirtyä osallistavaan demokratiaan, MUTTA miten tästäkin saadaan näin monimutkainen dokumentti?
Ensimmäinen lause vie täysin uskottavuuden ”Espoossa asukas- ja asiakaslähtöisyys on ensimmäinen arvomme.” Tämä ei näy nykyisessä rakentamisessa MITENKÄÄN – yksikään asukas ei halua korkeita tornitaloja, tiivistä ja ahdasta urbaania rakentamista eikä jättimäisiä päiväkoteja ja kouluja. Miten tässä on muka kuunneltu asukkaita? Ei mitenkään ja sehän on huomattu tässä kuntavaaleissa, kun rakentamisen järjettömyys on tullut monessa kohtaa negatiivisesti esiin.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Jonkinlainen sovellus puhelimessa mihin tulee ilmoitus päätökseen tulevista asioista, joihin voi antaa jäsenneltyä tai joskus ihan vapaata palautetta, uusia ideoita ja kommentteja. Sovelluksessa olisi mahdollista rajata omat kiinnostuksen kohteet, jotta kaikki asiat eivät tule kaikille. Tällaisen sovelluksen markkinointi olisi tärkeää, jotta saadaan ainakin 70% kattavuus aikuisikäisissä asukkaissa.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Alueelliset luottamushenkilöt esiin ja säännölliset tapaamisajat jossain alueen tiloissa. Annetaan luottamushenkilöille ja virkailijoille kasvot muutenkin kuin vain ennen vaaleja.
Muita kommentteja? Osallistumiskanavaa pitää markkinoida todella tehokkaasti, jotta tietoisuus leviää laajalti. Asukkaat eivät hengaile sosiaalisen median ryhmissä aktiivisesti. Tieto ja ohjeet osallistumisesta pitäisi tulla jokaiseen kotiin, uutisiin, someen, ilmoitustauluille, jne useampaan kertaa, koska kuten tiedämme markkinointi vaatii toistoja.
Nimi Tiina Kujala
Puolue RKP/SFP
Asuinalue Vanha-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Vaihtelevia, joskus toimii hyvin, toisinaan taas ei kysytä riittävästi eikä ajoissa
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Hyvä suunnitelma. Jatkossa pitää huomioida kuulemiseen tarvittava aika
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Avoimia tapaamisia päättäjien kanssa (ennen päätöksiä). Riittävä tiedottaminen
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Lisäämällä avoimuutta
Muita kommentteja?
Nimi Nina Siivola
Puolue RKP
Asuinalue Pohjois-Espoo
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kalajärven Ruska-talolla on pidetty asukastilaisuuksia, joissa olen ollut vuosien aikana kuulemassa yleiskaavan kehittymisestä. Olen kaivannut asukkaista koostuvia pientyöryhmiä, joissa me asukkaat pääsisimme itse ideoimaan ja vaikuttamaan asioihin. Nyt esitellyt ideat ovat olleet jo hyvin pitkälle valmisteltuja.

Muutamia vuosia sitten Rödskogin koulupäätösten kohdalla kaupungin sivistystoimen virkamiehet toimivat hyvin omavaltaisesti vain tiedottamalla sähköpostitse, että koulutoiminta siirretään parin viikon päästä toiseen paikkaan. Ilmoitus ja päätös olivat täydellisiä shokkeja perheille eikä päätöksenteossa ollut Espoon jo silloin kuuluttamaa läpinäkyvyyttä lainkaan. Lopputulos olikin ettei virkamiespäätös sellaisenaan ollut hyväksyttävä ja vanhempien nousu barrikaadeille tuotti tulosta niin, että päätös poiki täysin vastaisen asioidenkulun kuin mitä virkamiespäätös oli ajanut takaa. Asukkaiden yli ei saa kävellä tänä päivänä ja tällaisia episodeja tulee ehdottomasti välttää Espoossa.

Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Osallisuusmalli kuulostaa hyvältä ja toivon, että se saisi kuntalaiset keskenään ja kuntalaiset ja kaupungin koneiston yhdessä keskustelemaan. Eniten pidän tästä periaatteesta mallissa, joka tosin voi nykypäivän some-maailman värittämässä keskustelukulttuurissa olla olla hieman haastava, mutta todella toivottava periaate; Toiseksi on oltava keskustelun areenoita, joissa voidaan kuunnella ja puhua sellaisten ihmisten kanssa, joilla on käsiteltävästä asiasta erilaisia mielipiteitä Tämä lisää yhteistä ymmärrystä ja kasvattaa luottamusta. Erätauko on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella, jossa tähdätään toisten ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen Dialogissa ei ole voittajia eikä häviäjiä ja siksi sen avulla on mahdollisuus saada ihmisten kokemukset ja kokemuserot avuksi asian ymmärtämiseen Dialogi sopii osaksi valmistelua ja prosessiin ennen ratkaisujen kehittämistä ja päätöksentekoa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Tämä vaihtoehto kattaisi lähidemokratian edellytykset hyvin ja loisi oman alueen asukkaille hyvät vaikuttamismahdollisuudet: Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Viranhaltijoiden tulisi olla aina rehellisiä ja avoimia toimissaan. Näin onneksi suurimmalta osin varmasti onkin, mutta ei valitettavasti aina.
Muita kommentteja? Pidetään Espoo vetovoimaisena ja kehitetään lähidemokratiaa.
Nimi Peter Rolin
Puolue RKP
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Ihan hyvät, toki dialogia tarvitaan asioiden edistämiseksi.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Ihan hyviä ajatuksia kunhan useimmilla on mahdollisuus olla mukana.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen
Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Digiloikan tuominen useimpien ulottuville.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Yhteistä aikaa ja keskustelua.
Muita kommentteja?
Nimi Bo Lönnqvist
Puolue SFP
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Huomattavan paljon parannettavaa vielä. Hyvää on että osallisuutta on lisätty mutta tuntuma on välillä että sitä tehdään vain jotta saadaan ”rasti ruutuun” eikä asukkaiden mielipiteitä oikeasti huomioida. Tähän on kiinnitettävä enemmän huomiota.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Viitaten edelliseen vastaukseen niin tämä on hyvä malli ja osoittaa tavoitteet mutta mallin toteuttaminen on vasta lähtökuopissa ja juuri toteuttamiseen aidosti pitää kiinnittää huomiota. on
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Yleensä paikallisvaikuttaminen asioissa jotka luonteeltaan ovat paikallisia on vahvistettava. Tähän kuuluu esimerkiksi paikallisyhdistykset, koulujen johtokunnat sekä vastaavan elimen saaminen myös varhaiskasvatukseen.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Käytän tässä esimerkkiä joka mielestäni toimii hyvin: ruotsinkielisen sivistystoimen koulujen johtokunnilla ja Svenska rum lautakunnalla on erittäin läheinen ja säännöllinen yhteydenpito. Lisäksi johtokuntien puheenjohtajisto ovat verkostoituneet keskenään ja vaihtavat mielipiteitä. Tämä toimiva yhteistyö tuo päättäjille, siis lautakunnalle, erinomaisesti tarkempaa tietoa taustaksi tehtäviin päätöksiin ja osaltaan parantaa päätöksenteon laatua. Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti vaan vaatii panostusta sekä lautakunnalta että johtokunnilta.
Muita kommentteja? Yleensäkin vuorovaikutusta asukkaiden ja päättäjien sekä valmistelijoiden välillä täytyy parantaa ja valmistelu on tehtävä läpinäkyvämmäksi sekä päätösten perustelu on paremmin tuotava asukkaille myös esille.
Nimi Nina af Hällström
Puolue RKP
Asuinalue Suur-Tapiola
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana?
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä?
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa?
Muita kommentteja?
Nimi Tarja Sallantaus
Puolue Ympäristöpuolue
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Meillä on erittäin aktiivinen asukasympäristö. Olen siitä iloinen. Ihmiset jakavat tietoa, iloja, suruja, kaikkea mahdollista ja kannustavat muita.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Tällä on suuri merkitys. Osallistamisella varmistetaan kehittäminen oikeaan suuntaan. Viestinnällä on suuri rooli.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla?
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Viestintä on tärkeää, selkeät prosessit ja mittarit.
Muita kommentteja?
Nimi Jukka Antila
Puolue Ympäristöpuolue
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Kokemukset ovat suhteellisen vaatimattomia. Tilaisuuksia ja kyselyitä on ollut, ja niissä on päässyt lausuumaan mielipiteensä ja saanut vastauksia, mutta tuntuu, ettei vaikutusta ole. Tällaisten jälkeen olisi syytä tehdä tilaisuuksista ja johtopäätöksistä selkeä kooste osallistujille ja asiakkaille, sisältäen tietoa siitä, miten kaupunki aikoo reagoida tiettyihin asioihin. Tai perusteet jos ei aio.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, mutta konkretiaa puuttuu. Miten osallisuusmallia todellisuudessa hyödynnetään ja miten asukkaiden mielipiteet otetaan päätöksenteossa huomioon valtuustossa ja lautakunnissa.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Asukkaille pitäisi olla selkeä nettiportaali jossa voisi rekisteriöityä aiheen/alueen seuraajaksi, ja sitä kautta saada tietoa ja olla mahdollisuus osallistua aihetta/aluetta koskeviin asioihin. Lisäksi pitäisi olla selkeä yhteyshenkilö kaupungin suuntaan sekä tieto siitä, miten ko aiheen päätöksenteko toimii virkakunnan, minkä viraston, ja minkä lautakuntien kesken.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Oikeastaan kuten edellä. Selkeä aiheenmukainen tiedotuskanava johon kiinnostuneet voisivat rekisteröityä, ja saisivat sitä kautta tietoa, vaikutusmahdollisuuden ja kontaktin vastuullisiin virkamiehiin ja lautakuntiin.
Muita kommentteja?
Nimi Birgitta Johansson
Puolue Ympäristöpuolue
Asuinalue Suur-Espoonlahti
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Turhauttavia, koska erilaisiin kyselyihin vastaamisesta tai mielipiteiden jättämisestä ei saa minkäänlaista palautetta, asukkaiden antamat mielipiteet eivät näy missään, saati että selviäisi, onko niillä ollut vaikutusta mihinkään. Esimerkkeinä tällaisista esim. kysely luontoalueiden virkistyskäytöstä, Kaitaanpuiston puistosuunnitelmakilpailu tai äänestys teatteritalon suunnitelmista.

