Yleiskaavasuunnittelun kysymyksiä

 • Minkälaisia yleisiä tulevaisuuden näkymiä on suuralueellanne vuotta 2060 ajatellen?
 • Minkälaista kaupunkiympäristöä tulisi luoda kasvun myötä?
 • Minkälaisena oman suuralueeni ilme tulee säilymään tai muuttumaan?
 • Minkälaisia ilmastonmuutoksen torjunnan ratkaisuja tulisi toteuttaa suuralueellanne?

Tietoa Suur-Leppävaarasta
Espoo-tarina
MAL-sopimus 2023
Uusimaa-kaava
Espoon eteläosien yleiskaava 2030 vuodelta 2008
Suur-Leppävaaran virkistysvisio 2050

Yleiskaava

Espoon yleiskaava 2060 on kaupungin suunnitelma tulevaisuuden kehittämisestä ja rakentamisesta. Siinä määritellään, millainen Espoo tulee olemaan vuonna 2060 ja miten siihen päästään. Yleiskaava sisältää tietoa esimerkiksi asumisesta, työpaikoista, liikenteestä, ympäristöstä ja palveluista. Se sisältää myös tavoitteita ja suuntaviivoja eri alueiden kehittämiseen.

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin tai sen osan kehitystä pitkällä aikavälillä. Yleiskaavatyön kautta sovitaan esimerkiksi

 • miten paljon ja minkä tyyppistä asumista eri alueille voi rakentaa
 • minne sijoitetaan työpaikkoja
 • mitkä ovat kaupungin tärkeimmät liikenneväylät
 • mitkä ovat keskeiset virkistysalueet ja miten viheralueiden verkosto rakentuu

Lue lisää:
Espoon yleiskaava – tutustu ja osallistu | Espoon kaupunki
Yleiskaava 2060 -hanke
Yleiskaava kaupunkisuunnittelulautakunnassa 28,2.2024

Yleiskaavan keskeisiä kysymyksiä

Kaupungin kasvun ohjaaminen
Minkälaista kaupunkiympäristöä luomme kasvun myötä?
Minne rakennetaan kerrostaloja ja minne pientaloja? Minkälaisena oman asuinalueeni ilme tulee säilymään tai muuttumaan?

Liikennejärjestelmän kokonaisuus
Miten kehitämme liikennejärjestelmää kokonaisuutena mahdollistaen joukkoliikenteen kehittämisen, henkilöautoilun sujuvuuden, kävelyn ja pyöräilyn vaivattomuuden sekä tulevaisuuden uusien liikennemuotojen hyödyntämisen?

Keskusverkko ja elävät keskusta-alueet
Miten palveluiden saavutettavuus varmistetaan? Miten keskustoista löytyy kauppoja ja viihtyisää kaupunkitilaa jatkossakin?

Virkistysverkosto ja luonnon monimuotoisuus
Miten turvaamme lähiluonnon ja toisaalta laajat viheralueet? Miten Keskuspuiston rajat ja säilyminen turvataan?

Työpaikka-alueet
Miten turvaamme kaupungin elinvoiman ja riittävät tilavaraukset erilaisille
työpaikkatoiminnoille varastoista kauppaan?

Yleiskaavan 2060 tavoitteet (hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.3.2023)

 1. Espoo kasvaa ja tiivistyy kestävästi
  • Varaudutaan kaupungin kasvuun.
  • Ohjataan uusi rakentaminen ensisijaisesti nykyisten ja tulevien raiteiden sekä merkittävimpien joukkoliikennereittien varrelle ja huolehditaan ajoneuvoliikenteen toimivuudesta ja sujuvuudesta. Tiivistyvien alueiden välisiä alueita kehitetään pääosin pientalovaltaisina alueina.
  • Mahdollistetaan omaleimaisten kerros- ja pientaloalueiden kehittyminen ja sopeutuminen olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäröivään maankäyttöön sekä torjutaan segregaatiota.
  • Vahvistetaan innovaatiokeskittymiä ja turvataan monipuolisen elinkeinotoiminnan tarpeet. Edistetään yksityisiä ja julkisia palveluja, työpaikkoja ja asumista yhdistävää keskustarakennetta.
  • Kaupunkia kehitetään historiaa ja kerroksellisuutta vaalien.
 2. Espoo on ilmastoviisas verkostokaupunki
  • Parannetaan poikittaista joukkoliikenneverkkoa ja pyöräilyn edellytyksiä.
  • Huolehditaan hiilinieluista ja -varastoista.
  • Tuetaan kaupunkikeskusten sekä paikallis- ja aluekeskusten vetovoimaisuutta ja toimintojen monipuolisuutta.
  • Mahdollistetaan hiilineutraalit energiaratkaisut.
  • Tunnistetaan alueelliset ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista.
 3. Espoo on viihtyisä ja luonnonläheinen
  • Parannetaan tiivistyvän kaupunkiympäristön käveltävyyttä ja viihtyisyyttä.
  • Turvataan lähiluonto ja hyvin saavutettavat virkistysalueet muun muassa laajentamalla Keskuspuistoa.
  • Tuetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistumista.
  • Vahvistetaan merellisyyttä ja vesistöjen merkitystä.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tietopyyntö asukasyhdistyksille

