Asukkaiden Espoo
vuoropuhelua ja vaikuttamista
www.facebook.com/groups/AsukkaidenEspoo
twitter.com/AsukkaidenEspoo
solmu.eu/asukkaidenespoo

OSALLISUUS ESPOO-TARINASTA KÄYTÄNTÖÖN!

Espoo-tarinan keskeinen lähtökohta on asukkaiden osallisuus. Kokemuksemme mukaan sitä on tarpeen ja mahdollista kehittää merkittävästi. Sen vuoksi ehdotamme toteutettavaksi toimenpiteitä, joilla Espoo-tarina voidaan tuoda lähemmäksi asukkaita.

Espoo osallisuuden eturintamaan

 • Luodaan kaupungin ja asukkaiden yhteistyönä osallisuusmalli samalla, kun kaupungin johtamisjärjestelmää uudistetaan.


Aitoa yhteistyötä ja vuorovaikutusta

 • Aloitetaan kaupungin johdon (virkamiehet ja luottamushenkilöt) säännölliset asukastapaamiset.
 • Perustetaan toimialoille asiakasraateja osallistumaan palvelujen kehittämiseen.
 • Nimetään toimialoille osallisuusvastaavat.
 • Kehitetään osallisuutta siten, että myös nuoret ja maahanmuuttajat kiinnostuvat.
 • Avataan kaupungin tiloja laajemmin asukastoiminnan käyttöön.
 • Tuodaan Innovative Espoo ja Smart City -hankkeiden tuloksia ja toimintaa lähemmäksi asukkaita.


Alueellinen vaikuttaminen uudelle tasolle

 • Perustetaan suuralueille alueraadit käsittelemään alueensa tärkeimpiä suunnittelu- ja kehityshankkeita.
 • Palkataan suuralueille osallisuusvalmentajat/asukasluotsit/aluekoordinaattorit.
 • Nimetään lautakuntiin jokaiselle suuralueelle aluevastaava.
 • Kehitetään digitaalista viestintää verkossa ja somessa siten, että tieto suunnitelmista ja hankkeista jaetaan yhtenäisesti alueiden asukkaille ja toimijoille.


Kaupunki vahvistaa sitoutumistaan osallisuuteen

 • Perustetaan kaupunginhallitukseen osallisuus- ja hyvinvointijaosto.
 • Nimetään kaupungin hallintoon osallisuuspäällikkö.
 • Turvataan resurssit asukasosallisuutta varten.
 • Lisätään osallistuvaa budjetointia, ja varataan siihen 1,5 milj. €/v.
 • Kirjataan osallisuus henkilöstön toimenkuviin ja asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet.
 • Mitataan osallisuuden toteutumista ja seurataan taloudellisia vaikutuksia.

Espoo-tarina ja asukkaiden osallisuus

Nykytilanteen arviointia

Espoo-tarina käytäntöön

Espoo-tarinan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä koskevien arvojen koetaan olevan ristiriidassa asukkaiden käytännön kokemusten kanssa. Tarvitsemme aidon kokemuksen, että asukkaat tulevat kuulluksi, vaikka aina kaikkia toiveita ei voidakaan toteuttaa. Asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa oman alueensa suunnitteluun ja päätöksentekoon tulee organisoida ja vahvistaa. Osallistumismahdollisuuksien tulee olla reiluja ja kaikille avoimia. Päätöksentekoa pitäisi tuoda suuraluetasolle ainakin joiltain osin. Lähidemokratiaa on lisättävä uudistamalla rakenteita ja toimintatapoja.

Lisää viestintää ja vuorovaikutusta

Tarvitsemme toimivia ja houkuttelevia tapoja tehdä kaupunkia yhdessä kaikkien väestöryhmien kesken. Nuoret ja työikäiset pitää saada laajemmin mukaan osallistumaan tarjoamalla uusia tapoja ja kanavia osallistua. Kaupungin johdon asukastapaamiset parantaisivat vuorovaikutusta ja Espoo-tarinan uskottavuutta.

Tarvitaan tehokasta viestintää. Asukkaiden kannanottoihin tarvitaan vastaukset ja aina on perusteltava, miksi on päädytty ratkaisuun, joka kulloinkin on valittu. Tietoa on tuotettava ja jaettava kohdistettuna aluekohtaisesti verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä alueraatien kautta. Tiedottamisen ja vaikuttamisen oikea-aikaisuus on hyvin tärkeää. Asukkaiden pitää päästä vaikuttamaan jo tavoitteiden asettamiseen eikä vasta suunnitelmien hienosäätöön.

Kaupunki saa runsaasti palautetta, mutta mielipiteet ovat usein keskenään ristiriitaisia, ja niiden pohjalta on vaikea tehdä päätöksiä. Palautteesta kertyvän big datan käsittelyssä ja analysoinnissa voisi käyttää tekoälyä hyväksi.

Espoon on oltava asukkaiden kaupunki. Kasvavassa kaupungissa muutos ja rakentaminen on jatkuvaa, jolloin tästä johtuvat ristiriidat ja muutosvastarinta aiheuttavat haasteita. Raideliikenteen asemien ympäristöjen rakentaminen ja asukasmäärien kasvattaminen on juuri nyt ajankohtainen kysymys, jossa nykyisiä asukkaita pitää kuulla ajoissa ja riittävästi. Lautakunnassa kaavapäätökset pitää tehdä perusteellisen tiedon ja perehtymisen pohjalta.