Aivan uskomaton käytäntö on (käytäntö voimassa ainakin vielä v. 2019), että jos tekniseen toimeen saapuu asukkaiden tekemiä muistutuksia, ne kirjataan vain saapuneena kappalemääränä, ei valituksen allekirjoittaneiden henkilöiden määränä. Vaikka valituksen olisi siis allekirjoittanut 100 henkilöä, kirjataan saapuneeksi vain yksi valitus. Näinhän on sitten helppo perustella milloin mitäkin hanketta, koska on tullut vain ”yksi valitus”.

Myös asukkaiden edustajina toimivan kaupunginvaltuuston päätösten jalkauttamisessa on ongelmia. Esimerkkinä jo muutama vuosi sitten asetettu hiilineutraaliustavoite, mistä huolimatta rakentamisen poikkeuslupien myöntämisessä ekologisin perustein on vielä vuosienkin kuluttua pahoja puutteita.

Kaupungin käytännöistä se, että joissakin rakentamishankkeissa muistutusten pääkohdat ja vastaukset niihin on kirjattu ylös, ja ne esitetään kyseisen hankkeen käsittelyn pöytäkirjojen liitteissä, on erittäin hyvä. Tämä pitäisi kuitenkin toteuttaa ensinnäkin paljon helpommin löydettävänä (linkki suoraan ko. kommentteihin esim. kaupungin facebook-sivuilla), ja toteuttaa sama kaikissa muissakin hankkeissa, joihin kysytään asukkaiden mielipidettä.

Kysyttäessä asukkaiden mielipiteitä mistä tahansa hankkeista, kommentit pitäisi julkaista reaaliaikaisesti kaikkien luettavaksi. Ihmiset eivät motivoidu ottamaan kantaa, kun asiat pidetään näkymättömissä. Tällä hetkellä edes päätöksiä tekevät luottamushenkilöt eivät saa asukkaiden viestejä luettavakseen. Toki jos tarkoitus on pitää asukkaat passiivisina ja päättäjät tietämättöminä, jotta mielipiteet eivät pääsisi muuttamaan valmiita suunnitelmia, niin silloinhan käytäntö on ymmärrettävä.

Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Paljon kaikenlaista on saatu suunnitelmaan mahtumaan, mutta taulukon tärkein sarake ”Päätösosallisuus” on varsin suppea.

Asukasosallistamisen puutteita selvitettäessä tärkeintä olisi a) dokumentoida ja julkaista reaaliaikaisesti asukkaiden mielipiteet meneillään olevista hankkeista ja b) kertoa täsmällisesti, mihin ja miten kyseiset mielipiteet ovat vaikuttaneet. Digitaalisuutta tulee tässä hyödyntää aivan eri tasolla kuin nyt tapahtuu.

Käytännöillä, jotka saattavat kuulostaa hienoilta, mutta joiden vaikuttavuudesta ei ole olemassa yksityiskohtaista dokumentointia, ei ole osallistamisen kehittämisessä mitään hyötyä. Voimme käyttää aikaa vaikka kuinka erilaisissa kokouksissa ja tilaisuuksissa, mutta niiden ollessa vain pakollinen osa prosessia ilman vaikuttavuutta ne ovat vain kaikkien ajan tuhlausta. Vain yksityiskohtaisen dokumentoidun tiedon avulla asukasosallisuuden vaikuttavuudesta päästään kehittämään kaupungin hallintosääntöä ja käytäntöjä tarpeelliseen suuntaan.

Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisista koottujen raatien ja paneelien käyttö isojen kokonaisuuksien valmistelussa

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Kaupungin tulee järjestää digitaaliset mahdollisuudet kommentoida suunnitelmia valmistelun eri vaiheissa, julkaista reaaliaikaisesti asukkaiden mielipiteet ja prosessin edetessä kertoa täsmällisesti, mihin ja miten mielipiteet ovat missäkin vaiheessa vaikuttaneet, ja jos eivät ole vaikuttaneet, niin perustelut, miksi eivät.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Kaupungin tulee järjestää kaikille avoin keskustelufoorumi esim. facebookiin, jossa kaikki luottamushenkilöt, virkamiehet ja asukkaat voivat keskustella asiallisesti (tarkka moderointi!).
Muita kommentteja? Asukkaat tietävät parhaiten, mitä haluavat asumiseltaan ja ympäristöltään. Kaupunki on olemassa kaupunkilaisia varten, ja siksi heidän tulee saada päättää, mitä kaupungissa tapahtuu. Virkamiehet ovat kokonaisuudessa toteuttava taho, asukkaat ja heidän edustajinaan kaupunginvaltuutetut päättävä taho.

Kaupungin hallintosääntöä ja käytäntöjä tulee uudistaa siten, että asukkaiden tärkeiksi kokemat asiat ovat paremmin luottamushenkilöohjauksessa. Tällä hetkellä viranhaltijat tekevät omatoimisesti päätöksiä, joiden pitäisi olla, ja joiden asukkaat luulevat olevan luottamushenkilöiden tekemiä.

Nimi Santeri Kenttä
Puolue Ynpäristöpuolue
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Aiemmin piti lähinnä aktivoida seudun ihmiset ottamaan kantaa, kun uusia suunnitelmia ja hankkeita alueelle tuli vireillä. Nyt esim lähiluonnon suhteen on jo menossa osallistuttaminen useassa vaiheessa luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman laatimisessa. Eli joissakin tärkeissä asioissa on edetty oikeaan suuntaan, että alueen asukkaat otetaan jo suunnitteluvaiheessa aktiivisesti mukaan. Toisaalta sitten on asioita, joissa ei näin tehdä ja joudutaan lähinnä etenemään valitusten ja kirjelmöinnin teitä, kun valmistelu ja päätöksetkin varsin pitkälle on tehty lähes valmiiksi.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Se on askel hyvään suuntaan. Voisi kyllä laajentaakin ja myös tiedottaa paremmin, että kuntalaiset olisivat mahdollisuuksistaan vaikuttaa tietoisia.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Kuntalaisaloitteiden painoarvon lisääminen

Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Palvelujen käyttäjien edustajien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä myös hankkeiden toteuttamiseen eikä vain suunnitteluun ja pohdintaan.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Avoin dialogi koko prosessien ajan ja jo varhaisessa vaiheessa tiedotus, joka tavoittaa. Aina oikean suuntaiset toimet tosin eivät herätä lainkaan kansalaisten kiinnostusta. Esim eräisiin koululaisten iltapäiväkerhojen toimintaa koskeviin vanhempainkyselyihin on tullut hyvin niukasti vastauksia koko kaupungista – ja muistanpa eräänkin hyvin suureen tilaa
järjestetyn tiedotus– ja kyselytilaisuuden, johon oli koko kaupungista vain pari ilmoittautunutta.
Muita kommentteja? Hienoa on, että oikeaan suuntaan on edes joillakin osa-alueilta edetty ja että kansalaisilla kiinnostusta osallistua löytyy edes jossain määrin. Paljon on kuitenkin tehtävää vielä, että esimerkiksi kaavoituksesta ja terveyspalveluista tulisi asukkaiden toiveiden mukaista.
Nimi Teemu Lahtinen
Puolue PS
Asuinalue Suur-Leppävaara
Millaisia ovat kokemuksesi asukasosallisuudesta espoolaisena asukkaana? Olen käyttänyt Espoon palautepalvelua ja saanut sitä kautta nopeasti vastauksia ja toimenpiteitä.
Mitä mieltä olet Espoon uudesta osallisuusmallista ja sen merkityksestä? Malli on kattava ja seikkaperäinen ja varmasti merkittävä. Haasteena on varmaankin sen toteuttaminen tarkoitetulla tavalla.
Mitä ehdotetuista toimintatavoista valtuutettuna edistäisit? Alueen asukkaista koottujen raatien ja paneelien käyttö asuinaluetta koskevien asioiden valmistelussa

Kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukeminen

Yhteiskehittämisen lisääminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

Millaisia muita osallistumis- ja vaikuttamistapoja asukkailla pitäisi olla? Osallisuusmallissa mainittujen lisäksi ei tule mieleen muuta.
Miten kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta voisi parantaa? Yhteisiä foorumeita
Muita kommentteja?