Tietopyyntö asukasyhdistyksille – Yleiskaava 2060 kevät2023

Suur-Leppävaaran kaupunginosayhdistykset ja muut toimijat tekivät tiivistä yhteistyötä ja vastasivat 3.3.2023 kaupunkisuunnittelukeskuksen tietopyyntöön koota suuralueen toiveita ja tavoitteita yleiskaavan 2060 valmisteluun liittyen. Yhteenvedon pohjaksi kerättiin yhdistysten vastauksia tietopyynnössä esitettyihin teemoihin ja kysymyksiin.

Yhteenvedon tuottamiseen osallistuivat seuraavat kaupunginosayhdistykset ja muut toimijat: Jupperin Omakotiyhdistys ry, Karakallio-Seura ry, Kilo-Kera -seura ry, Laaksolahden Huvilayhdistys LHY ry, Leppävaara-seura ry, Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry, Lippajärveläiset ry, Perkkaa-Vermo ry, Rastaalan Omakotiyhdistys ry, Veinin Omakotiyhdistys ry, Viherlaaksolaiset ry, Asukkaiden Espoo ja Espoon palstaviljelijät.

Lue Yleiskaava 2060 – Suur-Leppävaaran yhdistysten tavoitteita ja toiveita

Yleiskaavan tavoitevaiheen käsittelyaikataulu

Kaupunginhallitus 28.11.2022

Yleiskaavan kokonaisaikataulussa on esitetty, että yleiskaavan tavoitteet hyväksytään vuonna 2023 ja että yleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville vuonna 2024. Jotta yleiskaavan valmistelu voi edetä aikataulun mukaisesti on tarpeen, että päätös yleiskaavan tavoitteista tehdään alkuvuodesta 2023.

Yleiskaavan valmistelussa ja päätöksenteossa käytetään hyväksi Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjassa, kyselyissä ja asukastilaisuuksissa kerättyä aineistoa.
Meidän Espoo 20X0 -koosteraportti

Yleiskaavatyön pohjaksi on tehty selvitys Espoon muuttoliikkeestä. Katsaus Espoon muuttoliikkeeseen ja tulo- ja lähtömuuton syihin
Selvitys asukkaiden näkemyksistä toivotuksi asuinympäristöksi valmistuu keväällä 2023.

Aikataulu

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.1.2023
Espoon yleiskaava 2060 osallistuminen ja vuorovaikutus
Espoon yleiskaava 2060 tavoitteet
Espoon yleiskaava 2060 nykytilanteen kuvaus
Espoon yleiskaava 2060 espoolaisten näkemyksiä kaupungin kehittämiseen – nostoja Mun Espoo kartalla kyselystä yleiskaavatyöhön
Espoon yleiskaava 2060 toimintaympäristöanalyysi – taustamuistio yleiskaavan valmistelun tueksi

Keran osayleiskaava

Keran osayleiskaava on lainvoimainen, eikä sitä muuteta yleiskaavassa 2060.

Osayleiskaavalla osoitetaan maankäyttö Espoon Karamalmin, Keran asemanseudun ja Nihtisillan alueelle. Alueen luonne tulee muuttumaan työpaikka-alueesta asuntopainotteiseksi alueeksi. Aluetta on tarkoitus kehittää kaupunkimaiseksi, yhdyskuntarakennetta eheyttäväksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi asuinalueeksi.

Kartta
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Selostus
Selostuksen liitteet

Espoo kehittää Keran kaupunkitietomallia | Espoon kaupunki

Megatrendejä

   • ilmastonmuutos
   • uusiutuva energia
   • kansainvälistyminen
   • kaupungistuminen
   • ikääntyminen

Artikkelit