Rakenteiden uudistaminen

Edustuksellinen demokratia tarvitsee tuekseen uusia toimintatapoja. Kiinnostus yhdistys- ja puoluetoimintaan on vähentynyt, joten rinnalle tarvitaan uusia vaikuttamiskanavia. Asukkaiden, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vuorovaikutusta pitää lisätä ja toimintaan on varattava riittävät henkilöresurssit. Joissain kaupungeissa kaupunginhallitukseen on perustettu osallisuus- ja hyvinvointijaosto. Tällainen tarvittaisiin Espooseenkin. Osallisuusmalli pitää sisällyttää Espoon uuteen johtamisjärjestelmään.

Suuralueille tarvitaan alueraadit, joihin voivat osallistua yhdistykset, puolueosastot, yritykset ja asukkaat. Toiminnan tueksi tarvitaan osallisuusvalmentajia eli kaupungin aluekoordinaattoreita tai -yhteyshenkilöitä, joiden tehtävänä on asukkaiden vuorovaikutus- ja osallistumis­mahdollisuuksista huolehtiminen ja niiden edistäminen. Heidän pitää tuntea omien alueidensa tilanne. Asukkaiden tulee saada tietoa ja sitä kautta päästä vaikuttamaan ja osallistumaan. Tarvitaan vuosisuunnitelmat ja tapahtumat ja tiivistä yhteistyötä asukkaiden ja toimialojen kanssa.

Alueraadin kokoonpanolle ja valinnalle on monia vaihtoehtoja. Alueraadin pitää olla avoin kaikille kuntalaisille. Digitaalisten välineiden, mm. Otakantaa.fi, käyttöönotto on välttämätöntä. Näin mukaan pääsee ajasta ja paikasta riippumatta. Kaupungin on panostettava verkko-osallisuuteen ja some-kanaviin. On järjestettävä myös kaupungin johdon ja asukkaiden tapaamistilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

Osallisuusvalmentajien ja toimialojen vuorovaikutusvastaavien palkkaamiseen pitää saada rahoitus. Tehtäviä ei voida hoitaa pelkästään muiden asioiden ohella. Lautakunnat pitää saada mukaan asukasvuorovaikutukseen ja perehtymään alueiden asioihin. Lautakuntiin tarvitaan vastuuhenkilöt suuralueittain.

Osallisuus tiiviiksi osaksi kaupungin toimintaa

Kaupungin henkilöstön koulutusta ja toimenkuvia pitäisi kehittää siten, että osallisuus on mukana kaikkien toimenkuvissa ja tavoitteissa ja samalla tarkistaa, mitkä nykyiset tehtävät ja rakenteet ovat edelleen tarpeellisia. On selvitettävä, mitkä vaikeudet estävät kaupunkia ottamasta asukasnäkökulmaa paremmin huomioon. On laadittava mittaristo, jolla mitataan asukasvuorovaikutuksen tuloksia kaupungin työssä. Taloudellisia vaikutuksia on myös arvioitava mm. valitusten aiheuttamien viivästysten osalta.

Mistä osallisuudessa on kysymys?

Niin on, jos siltä näyttää. Monet espoolaiset pitävät Espoo-tarinan kirjauksia asukas- ja asiakaslähtöisyydestä tyhjinä lauseina. Tarvitsemme toimia, jotta asukkaiden kokema osallisuus vastaisi kaupungin tavoitteita. Luottamus on rakennettava käytännön toimin ja sen toteuttamiseksi tarvitaan kaupungin johdon sitoutumista ja jatkuvaa vuorovaikutusta kaupungin johdon, viranhaltijoiden, luottamushenkiöiden, asukkaiden ja muiden toimijoiden kesken. Edustuksellista demokratiaa täydentämään tarvitaan suoran osallistumisen käytäntöjä.

Perustuslain mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Kuntalain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Lisäksi kuntalaki nimeää monta mahdollista tapaa edistää osallistumista ja vaikuttamista

The International Association for Public Participation, IAP2, kuvaa osallistumisen periaatteita ja perusarvoja seuraavasti:

 1. Kansalaisella tulee olla mahdollisuus sanoa kantansa asioihin, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä.
 2. Osallistumiseen liittyy lupaus, että osallistuminen vaikuttaa päätöksiin.
 3. Osallistuminen edistää kestäviä päätöksiä, koska päättäjien lisäksi kaikkien osallistujien tarpeet ja intressit tunnistetaan ja niistä keskustellaan
 4. Osallistuminen hakee ja auttaa niitä osallistumaan, joihin vaikutuksia voi kohdistua ja joita päätökset saattavat kiinnostaa.
 5. Osapuolten panokset työskentelyyn varmistetaan suunnittelemalla osallistumistavat
 6. Osallistumiseen kuuluu riittävän informaation toimittaminen osapuolille, jotta osallistuminen on mielekästä
 7. Osallistujille kuuluu kertoa, kuinka heidän kannanottonsa vaikuttavat päätöksiin

 

Espoolaisten vaatimus päästä paremmin osallistumaan ja vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin on oikeutettu. Samalla se asettaa asukkaille haasteen käyttää aktiivisesti nyt ja tulevaisuudessa tarjolla olevia keinoja vaikuttaa Espoon kehittämiseen.