Yleiskaavasuunnittelun kysymyksiä

 • Miten lähiluonto ja toisaalta laajat viheralueet näkyvät suuralueellanne?
 • Missä virkistysverkostoa tulisi suuralueellanne kehittää ja miten?
 • Miten luonnon monimuotoisuus tulisi huomioida suuralueellanne?

Muita kysymyksiä

 • Miten alueen lähiluonnon ja viheralueiden säilyminen ja kehittäminen turvataan?
 • Miten varaudutaan ilmastonmuutokseen?

Ympäristöarvot

Luonto ja ympäristö ovat espoolaisille tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä. Ne tulee ottaa huomioon kaikessa kaupunkiympäristön kehittämisessä. Huoli lähiluonnon säilymisestä korostui Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjan tuloksissa.

Ilmastonmuutos on otettava huomioon rakennusten ja liikenneväylien suunnittelussa ja rakentamisessa. Meren pinnan nousu vaikuttaa Vermon ja Perkkaan alueella. Sademäärien nousu ja rankkasateiden yleistyminen asettaa kasvavia vaatimuksia hulevesien viemäröinnille.

Luontoselvitykset Espoon Uusmäen–Karakallion alueilla vuonna 2021

Leppävaaran, Tapiolan ja Matinkylän suuralueiden virkistysvisiot 2050

Leppävaaran, Matinkylän ja Tapiolan suuralueille on valmisteltu virkistysvisiot, joiden tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa liikunta- ja virkistyspalveluiden tarpeesta ja varata virkistysalueille riittävästi tilaa maankäytön suunnittelussa. Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi virkistysvisiot tiedoksi kokouksessaan 1.3.2023.

Suur-Leppävaaran virkistysvisio 2050 raportti
Suur-Leppavaaran virkistysvisiokartta
Suur-Matinkylan virkistysvisio 2050 raportti
Suur-Matinkylan virkistysvisiokartta
Suur-Tapiola virkistysvisio 2050 raportti
Suur-Tapiola virkistysvisiokartta

Suur-Leppävaaran, Suur-Matinkylän ja Suur-Tapiolan virkistysvisiot 2050

Vuoteen 2050 tähtäävät virkistysvisiot kehittyvät ja muotoutuvat Espoon vuoteen 2060 tähtäävän yleiskaavatyön yhteydessä sekä tarkemmalla suunnittelutasolla. Yleiskaavatyössä virkistysnäkökulma yhteensovitetaan muiden yleiskaavan tavoitteiden ja näkökulmien kanssa. Esimerkiksi lähipuistojen, yksittäisten urheilulajien, kuntopolkujen tai pienten kaupunkiviljelmien sijainnit suunnitellaan tarkemmin asemakaavoituksessa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Järvet ja virtavedet

Suur-Leppävaarassa Pitkäjärvi ja Lippajärvi ovat asukkaille tärkeitä ympäristökohteita ja virkistysalueita. Järvien rannoille tulee toteuttaa ulkoilureittejä, ja uimarantoja pitää ylläpitää ja kehittää. Järvet ovat matalia ja herkkiä ravinnekuormitukselle. Järvien valuma-alueille tarvitaan tehokkaita ravinteiden suodatusjärjestelmiä.

Monikonpuro, Jääskelänoja ja Glimsinjoki ovat paikallisesti merkittäviä virtavesiä, joissa myös kalakantoja on onnistuttu elvyttämään.

Jätevesien ylivuodot mereen ja järviin, mm. Pitkäjärveen, ovat iso ongelma myös Espoossa. Suurin syy jäteveden laskemiseen vesistöihin ovat runsaat sateet, jotka saavat viemäriverkostot tulvimaan.
Espoosta ja Helsingistä lorotetaan valtavia määriä jätevesiä mereen – tuhansia säiliöautollisia vuodessa | Paikalliset | Länsiväylä (lansivayla.fi)

Viljelypalstat

Espoon kaupunki vuokraa viljelypalstoja Rastaalassa kahdella alueella ja Leppäsillassa. Lisäksi Perkkaa-Vermo ry ylläpitää viljelypalsta-aluetta Perkkaalla. Espoon kaupunkiviljelyohjelma 2018-2027

Luonnonsuojelualueet

Suur-Leppävaaran alueella on seuraavat luonnonsuojelualueet

 • Monikonpuron luonnonsuojelualue
 • Träskändan kartanon puistoalue
 • Lippajärven luonnonsuojelualue
 • Jahtimetsän lehtopurolaakso
 • Ingaksenmetsä

Pitkäjärven lounaispäähän ehdotetaan perustettavaksi Pitkäjärven luonnonarvopuisto.

Luonnonsuojelun toimenpiteet 2021-2030 | Espoon kaupunki

Espoon kulttuuriympäristöt

Espoon kulttuuriympäristöohjelma ESKO | Espoon kaupunki

Espoon arvokkaat kulttuuriympäristöt (maptionnaire.com)

Kartalle on rajattu arvokkaiksi määriteltyjä espoolaisia kulttuuriympäristöjä.
Suur-Leppävaaran alueen kulttuuriympäristöjä:

 • Kilon kartano, kartanomaisema
 • Kilon viljelyaukeat ja huvila-asutus
 • Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet
 • Espoonjokilaakson maisema-alue
 • Träskanda, kartanomaisema
 • Träskändan kartano
 • Kvarnby, kylämaisema
 • Dalsvik, kartanoalue
 • Klobbskog, kylämaisema
 • Smedsby – Hemtans – Dåvitsby, maisemakokonaisuus (pääosin Suur-Matinkylän alueella)

Espoon maankäyttö 2018